Strategie produktu

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Ireneusz Rutkowski, Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-208-1935-9

Strona 1 z 3

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 45)

 • (cytat, str. 17) Produktem jest wszystko to, co można zaoferować klientom konsumpcji, użytkowania lub dalszego przerobu.
  Strategia produktu to okres decyzyjny, mający doprowadzić do osiągnięcia określonych celów, obejmujący działania zgodne z opracowanymi założeniami, w ramach którego następuje dostosowanie oferty produktowej firmy do obecnych oraz przyszłych potrzeb i wymagań odbiorców zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
 • Słowa kluczowe: produkt, strategia produktu

 • (cytat, str. 26 - 27) Linia produktu jest to grupa produktów mocno ze sobą powiązana pod względem marketingowym, technicznym i zastosowania, połączona przeznaczeniem dla określonej grupy odbiorów-segmentu rynku, sprzedażą za pomocą określonych kanałów dystrybucji lub podobnym poziomie cen.
 • Słowa kluczowe: linia produktu

 • (cytat, str. 27) Marka produktu jest to nazwa, termin, lub symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia ich spośród konkurencji.
 • Słowa kluczowe: marka

 • (cytat, str. 28) Istota produktu to sam produkt, jego cechy funkcjonalne oraz pewne rozwiązania techniczne, produkt rzeczywisty to wszystko, co ma wpływ na postrzeganie dobra (usługi) przez klienta. Obejmuje markę, znak handlowy, model, materiał, cenę, jakość, opakowanie, styl, a także wygląd i zachowanie personelu sprzedażowego, produkt poszerzony zaś to korzyści dodatkowe dla konsumenta, takie jak: dostawa, gwarancja, reklamacje, części zapasowe, dostępność punktów usługowych, kredyt, instrukcja, instalacja czy naprawy.
 • Słowa kluczowe: produkt, istota

 • (cytat, str. 31) Funkcje produktu w ujęciu marketingowym są zwykle rozpatrywane z punktu widzenia relacji między produktem a celem jego istnienia oraz jego użytkownikiem. Najczęściej wyróżnia się dwie grupy funkcji produktu, tj. funkcje użytkowe oraz funkcje generowane.
 • Słowa kluczowe: produkt, funkcja

 • (cytat, str. 36) Poziom satysfakcji to stan psychiczny, odczucie przyjemności lub jej braku, które jest emocją wyrażającą zadowolenie lub niezadowolenie, z wyboru produktu dokonywanego w procesie zakupu. Zadowolenie występuje wówczas, gdy produkt spełnia oczekiwania klienta, niezadowolenie zaś-gdy nie można im sprostać.
 • Słowa kluczowe: poziom satysfakcji

 • (cytat, str. 38) Potrzeba ludzka to stan odczuwania braku zaspokojenia czegoś, potrzeby istnieją w naturze ludzkiej. Natomiast pragnienia są wyrazem szczególnego sposobu zaspokojenia potrzeb pierwotnych.
 • Słowa kluczowe: potrzeba, pragnienia
 • (cytat, str. 39) Zadaniem analizy zaspokojenia potrzeb klientów jest określenie:
  - kto jest naszym klientem
  - co jest życzeniem klienta
  - jak zaspokoić jego potrzeby
 • Słowa kluczowe: potrzeba

 • (cytat, str. 39) Wśród różnorodnych metod badawczych najczęściej stosowane to: indywidualne wywiady grupowe (in-depth interviews), wywiady telefoniczne (Computer Assisted Telephone Interviews, CATI) oraz ankiety pocztowe i internetowe. Wybór konkretnej metody determinuje wiele czynników, m.in:
  - warunki, w jakich firma funkcjonuje,
  - branża, w jakiej działa,
  - rodzaj oferowanych produktów,
  - rodzaj grupy docelowej badania (liczebność, rozproszenie geometryczne),
  - sformułowanie postawionego problemu
 • Słowa kluczowe: metoda badawcza

 • (cytat, str. 41 - 42) Proces zaspokajania potrzeb klientów można przedstawić w kolejnych etapach.
  Etap 1: Badanie rynku, określenie, kto jest klientem, stworzenie listy wymagań klienta. Początkowo są zbierane dane o preferencjach klientów metodą ankietową. Następnie dokonuje się analizy ankiet i notatek przez odpowiedni (powołany wcześniej) zespół. Można stosować różnego rodzaju analizy, np. za pomocą metody burzy mózgów, opracowywania cyklu aktywności klienta lub porządkowania za pomocą diagramu pokrewieństwa. Następnie otrzymuje się wyniki w postaci zbioru twierdzeń lub określeń.
  Etap 2: Określenie preferencji klienta co do poszczególnych wymagań. Wybiera się odpowiednie informacje i odrzuca się te mniej ważne (można to zrobić np. metodą Multi-stage Picking-out Method, MPM). Metoda MPM pozwala na wydzielenie z dużego zasobu danych werbalnych informacji najważniejszych. Przeznaczona jest dla zespołu około sześciu osób, które wcześniej zebrały dane od klientów i zapisały każdą wypowiedź na oddzielnej kartce papieru.
  Etap 3: Wybór informacji określających wartość informacji według stopnia satysfakcji i zadowolenia klientów. wymagania klienta są dzielone na grupy. Klient wyróżnia poszczególne atrybuty, ważne przy procesie dokonywania decyzji. Można podzielić je na trzy rodzaje: obowiązkowe-których obecności klient wymaga (jeżeli ich brakuje, to klient jest niezadowolony; gdy występują, nie wpływają zasadniczo na satysfakcję); jednowymiarowe-są to cechy, których klient poszukuje (im lepszy jest pod tym względem produkt, tym klient jest bardziej zadowolony); magnetyczne-są to cechy, które pobudzają klienta, gdyż się ich nie spodziewał, a okazują się bardzo przydatne, jest to nieokreślona siła produktu, przyciągająca uwagę klienta.
  Etap 4: Przygotowanie informacji i produktu dla klienta zgodnie z jego wymaganiami.
  Etap 5: Analiza mocnych i słabych stron danego produktu na tle konkurencji.
 • Słowa kluczowe: proces, potrzeby klientów

 • (cytat, str. 52) Zakres procesu zarządzania komunikacją obejmuje:
  - określenie wymagań interesariuszy/klientów oferty dotyczących informacji oraz metod ich przekazywania;
  - stworzenie harmonogramu pokazującego, kiedy będą opracowane poszczególne typy informacji;
  - dystrybucję informacji o produkcie do interesariuszy/klientów;
  - regularną sprawozdawczość wykonania;
  - szczegółowe określenie metod dostępu do informacji w czasie między zaplanowanymi komunikatami;
  - utrzymanie dokumentów
 • Słowa kluczowe: zarządzanie komunikacją

 • (cytat, str. 52 - 53) Zaufanie jest fundamentalnym warunkiem realizacji procesów wymiany, które ze względów ekonomicznych, społecznych i prawnych muszą mieć charakter ekwiwalentny. F. Fukuyama uważa, że zaufanie jest wartością zdeterminowaną kulturowo, a jego poziom w społeczeństwie określa dobrobyt danego kraju i jego zdolności do realizacji. Dlatego kraje o niskiej roli zaufania mają tendencje do osiągania niższego ogólnego wyniku ekonomicznego od krajów o wysokiej roli zaufania.
 • Słowa kluczowe: zaufanie

 • (cytat, str. 58) Funkcje koncepcji marketingu strategicznego koncentrują się na:
  - wykorzystaniu i doskonaleniu metod diagnozy potrzeb i oczekiwań klientów,
  - zdobyciu kompetencji w zakresie optymalizacji portfela produktów i klientów,
  - poznaniu wzorcowych strategii oparty na czynnikach tworzenia wartości,
  - zdobyciu wiedzy na temat skutecznych metod wdrażania strategii zwiększania wartości dla klienta
 • Słowa kluczowe: marketing strategiczny

 • (cytat, str. 59) Marketing strategiczny jest zaplanowanym przedsięwzięciem realizowanym w ramach zarządzania strategicznego. Współcześnie terminu strategie marketingowe używa się w wielu znaczeniach. Przez strategię marketingową rozumie się wszelkie decyzje i działania zmierzające do poprawienia i osiągania zamierzonych efektów w zyskach, sprzedaży towarów i udziale w rynku, które natrafiają na barierę popytu w długim horyzoncie czasu.
 • Słowa kluczowe: marketing strategiczny

 • (cytat, str. 61) Globalna strategia przedsiębiorstwa polega na:
  - wyborze dziedzin działalności gospodarczej, w których przedsiębiorstwo chce uczestniczyć, oraz ustaniu tych, którymi nie jest zainteresowane;
  - pozyskaniu zasobów i ich alokacji między poszczególne rodzaje działalności
 • Słowa kluczowe: strategia globalna

 • (parafraza, str. 64) Strategia penetracji-zwiększenie sprzedaży dotychczasowych produktów na dotychczasowych rynkach.
  Strategia rozwoju produktu-tworzenie nowych produktów i wprowadzanie ich na dotychczasowe rynki.
  Strategia rozwoju rynku-znajdowanie nowych rynków dla sprzedaży dotychczasowych produktów.
  Strategia dywersyfikacji-tworzenie i sprzedaż nowych produktów na nowych rynkach.
 • Słowa kluczowe: strategia rozwoju rynku, strategia penetracji rynku, strategia rozwoju produktu, strategia dywersyfikacji

 • (cytat, str. 79) Cały proces postępowania strategicznego obejmuje:
  - formułowanie strategii (rekonstrukcja granic rynku, koncentracja na głównym celu, a nie na liczbach sięganie poza istniejący popyt);
  - zarządzanie ryzykiem (identyfikacja, planowanie, ocena ryzyka; modele biznesowe a ryzyko);
  - realizację strategii (ograniczenie przeszkód organizacyjnych, realizacja harmonogramów);
  - realizację strategii przy uwzględnieniu ryzyka.
 • Słowa kluczowe: strategia

 • (cytat, str. 79) Strategia blue ocean to poszukiwanie wolnej przestrzeni rynku tworzonej w poprzek sektorów, która oferuje szanse na wzrost i zysk. Co więcej, firmy powinny przestać stosować ciągły benchmarking względem swoich konkurentów-im więcej takich porównań, tym bardziej potrzebna jest obecność rywali. Jeżeli firma znajdzie taką niezatłoczoną przestrzeń rynkową, nie będzie zwiększała swojego udziału na rynku poprzez bezpośrednią konkurencje, przez co czyni swoją istniejącą konkurencję mało znaczącą
 • Słowa kluczowe: strategia błękitnego oceanu

 • (cytat, str. 95) Podstawowe cechy rynku dóbr konsumpcyjnych to:
  - wielkość zakupów jest zróżnicowana, ale nie zawsze;
  - liczba nabywców jest ograniczona;
  - występują pośrednie kanały dystrybucji;
  - popyt na rynku produktów konsumpcyjnych jest pierwotny w stosunku do popytu na rynku produktów przemysłowych;
  - elastyczność cenowa popytu jest często wysoka;
  - firmy działające na tym rynku są rozproszone przestrzennie i jest ich wiele;
  - negocjacje prowadzone na tym rynku są profesjonalne przeważnie tylko ze strony sprzedawców;
  - leasing jest wykorzystywany przez konsumentów tylko w przypadku określonych produktów (np. samochód);
  - konsument korzysta z usług w miarę swych potrzeb i możliwości finansowych;
  - wartość obrotów jest mniejsza od wartości obrotów na rynku produktów przemysłowych.
 • Słowa kluczowe: dobra konsumpcyjne

 • (cytat, str. 117 - 118) Termin jakość (z grec. poiotes) po raz pierwszy został użyty przez Platona, który twierdził, że nie wszystkie zjawiska da się zmierzyć i w pełni opisać. Później Arystoteles zaliczył jakość, obok ilości, relacji, substancji, miejsca, czasu, położenia, dyspozycji i procesów, do czynników opisujących świat. Uważał, że wyraża substancję cielesną i ujawniające w niej specyficzne podporządkowanie materii. Następnie Cyceron, tłumacząc greckie poiotes, wprowadził łaciński termin qualitas. Obecnie jakość definiuje się jako:
  - stopień, w jakim określony wyrób zaspokaja potrzeby określonego nabywcy (jakość rynkowa), określa zdolność zapewnienia satysfakcji, znajduje u odbiorcy pierwszeństwo przed innym wyrobem (jakość preferencji), stopień zgodności wyrobu z modelem lub ujętymi wymaganiami (J.M Juran);
  - przewidywany stopień jednorodności i nie zawodności przy możliwie niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań rynku (W.E Deming);
  - zgodność z wymaganiami ze specyfikacją, osiągana poprzez praktykę, standard jakości oznacza brak usterek (P.B Crosby);
  - zbiorcza charakterystyka wyrobu lub usługi z uwzględnieniem marketingu, projektu, wykonania i utrzymania, która powoduje, że dany produkt spełnia oczekiwania użytkownika (A.V Feigenbaum);
  - brak wad w produkcie; wadą jest każda negatywna cecha-z punktu widzenia klienta-której ma on prawo nie oczekiwać (L. Wasilewski);
  - ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi,decydujący o ich zdolności zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb (według PN EN 28 402 ISO 8402); stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania (według znowelizowanej normy ISO 9000:2000)
 • Słowa kluczowe: Jakość

Strona 1 z 3

 

: Następna >>Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty