(Dyskusja:Rodzaje operacji gospodarczych)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki.
Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)

 

Strona 3 z 60

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (Dyskusja:Rodzaje operacji gospodarczych) (40 - 60 z 1193)

Tomasz Szapiro, Co decyduje o decyzji. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, ISBN: 83-01-11166-6
 • (cytat, str. 86 - 87) W negocjacjach mamy zwykle do czynienia z racjonalnością ograniczoną. Negocjatorzy przed przystąpieniem do dyskusji definiują pewne poziomy realizacji celów (najniższy zwany poziomem minimalnym, a najwyższy - poziomem maksymalnym) i określają jako decyzje możliwe przez nich do zaakceptowania te, których oceny zawarte są w przedziałach wyznaczonych przez poziomy graniczne. Dokładniej, początkowe propozycje kompromisu formułowane są przy wykorzystaniu najwyższych poziomów. Jeśli dyskusja nie prowadzi do kompromisu, to przy formułowaniu propozycji w następnych rundach wykorzystywane są kolejno nieco niższe poziomy. Ta strategia stosowana jest tak długo, dopóki nie zostanie osiągnięty kompromis. Wartości poszczególnych poziomów mogą ulegać zmianom w trakcie negocjacji.
 • Słowa kluczowe: negocjacje
  Komentarze i źródła pierwotne: V.T.C. Middleton, Marketing w..., op. cit., s.89.Tomasz Szapiro, co decyduje o decyzji. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, ISBN: 83-01-11166-6
 • (cytat, str. 70-71) "Słowniki definiują dwa rodzaje inteligencji- ludzką i zwierzęcą. Zgodnie ze słownikiem Webstera inteligencja to zdolność znalezienia się w każdej , zwłaszcza nowej , sytuacji poprzez kolejne modyfikacje zachowania lub zdolności do postrzegania współzależności pomiędzy faktami w sposób kierujący działania ku pożądanym celom. Punktem wyjścia sztucznej inteligencji jest obserwacja,że z definicji tych nie wynika, by inteligencja musiałą być atrybutem wyłącznie istot żywych. Podręcznikowa definicja powiada,że sztuczna inteligencja to badanie koncepcji, które uczunią komputery tworami inteligentnymi."
 • Słowa kluczowe: sztuczna inteligencjaHilmar J. Vollmuth, Controlling. instrumenty od A do Z, Placet, Warszawa 1995, ISBN: 8385428100
 • (cytat, str. 229) Krzywa doświadczeń wiąże się z krzywą uczenia się. Badanie empiryczne udowodniły, że koszty operacji stale się powtarzających spadają, jeżeli rośnie wprawa pracowników wykonujących te same operacje.
 • Słowa kluczowe: krzywa doświadczeń, koszt, operacja
 • (parafraza, str. 172) Rodzaje rabatów:
  1.Funkcyjny
  2.Ilościowy
  3.Okresowy
  4.Dla stałych klientów
  5.Za płatność gotówką
  6.Specjalne
 • Słowa kluczowe: rabat, rodzajBogusław Niedbała, Maria Sierpińska, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ISBN: 83-01-13893-9
 • (cytat, str. 139) Koszty utraconych korzyści są rodzaje kosztów alternatywnych.
 • Słowa kluczowe: koszt alternatywnyEdward Nowak (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-208-1909-0
 • (cytat, str. 17) Controlling jest systemem zarządzania przedsiębiorstwem wspierającym sterowanie przebiegiem zachodzących w nim procesów gospodarczych oraz koordynowanie różnych obszarów działalności z punktu widzenia przedsiębiorstwa jako całości dla osiągnięcia założonych celów.
 • Słowa kluczowe: system zarządzania przedsiębiorstwem
 • (cytat, str. 21) Ze względu na przedmiot koordynacji można wyróżnić cztery rodzaje koordynacji w systemie controllingu:
  -Koordynacja rzeczowa, której przedmiotem są środki i procesy gospodarcze.
  -Koordynacja formalna, polegająca na dopasowaniu programów i reguł działania.
  -Koordynacja czasowa, umożliwiająca zharmonizowanie terminów realizacji poszczególnych zadań.
  -Koordynacja personalna, dotycząca relacji między przełożonymi i pracownikami oraz controllerami.
 • Słowa kluczowe: koordynacja controllinguBogusław Niedbała, Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty. , Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, ISBN: 978-83-7526-646-7
 • (cytat, str. 233) Bardziej zaawansowane informatycznie systemy sprawozdawcze sięgają po rozwiązania wykorzystujące dashboard. Narzędzie dashboard występuje pod nazwami takimi jak kokpit dyrektorski czy konsola menedżerska. Zostało ono opracowane z myślą o udostępnieniu danych dotyczących zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie menedżerom wyższych szczebli zarządzania. Aby uniknąć konieczności przeglądania dużej liczby liczb, aktualny stan przedsiębiorstwa prezentowany jest w postaci obrazkowej.
 • Słowa kluczowe: dashboard
  Komentarze i źródła pierwotne: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN
 • (parafraza, str. 153) W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące rodzaje wynagrodzenia zmiennego:
  - premia indywidualna
  - premia powszechna
  - premia zespołowa
  - premia przyznawana z tytułu podziału oszczędności lub korzyści
  - premia długoterminowa
  - opcje na zakup akcji przedsiębiorstwa
  - premia dla sprzedawców, produkcji
  - nagrody
 • Słowa kluczowe: wynagrodzenie
  Komentarze i źródła pierwotne: P. Sianiewicz: Na przekór stagnacji. Ranking inwestycyjny samorządów 2000-2002. "Wspólnota" 2003, nr 21; Ibidem: Ranking inwestycyjny samorządów 2001-2003. "Wspólnota" 2004, nr 21
 • (parafraza, str. 182 - 183) Sterując wykorzystaniem zasobów w ramach pojedynczego projektu, analizuje się albo koszt możliwych alternatywnych rozwiązań w planie projektu, albo koszt zastosowania w tymże projekcie różnorodnych zasobów. Kierownik projektu ma do dyspozycji dwa rodzaje zasobów:
  1) odnawialne - w znaczeniu takiej samej dostępności w kolejnych odcinkach czasu (np. dniówki robotnika),
  2) nieodnawialne - w znaczeniu istnienia limitu, którego przekroczenie spowoduje brak zasobu (np. środki finansowe w ramach określonego budżetu).
 • Słowa kluczowe: Zarządzanie zasobami
  Komentarze i źródła pierwotne: Tabela 1. Standardowe typy zachowań Rutkowski 2002,s. 38
 • (parafraza, str. 219 - 225) PSC (project scorecard) to koncepcja wykorzystania BSC w zarządzaniu projektami. Metoda ta eliminuje jednostronne preferowanie któregoś z obszarów realizacji projektu (np. dotrzymania kosztów) i umożliwia zbilansowanie wszelkich oczekiwań w stosunku do tego projektu.
  Wyróżniamy następujące rodzaje kart PSC:
  - PSC dla projektu z wykorzystaniem "klasycznych" perspektyw BSC,
  - project balanced scorecard (PBSC),
  - karta PSC M. Seldersa.
 • Słowa kluczowe: PSC
  Komentarze i źródła pierwotne: Ludosław Delichowski
 • (parafraza, str. 267) W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące rodzaje koordynacji:
  - poprzez osobiste wskazówki,
  - poprzez samostanowienie,
  - poprzez procedury,
  - poprzez plany.
 • Słowa kluczowe: koordynacja
  Komentarze i źródła pierwotne: B.F.Kubiak,A.Korowicki, Model organizacji wirtualnej i jej kooperacyjne systemy informacyjne.Idea przyszłości,czy praktyka na dziś.,Computerworld 40/1997.Piotr Majewski, Czas na e-biznes. , Helion, Gliwice 2007, ISBN: 978-83-246-0700-6
 • (cytat, str. 11) Z ang. business to business, to platforma (witryna biznesowa) służąca do szeroko rozumianego kontaktu (wymiana handlowa lub wymiana informacji) podmiotów gospodarczych - producentów, dostawców, hurtowników, odbiorców instytucjonalnych.
 • Słowa kluczowe: witryna, B2B
  Komentarze i źródła pierwotne: autor: Marek Dudek, Zygmunt Mazur, Wiesław Waszkielewicz

  R.W.Griffin, "Podstawy zarządzania organizacjami" Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002Grażyna Bartkowiak, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-208-1823-9
 • (cytat, str. 169) Idea Global Compact opiera się na założeniu, iż przez stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności środowiska biznesowe mogą w znaczącym stopniu uczestniczyć w rozwiązywaniu ważnych problemów gospodarczych współczesnego świata, minimalizować ujemne skutki procesów globalizacji i przyczyniać się do zrównoważonego wzrostu światowej gospodarki.
 • Słowa kluczowe: odpowiedzialność osobista
 • (parafraza, str. 171 - 172) Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności podmiotów gospodarczych obejmuje następujące obszary:
 • Otoczenie rynkowe (dostawcy, odbiorcy, kooperanci, konkurenci). *Otoczenie publiczne (administracja publiczna, instytucje pożytku publicznego, organizacje społeczne, mieszkańcy).
 • Sfera zatrudnienia (zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja, selekcja, system motywacji, wynagrodzenia)
 • Ochrona środowiska (technologia i organizacja wszelkich działań przedsiębiorstwa związanych z użytkowaniem zasobów środowiska)
 • Relacja z inwestorami (z obecnymi lub potencjalnymi akcjonariuszami)

 • Słowa kluczowe: biznesRussell Ackoff, Decyzje optymalne w badaniach stosowanych. , Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, ISBN:
 • (cytat, str. 182) Zgodnie z Bridgmanem: "ogólnie biorąc, przez pojęcie rozumiemy nie co innego, tylko pewien zbiór operacji, pojęcie jest synonimiczne z pewnym odpowieadjacym mu zbiorem operacji"

  Operacjonizm polega na definiowaniu pojęć przez odnoszenie ich do konkretnych operacji, przy pomocy których zdobywamy wiedzę o rzeczach.

  Operacja jest tym, co wykonujemy, aby poznać pewne pojęcie.
 • Słowa kluczowe: definicja, definiowanie, pojęcia, operacjonizm
 • (cytat, str. 204) Definicja operacyjna własności strukturalnej pewnego przedmiotu w pewnej chwili czasowej powinna wymienić:
  1. obserwowany przedmiot lub obserwowaną klasę przedmiotów;
  2. środkowisko, w którym powinno się dokonywać obserwacji,
  3. operacje, które mają być wykonane w powyższym środowisku, jeśli takie operacje istnieją,
  4. przyrządy, których należy użyć, jeżeli są takie, i standardy pomiarowe wymagane do wykonania poszczególnych operacji oraz
  5. obserwacje, których należy dokonać.
 • Słowa kluczowe: definicja, struktura, Definicja operacyjna
 • (cytat, str. 226) Użycie litery lub slowa jest w nie mniejszym stopniu pomiarem niż użycie liczby, pod warunkie, że podamy wyraźnie - a obowiązuje nas to również w przypadku liczb - jakich operacji należy dokonac na symbolach.
 • Słowa kluczowe: definicja, język, pomiar, symbol, znak
 • (cytat, str. 256) Wszyskie rodzaje pomiaru sa obarczone błędem i niezbędna jest ocena wartości tego błędu, aby wiedzieć, czy uzyskane wyniki pomiarów są użyteczne w danej konkretnej sytuacji badania podstawowego lub stosowanego.
 • Słowa kluczowe: błąd, pomiarZygmunt Szymla, Determinanty rozwoju regionalnego. , Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000, ISBN: 83-04-04541-9
 • (cytat, str. 59) Rozwój regionu jest kategorią mierzalną, którą jednak trudno wyrazić za pomocą jakiegoś jednego uniwersalnego miernika. Złożony charakter zjawisk społeczno-gospodarczych, występujących w procesach rozwoju poszczególnych regionów, wymaga wykorzystania różnych mierników - symptomów tego zjawiska.
 • Słowa kluczowe: rozwój regionu

 

Strona 3 z 60

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty