(Model Leavitta)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki.
Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)

 

Strona 4 z 30

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (Model Leavitta) (60 - 80 z 599)

William Samuelson, Ekonomia menedżerska. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-208-1776-8
 • (cytat, str. 212) Modelem ekonometrycznym nazywamy układ oszacowanych równań opisujących relacje między podstawowymi zmiennymi ekonomicznymi. Mały Model makroekonomiczny może zawierać kilkanaście równań i 20-30 zmiennych. Największe znane obecnie Modele makroekonomiczne obejmują ponad 1000 równań i w przybliżeniu tyle samo zmiennych. Rozmiaru Modelu zależą w dużej mierze od stopnia dezagregacji.
 • Słowa kluczowe: Model ekonometrycznyJózef Oleński, Ekonomika informacji. Podstawy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, ISBN: 83-208-1311-5
 • (cytat, str. 56) Model empiryczny powstający w wyniku monitorowania odwzorowuje realną rzeczywistość informacyjną.Model analityczny jest transformacją Modelu empirycznego zgodnie z konkretnym celem analizy.
 • Słowa kluczowe: Model
  Komentarze i źródła pierwotne: E. Skrzypek, op. cit.,s. 26-27
 • (cytat, str. 65) "Generator informacji definiuje wówczas "swój" Model użytkownika zbiorowego, którego potrzeby są konkatenacją, czyli złożeniem (swego rodzaju "suma logiczną") potrzeb informacyjnych użytkowników indywidualnych."
 • Słowa kluczowe: konkatenacja
 • (cytat, str. 67) "Jest to Model metainformacyjny, tzn. będący opisem rzeczywistości jako źródła informacji. Mówiąc mniej precyzyjnie, jest to zbiór wiedzy o rzeczywistości, o realnych obiektach, procesach, zdarzeniach jako źródłach informacji czyli wiedzy pozwalającej na formułowanie pytań o informacje o tejże rzeczywistości."
 • Słowa kluczowe: Model metainformacyjnyAleksander Panasiuk, Ekonomika Turystyki. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, ISBN: 8301147229
 • (cytat, str. 53 - 54) Teoria mnożnika turystycznego pozwala oszacować całkowite efekty (bezpośrednie, pośrednie i indukowane) początkowych wydatków turystycznych. Przyjmuje się, że Model mnożnikowych efektów ekonomicznych z turystyki można przedstawić za pomocą równania:

  K = a + b + c,

  gdzie:
  K - regionalny mnożnik dochodu
  a - bezpośredni dochód regionalny
  c - indukowany dochód regionalny
 • Słowa kluczowe: mnożnik turystycznyJózef Oleński, Elementy ekonomiki informacji. , Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000, ISBN: 83-87374-16-4
 • (cytat, str. 416) Zadania państwa w zakresie infrastruktury informacyjnej dotyczą obszarów:
  - stabilności
  - koordynacji
  - eksploatacji

  Analizując występujące w praktyce rozwiązania ustrojowe w dziedzinie kształtowania infrastruktury informacyjnej państwa przez administrację rządową i samorządową, możemy wyróżnić cztery Modele:
  1. Model aktywnego zarządzania infrastrukturą informacyjną państwa
  2. Model aktywnej koordynacji infrastrukturą informacyjną państwa
  3. Model biernej koordynacji infrastrukturą informacyjną państwa
  4. Model pasywny
 • Słowa kluczowe: system informacyjnyAlan Greenspan, Era zawirowań. , Muza, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-7495-451-8
 • (cytat, str. 46) Najmniej podkreślaną zaletą formalnych Modeli jest po prostu to, że praktyka ich sporządzania gwarantuje, że podstawowe zasady rachunkowości narodowej oraz gospodarczej logiki stosowane są w oparciu o szereg założeń. Poza tym Modele niewątpliwie mogą pomóc zmaksymalizować przydatność tych partii informacji, o których prawdziwości możemy być przekonani. Im bardziej szczegółowy i bogaty w dane Model, tym większa jego efektywność.
 • Słowa kluczowe: Model ekonometryczny
 • (cytat, str. 411) Gdy ludzie swobodnie handlują między sobą powodowani własnym interesem, prowadzi to do rozwijającej się, stabilnej gospodarki. Książkowy Model rynkowej doskonałości działa, jeśli spełnione są fundamentalne założenia: ludzie muszą mieć swobodę działania w swoim interesie, niekłopotani zewnętrznymi kryzysami lub strategią gospodarczą. (Adam Smith)
 • Słowa kluczowe: Model rynkowej doskonałościAdam Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, ISBN: 83-208-1491-X
 • (cytat, str. 98 - 102) Wykorzystanie wizerunku kraju i marki w budowie strategii.
  Wizerunek kraju może być skutkiem występowania efektu halo lub może powstać jako konstrukcja sumaryczna. (...) Model halo, pociąga za sobą dwie poważne implikacje dla kształtowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Po pierwsze, klienci dokonują oceny produktów na podstawie wizerunku kraju ich pochodzenia. Po drugie, wizerunek kraju wpływa na konsumencką ocenę poszczególnych atrybutów produktów. Również wizerunek kraju jako wynik oddziaływania efektu halo bezpośrednio wypływa na przekonania konsumentów na temat atrybutów produktów i pośrednio na całkowitą ich ocenę.
  Teoria sumaryczna zakłada natomiast, że konsumenci kodują i agregują informacje na temat produktów. Oznacza to, że analizując określony produkt, nie biorą pod uwagę wszystkich jego cech, lecz posługują się pewnymi uproszczeniami. Ułatwia to zapamiętywanie i przetwarzanie informacji. (...) Wizerunek danego kraju bezpośrednio wpływa na konsumencką ocenę każdego kolejnego produktu pochodzącego z tego kraju. Należy zwrócić uwagę, że wizerunek kraju nie oddziałuje pośrednio na wizerunek każdego kolejnego produktu z danego kraju.
  (...)
  Opisane mechanizmy opisujące relację miedzy wizerunkiem kraju a wizerunkiem marki niosą ze sobą implikacje strategiczne dla przedsiębiorstw. Strategia marketingowa oparta na wizerunku kraju może zwiększać dochody w krótkim czasie i jest zdecydowanie mniej kosztowna i czasochłonna niż strategia marki. W dłuższym okresie może jednak prowadzić do utraty przewagi konkurencyjnej. Z tego powodu duże przedsiębiorstwa, które zdobyły silną pozycję rynkową, koncentrują się w znacznie większym stopniu na budowaniu wizerunku marki niż budowaniu wizerunku kraju pochodzenia.
 • Słowa kluczowe: wizerunek regionu, strategia firmy, wizerunek markiJerzy Świderski, Finanse Banku Komercyjnego. , Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998, ISBN: 83-85776-33-8
 • (cytat, str. 22) Wizja otwartego, konkurencyjnego rynku usług finansowych kształtować będzie docelowy Model sektora bankowego w Polsce.
 • Słowa kluczowe: konkurencja, bank, usługa
 • (parafraza, str. 73) Na stronie 73 znajduje się Model wskaźnikowy oparty na systemie Du Pointa.
 • Słowa kluczowe: bank, wskaźnik, ModelAnna Rzeczycka, Finanse w przedsiębiorstwie turystycznym. , Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2010, ISBN: 978-83-89081-28-5
 • (cytat, str. 10) Podstawowy Model ekonomiczny. Rozpatruje funkcjonowanie przedsiębiorstwa z punktu widzenia relacji nakłady – wyniki. Firma jest więc miejscem przewarzania pozyskanych zasobów (ludzkich, naturalnych i kapitałowych) na efekty prowadzonej działalności. Przedmiotem analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa jest badanie efektywności wykorzystywanych zasobów, w kontekście generowanego wyniku finansowego całej firmy.
 • Słowa kluczowe: Model ekonomiczny
 • (cytat, str. 10) Model finansowy. Przedsiębiorstwo składa się z aktywów, tworzących strumienie finansowe. Istnienie aktywów trwałych i obrotowych firmy związane jest z będącymi w dyspozycji kapitałami własnymi i obcymi.
 • Słowa kluczowe: Model finansowy, Model ekonomiczny
 • (cytat, str. 10) Model produkcyjny. Przedsiębiorstwo traktowane jest jako układ techniczny, przetwarzający surowce w oferowane rynkowi wyroby i usługi.
 • Słowa kluczowe: Model ekonomiczny
 • (cytat, str. 10) Model organizacyjny. Przedsiębiorstwo jest organizacja, która wymaga zarządzania, poprzez pełnienie funkcji planowania, organizowania, bodźcowania i kontrolowania. Przedsiębiorstwo rozpatruje się z punktu widzenia jego struktury organizacyjnej, procesu podejmowania decyzji oraz ich przekazywania.
 • Słowa kluczowe: Model przedsiębiorstwa
 • (cytat, str. 10) Model prawny. Przedsiębiorstwo jest podmiotem prawa, funkcjonującym zgodnie z istniejącym ustawodawstwem. Traktując firmę jako Model prawny, szczególną uwagę przypisuje Si jej formie organizacyjno-prawnej.
 • Słowa kluczowe: Model przedsiębiorstwa
 • (cytat, str. 10) Model socjopsychologiczny. Przedsiębiorstwo jest systemem społecznym, w którym podstawową i najważniejszą rolę pełni czynnik ludzki, tj. zatrudnieni pracownicy. Problemy firmy sprowadzają się do kwestii relacji: pracownik – kierownik, systemów bodźcowania oraz stosowanego stylu zarządzania.
 • Słowa kluczowe: Model przedsiębiorstwa
 • (cytat, str. 10) Model etyczny. Przedsiębiorstwo jest systemem społecznym, w którym obowiązuje etyka biznesu oraz zachowanie staranności tzw. Postępowania zgodnie z zasadami „dobrego kupca”. Wspomniana etyka nie tylko obowiązuje na zewnątrz, ale przede wszystkim w odniesieniu do zatrudnianych pracowników.
 • Słowa kluczowe: Model przedsiębiorstwaBożena Mikołajczyk, Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw. z uwzględnieniem sektora MSP, Difin, Warszawa 2006, ISBN: 83-7521-682-0
 • (cytat, str. 234) Model ,,enklaw" porównuje przepływy kapitałowe do SSE oraz wpływ jej produkcji na gospodarkę poza strefąJames Westland, Global innovation management. A strategic approach. , Palgrave, New York 2008, ISBN: 978-0-230-52491-0
 • (cytat, str. 75) Modelowanie biznesu jest odpowiednikiem metody naukowej w zarządzaniu - zaczynamy od hipotezy, którą można przetestwoać w działaniu udoskonalić jeżęli to konieczne.
  NIestety w praktyce Model biznesu i strategia należą do najczęściej nadużywanych terminów w biznesie. Często oznaczają one niemal wszystko, ale potem okazuje się że nie znaczą neimal nic. Cierpią na fundametalny brak języka formalnego.
 • Słowa kluczowe: definicja, metoda, Modelowanie, definiowanie, doskonalenie

 

Strona 4 z 30

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty