Bankowa obs��uga firmy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Bankowa obsługa firmy. , Ryszard Szewczyk (red.), Oficyne Ekonomiczna, Kraków 2002, ISBN: 83-88597-70-1

Strona 1 z 2

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 25)

 • (cytat, str. 9) Wymieńmy najważniejsze korzyści, jakie daje posiadanie rachunku bankowego:
  - przedsiębiorstwo zostaje włączone w system krajowych i zagranicznych rozliczeń pieniężnych, dzięki czemu łatwo można uregulować wszystkie płatności na rzecz kontrahenta w dowolnym miejscu na świecie,
  - przedsiębiorstwo posiadające konto bankowe jest bardziej wiarygodnym partnerem handlowym aniżeli to, które posługuje się w rozliczeniach gotówką,
  - przedsiębiorstwo może korzystać z wielu usług oferowanych przez własny bank, a także usług innych banków, które z nim współpracują, na podstawie obustronnych porozumień,
  - przedsiębiorstwo nie musi zatrudniać kasjera ani dysponować odpowiednimi pomieszczeniami do przechowywania gotówki, dzięki czemu oszczędza na kosztach i nie ponosi ryzyka rabunku; w praktyce jest to jednak trudne do zrealizowania, ponieważ z kasy firmy często wypłacane są drobne kwoty, na przykład z tytułu zaliczek czy opłat za znaczki skarbowe lub weksle, rozliczenia delegacji, rachunków za usługi kserograficzne lub zakup artykułów spożywczych,
  - w razie konieczności zaciągnięcia pożyczki lub kredytu można ją uzyskać łatwiej i szybciej, ponieważ firma jest juz bankowi znana.
 • Słowa kluczowe: rachunek bankowy

 • (cytat, str. 12) Otwarcie rachunku bankowego następuje na podstawie umowy - bezterminowej lub na czas określony - zawartej między bankiem a przedsiębiorstwem. Treścią tej umowy jest z jednej strony zobowiązanie banku do przechowywania środków pieniężnych klienta oraz do dokonywania na jego zlecenie wszelkich rozliczeń pieniężnych, a z drugiej - zobowiązanie klienta do przestrzegania warunków prowadzenia rachunku i przeprowadzania rozliczeń, które są określone w regulaminach banku. Umowa rachunku bankowego ma charakter umowy nienazwanej, będącej swoistą kombinacją różnych typów umów znanych prawu cywilnemu i handlowemu, dostosowaną do potrzeb obrotu bankowego.
 • Słowa kluczowe: rachunek bankowy

 • (cytat, str. 13) Rachunek bieżący służy do gromadzenia środkówpieniężnych klienta oraz do przeprowadzania krajowych rozliczeń pieniężnych i ma podstawowe znaczenie w operacjach rozliczeniowych. Na rachunek ten wpływają należności od kontrahentów, a podejmowane są z niego - w gotówce lub przekazywane bezgotówkowo - środki na pokrycie różnych zobowiązań, na przykład wobec dostawców, skarbu państwa, pracowników itd. Rachunek bieżący ma charakter rachunku podstwowego w tym znaczeniu, że służy do gromadzenia w zasadzie wszystkich środków pieniężnych danego podmiotu gospodarczego oraz do dokonywania wszelkich rozliczeń pieniężnych związanych z działalnością tego podmiotu.
 • Słowa kluczowe: rachunek bankowy

 • (cytat, str. 13 - 14) Rachunek pomocniczy, który może być prowadzony w innym oddziale tego samego banku lub w innym banku, pozwala jego posiadaczowi dokonywać określonych rozliczeń pieniężnych. Wyjątkowy charakter rachunku pomocniczego polega na tym, że ma on służyć do gromadzenia środków pieniężnych pochodzących tylko z określonych tytułów lub do przeprowadzenia konkretnych rozliczeń, co nie musi jednak oznaczać, że obroty na tym rachunku muszą być mniejsze niż obroty na rachunku bieżącym. Oprócz rachunków złotowych firma może posiadać także walutowe rachunki pomocnicze.
 • Słowa kluczowe: rachunek bankowy

 • (cytat, str. 14 - 15) Pewną odmianą rachunku bieżącego jest rachunek skonsolidowany (zintegrowany), na który przelewane są - na podstawie stałej dyspozycji wydanej bankowi - środki ze wszystkich rachunków. Oferta otwarcia i prowadzenia rachunku skonsolidowanego jest z reguły kierowana do wybranych podmiotów, które mają rozbudowaną sieć rachunków bankowych, bowiem jej celem jest efektywne gospodarowanie środkami na tych rachunkach i ułatwienie bieżącej kontroli środków na rachunku. Dysponując rachunkiem skonsolidowanym, można na przykład zlecić bankowi stałe lokowanie środków z tego rachunku na rachunku międzybankowym lub w określonych instrumentach rynku pieniężnego. Zasady funkcjonowania rachunku skonsolidowanego są każdorazowo indywidualnie określane w umowie rachunku.
 • Słowa kluczowe: rachunek bankowy

 • (cytat, str. 17) Mianem bankowości internetowej - elementu systemu bankowości elektronicznej - określa się zaawansowany system bankowej obsługi klientów, który wykorzystuje internet jako sieć komunikacji. Bezpieczne korzystanie z systemu zapewniają klientom identyfikatowy i klucze elektroniczne. Z bankowości internetowej korzystają głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. System umożliwia dokonywanie praktycznie wszystkich standardowych operacji banlowych, również poza godzinami pracy oddziałów, wykorzystując w tym celu protokoły internetowe oraz pzeglądarki stron. Pozwala także na bieżące monitorowanie stanu rachunków bankowych, zakładanie lokat terminowych, realizacę płatności, zamawianie i zastrzeganie kart płatniczych oraz przeglądanie oferty usługowej banku.
 • Słowa kluczowe: elektroniczna gospodarka

 • (cytat, str. 17) Mianem bankowości internetowej - elementu systemu bankowości elektronicznej - określa się zaawansowany system bankowej obsługi klientów, który wykorzystuje internet jako sieć komunikacji. Bezpieczne korzystanie z systemu zapewniają klientom identyfikatowy i klucze elektroniczne. Z bankowości internetowej korzystają głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. System umożliwia dokonywanie praktycznie wszystkich standardowych operacji banlowych, również poza godzinami pracy oddziałów, wykorzystując w tym celu protokoły internetowe oraz pzeglądarki stron. Pozwala także na bieżące monitorowanie stanu rachunków bankowych, zakładanie lokat terminowych, realizacę płatności, zamawianie i zastrzeganie kart płatniczych oraz przeglądanie oferty usługowej banku.
 • Słowa kluczowe: bank
 • (cytat, str. 18) Bankowośc korporacyjna oznacza nowoczesną i kompleksową obsługę dużych przedsiębiorstw, która wykracza poza standardowe usługi bankowe, a polega na indywidualnym doborze pakietu produktów bankowych do potrzeb klientów banku. Typowy pakiet korporacyjny składa się z usług takich, jak:
  - prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego,
  - udzielanie kredytu w rachunku bieżącym,
  - przyłączenie do systemu bankowości elektronicznej,
  - realizacja poleceń zapłaty,
  - wydawanie bizesowych kart płatniczych.
 • Słowa kluczowe: bank

 • (cytat, str. 21) Rozliczenia gotówkowe są najczęściej przeprowadzane między osobami fizycznymi oraz między osobami fizycznymi a innymi jednostkami gospodarczymi lub instytucjami. Nie wyklucza się oczywiście gotówkowej formy rozliczeń między przedsiębiorstwami i instytucjami, jednak ich zakres ograniczają kwotowo określone przepisy prawne. Gotówkowa forma zapłaty niższych sum jest w wielu wypadkach jedyną rozsądną, najmniej pracochłonną i najszybszą formą rozliczeń, która dodatkowo eliminuje ryzyko nieotrzymania zapłaty. Gotówkowe rozliczenia mają jednak wady, których niekorzystny wpływ można ograniczyć, stosując rozliczenia bezgotówkowe.
 • Słowa kluczowe: rozliczenia pieniężne

 • (cytat, str. 21 - 22) Rozliczenia bezgotówkowe są konieczne we wszystkich sytuacjach określonych przez prawo, a także wówczas, gdy jest to wskazane z innych powodów, na przykład szybkości, wygody lub bezpieczeństwa. Przeprowadzanie rozliczeń bezgotówkowych wymaga pośrednictwa banku komercyjnego, który oferuje klientom możliwość wykorzystania do rozliczeń pieniądza bezgotówkowego w postaci zapisów na ich rachunkach rozliczeniowych. Pieniądz bezgotówkowy może się pojawić na tych rachunkach jako skutek:
  - wpłaty gotówki na rachunek rozliczeniowy,
  - otrzymania zapłaty bezgotówkowo (przelewem),
  - uzyskania kredytu i przekazania jego kwoty na rachunek rozliczeniowy.
 • Słowa kluczowe: rozliczenia pieniężne

 • (cytat, str. 22 - 23) Rozliczenia kompensacyjne, zwane również clearingowymi, są szczególną formą rozliczeń, przy których następuje kompensata należności ze zobowiązaniami, a powstałe w jej wyniku saldo jest regulowane albo przez dodatkową dostawę, albo przez zapłatę. Taka forma rozliczeń jest stosowana między podmiotami, które mają względem siebie zarówno należności, jak i zobowiązania. Dzięki kompensacie eliminuje się niepotrzebne przepływy pieniądza, co pozwala zaoszczędzć na kosztach. Rozliczenia kompensacyjne są przeprowadzane niemal wyłącznie w sytuacji, gdy z określonych powodów nie można dokonać rozliczeń pieniężnych. Występują zazwyczaj w dwóch odmianach:
  - jako clearing dwustronny,
  -jako clearing wielostronny.
  Z pierwszym rodzajem transakcji clearingowych mamy do czynienia, gdy kompensata odbywa się tylko między dwoma bezpośrednimi uczestnikami rozliczeń, którymi mogą być zarówno pzedsiębiorstwa, jak i państwa. Rozlicznie w takim wypadku powinna poprzedzć kompensata wzajemnych należności i zobowiązań, prowadząca do ustalenia salda. Clearing wielostronny jest formą rozliczeń, w której instytucja clearingowa dokonuje kompensaty należności każdego uczestnika systemu do wszystkich pozostałych uczestników z jego zobowiązaniami wobec innych. W wyniku takiej kompensaty dla każdego uczestnika ustala się jedno saldo - dodatnie lub ujemne.
 • Słowa kluczowe: rozliczenia pieniężne

 • (cytat, str. 24) Przez rozliczenie pieniężne rozumiemy wymianę dokumentów (zleceń) płatniczych, w wyniku której następuje pzepływ środków pieniężnych. Dokumenty płatnicze spełniają dwie funkcje - mogą informować, że na rzecz adresata jest przekazana określona kwota pieniężna (dokumenty uznaniowe, na przykład polecenie przelewu), a także stanowić wezwanie do zapłaty na rzecz nadawcy (dokumenty obciążeniowe, na przykład polecenie zapłaty). Elementem składowym rozliczeń pieniężnych jest rozrachunek, czyli przepływ środków pieniężnych między rachunkiem bankowym adresata a rachunkeim bankowym nadawcy dokumentu płatniczego. W Polsce rozliczeń pieniężnych dokonuje się na trzy sposoby:
  - przy udziale izby rozliczeniowej, której funkcję pełni Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR),
  - za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego,
  - bezpośrednio między bankami - za pomocą rachunków nostro i loro.
 • Słowa kluczowe: rozliczenia pieniężne

 • (cytat, str. 31 - 34) Polecenie zapłaty (direct debit) jest instrumentem podobnym do polecenia przelewu, różni się jednak trybem przeprowadzania rozliczenia - w tym wypadku zlecenie składa wierzyciel, który poleca bankowi obciążenie rachunkudłużnika wskazaną kwotą i przekazanie jej na rachunek zleceniodawcy, czyli swój. Jest oczywiste, że bank wykona takie zlecenie tylko wówczas, gdy:
  - został uprzednio do tego upoważniony przez posiadacza rachunku, który ma być obciążony,
  - składający zlecenie został wymieniony w upoważnieniu danym bankowi przez dłużnika jako uprawniony do składania takich zleceń,
  - tytuł płatności jest zgodny z tym, co zostało określone w upoważnieniu.
  Rozliczenia z wykorzystaniem polecenia zapłaty stosuje się w wypadku stałych dostawców, którzy należą do sprawdzonych kontrahentów, jeśli kwota i tytuł nie są sporne, a płatności następują okresowo, na przykład przy rozliczeniach za energię, gaz, czynsze dzierżawne itp.
 • Słowa kluczowe: polecenie wypłaty

 • (cytat, str. 31) Polecenie wypłaty jest instrumentem, za pomocą którego podmiot mający do uregulowania jakieś zobowiązania poleca bankowi przekazanie określonej kwoty wskazanemu beneficjentowi. Kwotę tę albo wpłaca w gotówce (wtedy mówim o przekazie bankowym), albo też- co zdarza się częściej- poleca obciążyć nią swój rachunek rozliczeniowy w banku ( wtedy mówim o poleceniu przelewu). Różnica polega zatem tylko w sposobie przekazania pieniędzy bankowi, w którym jest składane zlecenie. Przekazem posługują się zazwyczaj oaoby fizyczne dokonujące w banku wpłat gotówkowych - na przykład z tytułu należności za energię elektryczną lub telefon, opłat czynszowych, podatków itp. - które zostaną przekazane na rachunek bankowy odbiorcy (beneficjenta), natomiast z polecenia przelewu korzystają posiadacze rachunku rozliczeniowego.
 • Słowa kluczowe: polecenie wypłaty

 • (cytat, str. 37 - 38) Karty płatnicze są instrumentem powszechnie wykorzystywanym przez osoby fizyczne do regulowania płatności za transakcje wykonywane na własny rachunek lub na rachunek instytucji, w której pracują. Karta płatnicza to kawałek plastiku, na którym zamieszczono informacje niezbędne do zidentyfikowania wydawcy i użytkownika. W zależności od technologii wykonania informacje te mogą być wytłoczone na karcie, zakodowane na pasku magnetycznym na rewersie karty lub zapisane na mikroprocesorze wbudowanym w karte. (...) Karty płatnicze są narzędziem, które pozwala uruchomić posiadany na rachunku bankowym pieniądz bezgotówkowy i zamienić go na gotówkę lub przekazać bezgotówkowo akceptantowi jako zapłatę za nabyte towary lub usługi.
 • Słowa kluczowe: karta elektroniczna

 • (cytat, str. 42) Szersze wykorzystanie kart płatniczych jest możliwe dzięki wdrażaniu kart pocesorowych. Jednym z rozwiązań jest stworzenie elektronicznej portmonetki, która pozwala jej posiadaczowi dokonywać wpłat na kartę i wypłat z karty bez koniecznościweryfikowania stanu srodków dostępnych aktualnie na rachunku bankowym. Sama karta funkcjonuje bowiem jak elektroniczny rachunek, czyli jej użytkownik nosi pieniądze przy sobie, tyle że mają one postać bezgotówkową. W pamięci chipa jest zapisany stan środków, jakimi dysponuje okaziciel karty, a także wszystkie operacje dokonane za pomocą karty.
 • Słowa kluczowe: karta elektroniczna

 • (cytat, str. 60) Polecenie wypłaty w imporcie wystawia bank dewizowy na zlecenie dłużnika (importera), polecając swojemu korespondentowi lub bankowi współpracującemu wypłacić określoną kwotę w podanej walucie wskazanemu w zleceniu beneficjentowi. Polskie prawo dewizowe zezwala importerom na przekazywanie za granicę każdej kwoty, która ma stanowić zapłatę za dobra lub usługi zakupione zgodnie z prawem od podmiotów zagranicznych. Kwota ta może pochodzić z konta dewizowego importera albo zostać zakupiona z walutę krajową w banku dewizowym.
 • Słowa kluczowe: polecenie wypłaty

 • (cytat, str. 64) Do rozliczenia transakcji opiewających na niewielkie kwoty dość często wykorzystuje się czek bankierski - wystawiany przez bank dewizowy na określoną kwotę waluty obcej płatną w banku zagranicznym prowadzącym rachunek wystawiający w tej walucie i przedawany zleceniodawcy. Warunki przyjęcia takiego zlecenia do realizacji przez bank dewizowy oraz formularz bankowy są identyczne z tymi, które się stosuje w wypadku przekazu zagranicznego. Rożnica polega jednynie na sposobie realizacji - zamiast wysyłać polecenie wypłaty, bank wręcza nabywcy czek bankierski. Jest to zawsze czek imienny na zlecenie, tzn. jest w nim wskazany beneficjent czeku, na którego rzecz lub na którego zlecenie ma zostać wypłacona suma czekowa.
 • Słowa kluczowe: czek

 • (cytat, str. 68) Ryzyko świadczenia to możliwość przeniesienia straty wskutek niewłaściwego wykonania przez partnera świadczenia, do którego został on zobowiązany w wyniku zawarcia kontraktu. Może tu wchodzić w grę:
  - niewłaściwa jakość dostarczonego dobra lub usługi,
  - niewłaściwy termin dostawy,
  - inny niż zamówiony asortyment,
  - nieterminowa zapłata,
  - regulowanie należnościw ratach zamiast w postaci płatności jednorazowej,
  - zapłata w walucie innej niż uzgodniona.
  Przyczynami tego ryzyka są m.in.:
  - zła organizacja pracy,
  - niedoświadczony personel,
  - brak umiejętności zarządzania firmą,
  - brak doświadczenia w danej dziedzinie,
  - niedostateczne wyposażenie techniczne i informatyczne,
  - brak kontroli wewnętrznej.
 • Słowa kluczowe: ryzyko

 • (cytat, str. 71) Akredytywa dokumentowa to pisemne zobowiązanie banku, zwanego bankiem otwierającym, do zapłaty wymienionemu beneficjentowi określonej w akredytywie sumy pieniężnej w zamian za dostarczone przez niego dokumenty zgodne z podanymi w akredytywie warunkami. Zobowiązanie to przypomina zobowiązanie wekslowe: sam fakt wystawienia (otwarcia) akredytywy przez bank jest wystarczającym powodem, aby beneficjent, który spełni warunki dotyczące dokumentów, mógł żądać od banku otwierającego zapłaty, a w razie odmowy - dochodzić swoich roszczeń w sądzie. Ewentualne zarzuty i zastrzeżenia banku mogą dotyczyć jedynie dokumentów.
 • Słowa kluczowe: akredytywa

Strona 1 z 2

 

: Następna >>Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty