(analiza strategiczna)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki.
Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)

 

Strona 7 z 59

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (analiza strategiczna) (120 - 140 z 1164)

Andrzej Jazdon, Doskonalenie zarządzania jakością. , Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz 2001, ISBN: 83-7291-032-4
  • (cytat, str. 163 - 164) W literaturze przedmiotu przyjęto wymieniać 7 podstawowych (tradycyjnych )narzędzi zarządzania jakością, a mianowicie:
    -diagram Ishikawy - przyczyn i skutków
    -diagram Pareto-Lorenza
    -schemat blokowy
    -diagram korelacji zmiennych
    -wykres (histogramy)
    -graficzna prezentacja wyników
    -arkusze kontrolne

    Poza tradycyjnymi narzędziami zarządzania jakością wyróżnia się siedem nowych narzędzi, a mianowicie:
    -diagram relacji,
    -diagram pokrewieństwa (podobieństw)
    -0diagram macierzowy
    -diagram drzewa (systematyki)
    -diagram PDPC (diagram decyzji)
    -diagram strzałkowy (diagram PERT)
    -macierzowa analiza danych (analiza głównych składników)
  • Słowa kluczowe: narzędzia zarządzania jakością
  • (parafraza, str. 102 - 105) Ponieważ projektowanie i wdrażanie SZJ jest procesem złożonym i długotrwałym, warto podzielić go na następujące etapy:
    Etap I - wstępny (przygotowawczy)
    Etap II - analiza stanu istniejącego
    Etap III - opracowanie projektu wstępnmego SZJ
    Etap IV - wdrażanie i doskonalenie SZJ
    Etap V - opracowanie projektu końcowego SZJ
  • Słowa kluczowe: projektowanie SZJ
  • (parafraza, str. 130 - 156) Metody zazrądzania jakością:
    1. Metoda QFD - Quality Function Deployment (sterowanie jakością przez klienta)
    Kolejność rozwiązywania zadania:
    -Faza !- Identyfikacja wymagań klienta
    -Faza 2- Hierarchizacja wymagań
    -Faza 3- Wyznaczanie parametrów technicznych wyrobu
    -Faza 4- Ustalenie zależności pomiędzy wymaganiami klienta i parametrami wyrobu
    -Faza 5- Ocena ważności parametrów technicznych
    -Faza 6- Ustalenie korelacji pomiędzy poszczególnymi parametrami wyrobu
    -Faza 7- Dokonanie oceny wyrobów konkurencyjnych
    -Faza 8- Ustalenie pożądanych wartości parametrów technicznych
    -Faza 9- Ocena trudności wykonania wyrobu
    2. Metoda FMEA -Failure Mode and Effect Analysis (analiza Rodzajów i Skutków Uszkodzeń)
    Przebiega ona w trzech podstawowych etapach:
    -przeprowadzenie wstępnych prac i ustaleń
    -właściwa analiza wyrobu lub procesu
    -opracowanie i wdrożenie działań korygujących i zapobiegawczych
    3. Metoda Taguchi
    Taguchi przyjął, że dla każdej cechy wyrobu istnieje taka funkcja, która definiuje zależność pomiędzy wartością straty, a odchyleniem stanu cechy od wartości docelowej. Chociaż funkcja strat może przyjmować różne kształty Taguchi na podstawie obserwacji przyjął, że prosta kwadratowa funkcja opisuje przebieg strat dla większości przypadków w praktyce.
  • Słowa kluczowe: Zarządzanie jakością, FMEA, QFD
  • (parafraza, str. 196 - 208) Nowe narzędzia w zarządzaniu jakością:
    A. Diagram relacji (interrelationship diagram)
    Kolejność tworzenia diagramu relacji winna być następująca:
    1. Dokładnie rozeznać i nazwać problem, który chcemy poddać analizie, a kartę z jego zapisem zamieścić po lewej stronie
    2. Przy pomocy tradycyjnych technik, jak np. burze mózgów, czy schemat Ishikawy, wskazać przyczyny wywołujące dany problem. Kartki z tymi przyczynami ułożyć z prawej strony, w kolejności sekwencyjnej lub przyczynowej
    3. Na podstawie analizy powiązań poszczególnych przyczyn łączymy strzałkami przyczyny ze skutkiem jaki wywołują, a także w podobny sposób zaznaczamy powiązania między przyczynami
    4. Przyczyny, z których wychodzi najwięcej strzałek należy uznać za podstawowe i poddać analizie w pierwszej kolejności
    5. Dokonać prezentacji i przeglądu diagramu w gronie specjalistów zaangażowanych w rozwiązywanie danego problemu. Po uzgodnieniach narysować ostateczny kształt diagramu relacji

    B. Diagram pokrewieństwa (affinity diagram)
    Kolejność budowy diagramu jest następująca:
    - ustalenie problemu
    -rozdanie kratek członkom zespołu, na których w ustalonym czasie zapisują swoje pomysły- każdy pomysł na osobnej kartce
    -na podstawie kart tworzy się grupy tematyczne - nie więcej jak 10
    -należy wybrać najbardziej reprezentatywny pomysł z każdej grupy i ustalić odpowiednią nazwę grupy
    -narysować diagram obwodząc liniami poszczególne grupy i sytuując grupy pokrewne blisko siebie
    -dokonać prezentacji i przeglądu diagramu

    C.Diagram macierzowy (matrix diagram)

    D. Diagram drzewa (systems flow/tree diagram)
    Kolejność opracowywania diagramu typu drzewo jest następująca:
    - sformułować cel pracy
    - wykorzystując np. burze mózgów wypisujemy wszystkie czynniki powodujące występowanie danego problemu
    - występujące czynniki należy poddać analizie
    - otrzymane i uporządkowane czynniki lub czynności wykorzystujemy do narysowania diagramu drzewa

    E.Diagram PDPC -Process Decision Programme Chart (wykres programowy procesu decyzji)
    Opracowanie diagramu PDPC można podzielić na następujące kroki:
    - powołanie zespołu oraz zdefiniowanie problemu i ustalenie celu
    -przeprowadzenie właściwej analizy, poczynając od podstawowego poziomu, stawiając wobec każdej gałęzi i każdego etapu pytania: co może się nie udać, jakie mogą wystąpić nieprzewidziane zdarzenia, jakie należy podając środki zaradcze
    -uzyskane odpowiedzi nanosi się na odpowiednie gałęzie, tworząc chronologiczny ciąg działań
    -narysowany diagram poddaje sie przeglądowi i dyskusji w grupie

    F. Diagram strzałkowy (arrow diagram)

    G. Macierzowa analiza danych- Matrix data analysis (nazywana także jako tablicowa analiza danych lub wykres analizy danych)
  • Słowa kluczowe: Zarządzanie jakością, nowe narzędziaPhilip Kotler, Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN: 83-208-1569
  • (cytat, str. 46) "Bardziej wyszukaną metodą jest analiza koincydencji (conjoint analysis), w której konsumenci przeprowadzają ranking dokonywanych przez siebie wyborów w hipotetycznym zbiorze szeroko opisanych koncepcji."
  • Słowa kluczowe: analiza koincydencjiChris Anderson, Długi ogon. Ekonomia przyszłości - każdy konsument ma głos, Media Rodzina, Poznań 2008, ISBN: 9788372782724
  • (cytat, str. 207) długi ogon dotyczy obfitości - nieskończonej powierzchni handlowej (...). Tym bardziej zastanawiająca wydaje się analiza jednej z podawanych przez Wikipedię definicji ekonomii:
    ekonomia: n, dziedzina nauk społecznych dotycząca wyboru spośród ograniczonej podaży.
  • Słowa kluczowe: ekonomia, długi ogonTomasz Wachowicz, E-negocjacje. modelowanie, analiza i wspomaganie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, ISBN: 8372468664
  • (cytat, str. 60) czynności, które można wspomagać za pomocą systemów informatycznych. Są to czynności wykonywane przez strony w ramach wszystkich faz negocjacji. Podzielić je można na trzy klasy:
    1. Czynności związane z analizą danych, wykonywaniem obliczeń, analizą przebiegu negocjacji, symulacjami procesu negocjowania, poszukiwaniem strategii i taktyk negocjowania.
    2. Czynności związane z utrzymaniem procesu komunikacji, wymianą informacji oraz danych, przedstawianiem ofert i argumentów.
    3. Czynności związane z analizą przedstawianych ofert, analizą tańca negocjacyjnego i poszukiwaniem rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony konfliktu.
  • Słowa kluczowe: negocjacje, negocjacji fazy, systemy informatyczneAndrzej Baborski (red.), Efektywne zarządzanie a sztuczna inteligencja. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994, ISBN: 83-7011-168-8
  • (cytat, str. 79) Przebieg zadania konfiguracyjnego polega na realizacji następujących etapów:
    1) analiza żądań użytkownika i opracowanie wstępnej wersji projektu
    2) analiza ograniczeń i generowanie wersji ulepszonej
    3) Opracowanie finalnej wersji konfiguracji systemu
  • Słowa kluczowe: zadanie konfiguracyjne
    Komentarze i źródła pierwotne: Rola i miejsce regionów w strukturach instytucjonalnych Unii Europejskiej, Irena PietrzykTomasz Jeruzalski, Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej. wspomaganie procesów podejmowania decyzji, CeDeWu, Warszawa 2009, ISBN: 9788375561760
  • (cytat, str. 159) Istnieje wiele różnych celów analizy skupień, a także wiele definicji pojęcia skupienia. Większość z nich podaje, że skupienie to grupa jednostek, które są homogeniczne, przez co są zarówno podobne do siebie wzajemnie, jak i wyróżnione od reszty224. analiza skupień to technika grupowania zmiennych lub obiektów w nieznane grupy. Różni się ona od metod klasyfikacji, takich jak analiza dyskretna w ten sposób, że liczba grup i ich charakterystyki są "wydobywane" ze zmiennych i nie są zazwyczaj znane na początku analizy225. Jest dużo innych definicji i opisów analizy skupień. Do najczęściej cytowanych pozycji zaliczymy publikacje takich autorów, jak: Anderberg22*, Event227, Grabiński228 (literatura polska), Hartigan
  • Słowa kluczowe: analiza skupień
  • (cytat, str. 106 - 107) Monitoring jest ciągłą analizą postępu przedsięwzięcia w celu osiągnięcia planowanych rezultatów, poprzez doskonalenie zarządzania podejmowania decyzji. Dokładniej monitoring skupia się na systematycznym zbieraniu informacji do analizy przebiegu przedsięwzięcia, jakości jego działań, budżetu i wydatków, jego harmonogramu, ryzyka jego realizacji, aby zapewnić zgodności działań z ustalonymi założeniami.
  • Słowa kluczowe: Monitoring
  • (cytat, str. 159) analiza skupień to technika grupowania zmiennych lub obiektów w nieznane grupy. Różni się ona od metod klasyfikacji, takich jak analiza dyskretna w ten sposób, że liczba grup i ich charakterystyki są "wydobywane" ze zmiennych i nie są zazwyczaj znane na początku analizy.
  • Słowa kluczowe: analiza skupieńWilliam Samuelson, Ekonomia menedżerska. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-208-1776-8
  • (cytat, str. 17) Jak sama nazwa wskazuje, ekonomia menedżerska zajmuje się analizą istotnych decyzji podejmowanych przez menedżerów przy użyciu narzędzi stosowanych przez ekonomię. Aby pomóc menedżerom w podjęciu trafnych decyzji, w ekonomii menedżerskiej wykorzystuje się wiele pojęć znanych z ekonomii, m.in. popytu i kosztów, monopolu i konkurencji doskonałej, alokacji zasobów i ekonomicznych dylematów decyzyjnych.
  • Słowa kluczowe: ekonomia menedżerska
  • (cytat, str. 51-52) Na szczęście jednak możemy zastosować jedną z kluczowych metod podejmowania decyzji, a mianowicie analizę marginalną, która pozwala na wybór optymalnej lokalizacji przy znacznie mniejszym wysiłku obliczeniowym i z całkowitą dokładnością. analiza marginalna polega na tym, ze rozpatrujemy niewielkie zmiany w rozważanej decyzji i ich wpływ na oczekiwany wynik.
  • Słowa kluczowe: analiza marginalna
  • (cytat, str. 165) analiza regresji to metoda statystyczna, która pozwala określić ilościowa zależność danej zmiennej ekonomicznej od jednej lub większej liczby zmiennych niezależnych. W metodzie tej wykorzystuje się obserwacje wartości interesujących nas zmiennych, dokonane w przeszłości do zanlezienia i oszacowania równania, które najlepiej wyraża relację między zminnymi. Ponieważ analiza regresji jest bardzo przydatnym i szeroko stosowanym narzędziem analizy warto wiedzieć na czym poilega ta metoda, na jakich założeniach się opiera i jakie problemy wiążą się z jej zastowaniem. Procedura regresji obejmuje kilka kroków: (1)zbieranie danych o badanych zmiennych, (2) wybór postaci równania opisującego zależność między zmiennymi, (3) szacowanie współczynników występujących w równaniu, (4) ocenę dokładności równania.
  • Słowa kluczowe: decyzja biznesowa
  • (cytat, str. 198) analiza szeregów czasowych polega na określeniu prawidłowości kształtowania się określonej zmiennej ekonomicznej w czasie. Na podstawie gruntownej analizy zachowania się danej zmiennej, zaobserwowanego w poprzednich okresach, metoda ta pozwala przewidzieć dalszą ewolucję tejże zmiennej poprzez ekstrapolację dotychczasowych prawidłowości.
  • Słowa kluczowe: szeregi czasowe
  • (cytat, str. 327) Początkiem procesu podejmowania decyzji w warunkach niepewności jest analiza rozkładu prawdopodobieństwa. Rozkład prawdopodobieństwa to inaczej zestawienie wszystkich możliwych wyników związanych z niepewnym zdarzeniem oraz przypisanych im wartości prawdopodobieństwa.
  • Słowa kluczowe: ryzyko
  • (cytat, str. 637) analiza kosztów i korzyści stanowi metodę oceny programów i przedsięwzięć realizowanych w ramach sektora publicznego. historyczny przypadek sprawił, ze nazwa tej metody nie została ujednolicona; Co najważniejsze, chodzi tu o podejmowanie decyzji dotyczących teraźniejszości i przyszłości., czyli dokonywanie wyboru między wykluczającymi się wariantami działań.
  • Słowa kluczowe: analiza kosztów i korzyściBłażej Prusak (red.), Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw. , Difin, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-7251-768-5
  • (cytat, str. 50 - 51) Szczegółowa analiza dokumentacji sądowej dowodzi, iż zasadnicze żródło upadłości w przedsiębiorstwach tkwiło w sferze zarządzania zarówno operacyjnego, jak i finansowego. Podstawowe słabości zidentyfikowane w tym obszarze przejawiały się w:
    -braku wiedzy wśród menedżerów;
    -jednokierunkowym rozwoju przedsiębiorstwa;
    -właściwym doborze kontrahentów i zawieraniu transakcji z firmami o niesprawdzonej wiarygodności finansowej;
    -nieumiejętnym zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa;
    -braku rozeznania działań konkurencji.
  • Słowa kluczowe: upadłość, bakructwo
  • (cytat, str. 161) Ze zgromadzonych dowodów empirycznych, popartych teoretyczną analizą cech miar opartych na wartości dodanej, wynika zatem, że system oceny oparty na ekonomicznej i rynkowej wartości dodanej musi być uzupełniony o wybrane miary umożliwiające monitorowanie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa.
  • Słowa kluczowe: upadłość, prognozowanie ekonomiczneCzesław Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-01-15916-0
  • (cytat, str. 108) Badając związki pomiędzy majątkiem a wydatkami konsumpcyjnymi, można mówić o tzw. efekcie majątkowym (efekcie bogactwa). W najogólniejszym ujęciu efekt majątkowy rozumieć należy jako zmiany w poziomie i strukturze wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego następujące pod wpływem zmian w wartości realnej jego zasobów majątkowych. Podobnie jak w wypadku dochodów i cen da się również określić i zmierzyć elastyczność majątkową wydatków konsumpcyjnych. Współczynniki elastyczności majątkowej wyrażają stopień reakcji popytu konsumpcyjnego na zmiany wartości zasobów majątkowych; zagadnienia te pomijamy, gdyż są szerzej omawiane w ramach nauczaniach takich przedmiotów jak mikroekonomia oraz analiza rynku.
  • Słowa kluczowe: efekt majątkowy
    Komentarze i źródła pierwotne: Rodzaje opisane są w książce.

 

Strona 7 z 59

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty