zaufania

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki.
Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)

 

Strona 5 z 13

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: zaufania (80 - 100 z 244)

Aneta Jakubiak-Mirończuk, Negocjacje dla prawników : prawo cywilne. , Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010, ISBN: 9788326403989
 • (cytat, str. 161) Poziomy zaufania i nieufności mogą zmieniać się podczas negocjacji, ponieważ zależą zarówno od ilości jak i treści informacji. Z tego względu umiejętność autoprezentacji i prezentacji oferty, jak i budowania marki wpływają na poziom zaufania, jakim negocjator jest obdarzany. Istotna jest również kwestia, że nieufność i zaufanie, będące wynikiem działań osoby reprezentującej stronę w przeszłości, będą oddziaływać na kredyt zaufania i nieufności przyszłych reprezentantów tej strony.
 • Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność
 • (cytat, str. 312) Stosowanie manipulacji jest przejawem poczucia siły, krótkowzroczności i ignorancji wobec potencjalnych partnerów. Uniemożliwia budowanie trwałych relacji. Efektami podejrzenia o stosowanie manipulacji są: rosnąca podejrzliwość, utrata zaufania oraz zerwanie rozmów lub, jeżeli strony z jakiś względów czują się zobligowane do podpisania porozumienia, skłonność do jego zerwania lub niedotrzymania. Niektóre techniki manipulacyjne są podobne do technik negocjacyjnych.
 • Słowa kluczowe: manipulacjaTadeusz Kowalak (red.), Negocjacje droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treść, partnerzy, formy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1995, ISBN: 83-904507-0-4
 • (cytat, str. 44 - 45) Chociaż niemieckie i japońskie modele współdziałania pomiędzy zarządem a pracownikami wewnątrz przedsiębiorstwa są do siebie podobne w porównaniu z "typowymi" brytyjskimi czy tez amerykańskimi stosunkami przemysłowymi 1990, to jeśli chodzi o przedstawicielstwo pracowników - tradycyjnie istniała pomiędzy tymi krajami jedna szczególna różnica organizacyjna. W Japonii związki zawodowe na szczeblu przedsiębiorstwa reprezentują pracowników we wszystkich sprawach łącznie z płacami, a mają tam jedynie mniejsze znaczenie w zakresie prawa pracy 1993. W Niemczech reprezentacja pracowników w zakładzie pracy i przedsiębiorstwie w postaci rad zakładowych działa niezależnie od układów zbiorowych regulujących płace i czas pracy, układów zawieranych na zewnątrz przedsiębiorstwa przez związki zawodowe obejmujące całe przemysły i przez stowarzyszenia pracodawców. Prawa robotników do partycypacji są szczegółowo uregulowane przepisami Ustawy o ustroju pracy, która dokonuje jasnego rozróżnienia pomiędzy prawem do współdecydowania, konsultacji i informowania. Rady zakładowe nie mają prawa do organizowania strajku, są natomiast zobowiązane przez prawo do "współpracy w duchu wzajemnego zaufania... dla dobra pracowników i firmy". Tak więc rady zakładowe nie mogą angażować się w żadnego rodzaju akcje protestacyjne. Jednakże Ustawa o ustroju pracy przewiduje procedury arbitrażowe oraz ustala rolę sądów pracy, a polityczny charakter układów zbiorowych pozwala radom zakładowym na uzyskanie od pracodawców koncesji poprzez zawieranie pakietowych porozumień w dziedzinach, w których nie posiadają one formalnych uprawnień.
 • Słowa kluczowe: współdziałanie, związek zawodowyKamilla Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-208-1911-3
 • (parafraza, str. 92 - 93) Etapy mediacji:
  - nawiązanie kontaktu ze stronami sporu,
  - wybór strategii prowadzenia mediacji,
  - zbieranie i analizowanie podstawowych informacji,
  - sporządzanie szczegółowego planu mediacji,
  - budowanie zaufania i współpracy,
  - rozpoczęcie sesji mediacyjnej,
  - zdefiniowanie spraw i ustalenie planu,
  - odkrywanie ukrytych interesów stron,
  - generowanie opcji rozwiązań,
  - ocena możliwości rozwiązań,
  - przetarg końcowy,
  - osiągnięcie formalnego porozumienia.
 • Słowa kluczowe: mediacja
  Komentarze i źródła pierwotne: Źródło pierwotne: www.mtr-i.comMagdalenia Kendik, Negocjacje międzynarodowe. , Difin, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-7641-145-3
 • (cytat, str. ) Jeśli zależy Ci na długotrwałej współpracy, pokaż, że jesteś godnym zaufania partnerem. Nie ignoruj drobiazgów, nawet w pozornie nieważnych kwestiach możesz pokazać solidność i profesjonalizm.
 • Słowa kluczowe: negocjacje międzynarodowe
 • (cytat, str. ) O ile Polacy mają tendencję do opowiadania o prywatnych sprawach, informacjami biznesowymi nie lubią się dzielić. Mówią tylko to, co niezbędne do zbudowania wzajemnego zaufania.
 • Słowa kluczowe: negocjacje międzynarodoweJeswald W. Salacuse, Negocjacje na rynku międzynarodowym. , Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994, ISBN: 83-208-0936-3
 • (cytat, str. 58) Same słowa to nie wszystko. Interesów nie robi się samymi słowami. Negocjatorzy, jak wszyscy ludzie, porozumiewają się za pomocą słów i działań. Przy stole negocjacyjnym najważniejsze reakcje emocjonalne: przyjaźni lub gniewu, zaufania lub nieufności - mogą być wyrażane bez słów, lecz gestem, wyrazem twarzy, tonacją głosu. Gdy partner na nasze proste stwierdzenie faktu odpowiada "oczywiście", słowo to może mieć najróżniejsze znaczenie, od "to jest dobry punkt wyjścia", przez "rozumiem", aż do " każdy idiota to wie; za jakiego głupca mnie uważasz?" Jedynie mimika mówiącego i brzmienie jego głosu pozwalają odczytać, co zamierzał wyrazić.
 • Słowa kluczowe: negocjacje, negocjatorUrszula Kałążna-Drewińska, Negocjacje w biznesie.. Kluczowe problemy., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, ISBN: 83-7011-790-2
 • (cytat, str. 50) Manipulowanie emocjami drugiej strony może wywołać negatywne skutki, takie jak:
  - wzbudzenie irytacji i dyskomfortu,
  - spowodowanie "utraty twarzy" drugiej strony,
  - wywołanie poczucia wykorzystania, żalu, poniesienia straty,
  - ryzyko wystąpienia impasu,
  - negatywny wpływ na wizerunek negocjatora, utrata przez niego wiarygodności,
  - brak zaufania,
  - pogorszenie atmosfery rozmów, a nawet ich zerwanie.
 • Słowa kluczowe: manipulacja, emocjeDavid A. Lax, Negocjacje w trzech wymiarach. Jak wygrać najważniejsze gry negocjacyjne, MT Biznes, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-88970-49-8
 • (cytat, str. 248 - 249) Aby podjąć z drugą stroną współprace zmierzającą do wytwarzania wartości, a zarazem zdobywać dla siebie zadowalającą jej część - musimy przyjąć w negocjacjach styl przekonywania. Przekonujący negocjator:
  - Rozumie, co mówi druga strona.
  - Jest otwarty na perswazję.
  - Jest zdolny do empatii, a zarazem asertywny.
  - Posługuje się normą wzajemności w celu budowy zaufania.
  - Dostosowuje sposób oddziaływania do sytuacji drugiej strony.
  - Dostrzega sposób przetwarzania informacji przez drugą stronę.
 • Słowa kluczowe: negocjacje, negocjator, negocjowanieStanisława Borkowska, Negocjacje zbiorowe. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, ISBN: 83-208-1055-8
 • (cytat, str. 22) "Negocjacje zbiorowe mają wiele zalet. Zalicza się do nich przede wszystkim kanalizowanie (cywilizowanie) konfliktu i pokój społeczny jako następstwo osiągniętego kompromisu. Zwiększają też trafność wspólnych ustaleń. Zapewniają ich akceptacje społeczną oraz niezbędną stabilizację warunków pracy i życia pracowników. Mogą również kreować lub umacniać integrację pracowników z firmą i zwiększać ich motywacje do pracy. ()
  Negocjacje zbiorowe cechuje pragmatyzm, który jest źródłem dywersyfikacji i elastyczności samego procesu negocjacji oraz uzgodnionych rozwiązań. NZ w odróżnieniu od jednolitych i raczej sztywnych rozwiązań legislacyjnych, zapewniają bowiem lepsze dostosowanie do zmiennych i zróżnicowanych warunków funkcjonowania poszczególnych firm oraz państw. Dzięki temu trafność podjętych w procesie NZ jest tym większa, im bardziej są one oparte na poznaniu celów i oczekiwań oraz wzajemnych uwarunkowań (ograniczeń) stron. Jest to dodatkowa korzyść wpływająca na klimat zrozumienia i zaufania.
  Negocjacje zbiorowe mają też swoje wady. Należą do nich, przede wszystkim, powolniejszy proces podejmowania decyzji, a także pewne sformalizowanie stosunków między kierownictwem a pracownikami. Kierownicy postrzegają je jako ograniczenie swoich prerogatyw."
 • Słowa kluczowe: negocjacje zbiorowe
  Komentarze i źródła pierwotne: Józef Oleński PROBLEMY ETYCZNE W BADANIACH STATYSTYCZNYCH
 • (parafraza, str. 19 - 20) Negocjacje związane ze stosunkami pracy mogą mieć charakter indywidualny albo zbiorowy. W pierwszym przypadku pracownik bezpośrednio negocjuje swoje warunki pracy z pracodawcą. Negocjacje takie odbywają się w firmie, a ich rezultatem może być indywidualna umowa o pracę. Jeżeli stroną negocjacji jest zbiorowe przedstawicielstwo pracowników (związki zawodowe), to niezależnie od liczebności pracodawców jako drugiej strony mamy do czynienia z negocjacjami zbiorowymi (NZ), określanymi także mianem rokowań zbiorowych.
  U podstaw NZ- w większym stopniu niż w przypadku innych rodzajów negocjacji- leży jednocześnie dążenie do:
  • osiągnięcia kompromisu przez wspólne poszukiwanie takich rozwiązań rozbieżnych interesów, które byłyby korzystne dla obu stron i oparte na konsensusie,
  • budowy klimatu współpracy oraz wzajemnego zaufania.


  Strony negocjacji, pracując razem są skazane na siebie, a dobry klimat jest warunkiem efektywnej pracy.
 • Słowa kluczowe: negocjacje zbiorowe
  Komentarze i źródła pierwotne: Tabela 4.1.Herb Cohen, Negocjować możesz wszystko. , Helion, Gliwice 2005, ISBN: 83-7361-985-2
 • (parafraza, str. 148) "Negocjacje to coś więcej niż wymiana materialnych przedmiotów. Jest to sposób działania i zachowania, który umożliwia zbudowanie zrozumienia, zaufania, szacunku, wiary i akceptacji między stronami. W negocjacjach istotne jest nasze podejście do drugiej osoby, ton naszego głosu, prezentowana przez nas postawa, stosowane metody i troska, którą przejawiamy wobec uczuć i potrzeb drugiej strony. Wszystkie te elementy składają się na proces negocjacji. Dlatego też sama metoda, której użyjemy, aby osiągnąć cel, może spełnić niektóre potrzeby drugiej strony."
 • Słowa kluczowe: negocjacje
 • (parafraza, str. 155 - 156) "Osiągnięcie wspólnej satysfakcji przy wykorzystaniu techniki wygrany - wygrany wymaga skupienia się na trzech ważnych kwestiach, którymi są:
  1.Zbudowanie zaufania - w przypadku trwałych relacji, im większe zaufanie zyskamy u drugiej osoby, tym chętniej wysłucha ona naszych próśb. Pokazując innym, że wierzymy w ich uczciwość i szczerość, zachęcamy ich do tego, by postępowali zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
  2. Zyskanie poparcia - nigdy nie patrzmy na ludzi jak na odizolowane od reszty świata jednostki. Jeżeli zależy nam na tym, aby przekonać kogoś do naszej racji, spójrzmy na niego w szerszym kontekście. Możemy wyobrazić sobie, że jest on centralnym jądrem, wokół którego poruszają się inne osoby. Uzyskajmy poparcie tych osób, a będziemy mogli wpłynąć na pozycję i ruch jądra.
  3. Pozbycie się opozycji - Nie ma nic złego w opozycji. To właśnie ona wyostrza nasze zmysły, podnosi nasze umiejętności. Chcąc dostać to, na czym nam zależy, musimy poradzić sobie z opozycją. Jeżeli nie mamy żadnych przeciwników, może okazać się, że wciąż pozostajemy w tym samym miejscu i nie podejmujemy żadnych negocjacji. W takiej sytuacji osiągnięcie pożądanego wyniku nie jest możliwe."
 • Słowa kluczowe: technika w negocjacjachJacek Kamiński, Negocjowanie. techniki rozwiązywania konfliktów, POLTEXT, Warszawa 2003, ISBN: 83-88840-29-0
 • (cytat, str. 82) Warunkiem niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia procesu negocjacji integracyjnych jest zbudowanie klimatu zaufania pomiędzy stronami.
 • Słowa kluczowe: negocjacje
  Komentarze i źródła pierwotne: Źródło pierwotne: Bahke E.: Materialflußsysteme. Bd. 1: Materialflußtechnik. Bd. 2: Materialflußmodelle. Bd. 3: Materialflußplanung, Krausskopf-Verlag, Mainz 1874/1975/1976.Max Bazerman, Negocjując racjonalnie. , Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Olsztyn 1997, ISBN: 83-86914-01-7
 • (parafraza, str. ) Strategie służące znajdowaniu preferencji drugiej strony, które umożliwiają tworzenie wymian :
  1. Budowanie zaufania i dzielenie się informacjami
  2. Zadawanie wielu pytań
  3. Udzielanie informacji
  4. Równoczesne składanie wielu złożonych ofert
  5. Szukanie porozumień pougodowych
 • Słowa kluczowe: strategia, wymiana
  Komentarze i źródła pierwotne: Opis dotyczy krzywej, która powstanie po uszeregowaniu produktów na osi X wg. malejącej popularności, a na osi Y oznaczy się popyt na dane dobro.Monika Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu. , Wydawnictwa Akademicki i Profesjonalne, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-60807-66-8
 • (cytat, str. 253 - 254) Podsumowując, cechy uczących projektów w doradztwie naukowym są następujące:
  - Istnieje poczucie kierunku zmian celów oraz priorytetów.
  - Środowisko projektu daje uczestnikom psychologiczne bezpieczeństwo; przywiązuje się dużą wagę do mówienia prawdy (wpływa na to niewątpliwie kultura danej organizacji), tworząc atmosferę zaufania.
  - Istnieje i jest rozwijana infrastruktura uczenia się w organizacji.
  - Istnieje równowaga między wyłaniającymi się i formalnymi strukturami, niepowodująca anarchii w życiu organizacji, przy czym zakres zmian strukturalnych wynika z wypracowanych rozwiązań i sprzyja zmianie postaw ludzi.
  - Powiększają się grupy osób w organizacji, które uczestniczą, bądź przekazują informacje związane z projektem.
  - Menedżerowie tworzą klimat dla uczenia się i sami dają przykłady zachowań refleksyjnych.
  - Istnieje systemowa i kolektywna refleksja, problemy i błędy są okazjami do uczenia się.
  - Prowadzona jest systematyczna kontrola, wpływająca na kolejne plany działań projektowych i organizacyjnych.
 • Słowa kluczowe: projekt, doradztwoKatarzyna Szczepańska, Tadeusz Wawak (red.), Nowe koncepcje usług publicznych w perspektywie zarządzania jakością. , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ISBN:
 • (cytat, str. 126) O jakości usługi nabywcy wnioskują na podstawie „miejsca, ludzi, wyposaże-
  nia, materiałów informacyjnych, symboli oraz ceny11. Przedstawione twierdzenie
  zostało udowodnione wynikami badań, na podstawie których zidentyfikowano ce-
  chy jakości usług, w kolejności ważności, a mianowicie12:

  • niezawodność - zdolność do niezawodnej i dokładnej realizacji obiecanej
  usługi;

  • szybkość reakcji, chęć pomocy klientom i zapewnienia szybkiej obsługi;

  • pewność - fachowość i uprzejmość pracowników i ich zdolność wzbudzenia
  zaufania klienta;

  • empatia - indywidualne podejście do klienta;

  • namacalność - zapewnienie cech realności w postaci sprzętu, personelu i ma-
  terialnych środków komunikacji.

  Prezentowane w literaturze koncepcje cech usług, zarówno materialnych, jak
  niematerialnych, wskazują, że parametry ich poziomu są na tyle zróżnicowane, iż
  wyznaczenie standardowych atrybutów jakości usług, bez kontekstu przedmioto-
  wego, jest bezpodstawne. Jest to zatem drugi warunek, oprócz zakresu, stanowiący
  o możliwościach parametryzacji jakości usług.

  W tabeli 6 zaprezentowano przegląd wybranych charakterystyk jakości usług.
 • Słowa kluczowe: Jakość, usługiZbigniew Martyniak, Nowe metody i koncepcje zarządzania. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, ISBN: 83-7252-142-5
 • (cytat, str. 136) "Problemów trudnych, sprzeczności, punktów widzenia nie należy kamuflować - stwierdza Gelinier - lecz omawiać je publicznie, rozpatrywać ze spokojem, z wolą porozumienia i pozyskania zaufania pracowników".
 • Słowa kluczowe: problem, rozwiązanieJózef Penc, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-7251-718-0
 • (cytat, str. 318) Przekazywanie uprawnień i odpowiedzialności musi się naturalnie odbywać na zasadzie zaufania.
 • Słowa kluczowe: uprawnieniaJean Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, ISBN: 83-208-1375-1
 • (cytat, str. 111) "Z badań przeprowadzonych na uniwersytecie stanu Texas wynika, że na jakość usług składa się pięć najważniejszych czynników:
  - niezawodność- zdolność do dotrzymywania obietnic, tzn. dostarczanie klientowi w ustalonym terminie dokładnie to, co zamówił,
  - zaufanie- kompetencje, grzeczność i nieustanna gotowość do wzbudzania pełnego zaufania,
  - czynniki namacalne- urządzenia i wyposażenia, wygląd personelu,
  - empatia- poziom uwagi poświęcanej klientowi oraz indywidualna troska o niego,
  - szybkość reagowania- chęć niesienia pomocy i dostarczania klientowi szybkiej usługi."
 • Słowa kluczowe: Jakość produktów i usług

 

Strona 5 z 13

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty