Zarządzanie finansami projektu europejskiego

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Marek Dylewski, Beata Filipiak, Zarządzanie finansami projektu europejskiego. , C.H. Beck, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-255-0511-0

 

Strona 3 z 6

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy (40 - 60 z 106)

 • (cytat, str. 67) "Donator jest tożsamy z fundatorem, można go jednak scharakteryzować jako podmiot, który angażuje kapitał własny w przedsięwzięcie, którego sam nie realizuje. Czyi to w interesie publicznym lub własnym."
 • Słowa kluczowe: donator

 • (cytat, str. 70) "Matryca logiczna projektu jest bardzo ważnym etapem przygotowania projektu. Jest to narzędzie do zarządzania poszczególnymi fazami cyklu projektowego, służące ponadto do tworzenia innych narzędzie, takich jak szczegółowy budżet czy też harmonogram wdrażania."
 • Słowa kluczowe: matryca logiczna

 • (parafraza, str. 73 - 74) Stadium wykonalności sporządza się według wytycznych donatora tj.:
  -streszczenie,
  -definicja projektu,
  -charakterystyka projektu,
  -analiza techniczna,
  -analizy specyficzne,
  -analiza finansowa,
  -analiza ekonomiczna,
  -analiza oddziaływania na środowisko,
  -wnioski i podsumowanie.
 • Słowa kluczowe: projekt

 • (cytat, str. 75) "Najczęściej sporządza się harmonogramy w formie diagramów belkowych, czyli tzw. harmonogramów Gantta, obrazujących realizowany projekt na dwuwymiarowym wykresie. Wykres Gantta przedstawia w poziomie os czasu, w jednostkach o odpowiedniej do specyfiki projektu szczegółowości, natomiast w pionie czynności planowane do wykonania w projekcie."
 • Słowa kluczowe: wykres Gantta

 • (cytat, str. 77) "W planowaniu i kontroli projektów z reguły wykorzystuje się zaawansowaną, deterministyczną metodę planowania sieciowego, zwaną metodą ścieżki krytycznej CPM (skrót od Critical Path Method)."
 • Słowa kluczowe: CPM

 • (cytat, str. 79) "Zgodnie z jedną z najpopularniejszych szkół zarządzania projektem, którą jest Prince2, struktura zarządzania projektem składa się z czterech wartstw:
  -zarządzanie firmą lub programem,
  -zarządzanie strategiczne projektem(Komitet Sterujący),
  -bieżące zarządzanie projektem(kierownik projektu),
  -zarządzanie zespołem i dostarczanie produktów(kierownicy zespołów)."
 • Słowa kluczowe: PRINCE2

 • (cytat, str. 81) "Komitet Sterujący jest organem reprezentującym na poziomie zarządczym interesy biznesu, beneficjentów i dostawcy związane z projektem. Członkowie Komitetu Sterującego muszą mieć odpowiednie uprawnienia, ponieważ są decydentami oraz osobami odpowiedzialnymi za zapewnienie projektowi takich zasobów, jak personel, pieniądze i sprzęt."
 • Słowa kluczowe: komitet sterujący
 • (cytat, str. 84) "Organem wykonawczym jest Biuro Wsparcia Projektu (BWP). Działania Biura Wsparcia Projektu sprowadzają się do zapewnienia centralnej puli wykwalifikowanych zasobów, mogących pełnić rolę wsparcia projektu- wsparcie biurowe, bibliotekarz konfiguracji, konsultant z zakresu metodyki zarządzania projektem lub badań i analiz rynkowych w poszczególnych projektach. Biuro Wsparcia Projektu może być powołane do wspierania konkretnego projektu lub grupy projektów realizowanych przez organizację."
 • Słowa kluczowe: BWP

 • (cytat, str. 86) "Optymalna liczbę osób, które mogą być kierowane i kontrolowane przez jednego kierownika czy mistrza, nazwano rozpiętością kontroli."
 • Słowa kluczowe: kontrola, rozpiętość kontroli
  Komentarze i źródła pierwotne: źródło pierwotne: Kożusznik, 2007

 • (cytat, str. 86) "System liniowy jest płaską strukturą organizacyjną. Podwładni otrzymują zlecenia jedynie od bezpośredniego przełożonego, przed którym jako zwierzchnikiem służbowym ponoszą odpowiedzialność za wszystkie powierzone im sprawy."
 • Słowa kluczowe: struktura płaska, system liniowy

 • (cytat, str. 89) "Więź służbowa(hierarchiczna) charakteryzuje się uprawnieniem zwierzchnika do decydowania(niekiedy współdecydowanie ze zwierzchnikiem wyższego szczebla) o zakresie, rodzaju, czasie oraz strukturze pracy podwładnego."
 • Słowa kluczowe: więź służbowa

 • (cytat, str. 89) "Więź funkcjonalna powstała w wyniku wyodrębnienia się najpierw stanowisk pracy, a później komórek organizacyjnych wspomagających merytorycznie kierowników liniowych. Więź ta występuje między komórkami niezależnymi od siebie służbowo."
 • Słowa kluczowe: więź funkcjonalna

 • (cytat, str. 90) "Zasada jedności kierownictwa nie oznacza też, jak często mylnie się sądzi, iż dane stanowisko organizacyjne może mieć tylko jednego zwierzchnika służbowego. Zasada jedności kierownictwa oznacza, że każdy może mieć tylko jeden organ zwierzchni służbowo ze względu na daną sprawę."
 • Słowa kluczowe: kierownictwo, jedność kierownictwa

 • (cytat, str. 91) "Ostatnim elementem prac przygotowawczo-wdrożeniowych projektu jest jego budżetowanie, które polega na sporządzeniu i uzgodnieniu planu finansowego projektu-budżetu. Plan ten jest opracowany na cały okres realizacji projektu i, w zależności od wymagań donatora, przedstawia różne sposoby ujęcia struktury kosztowo-rzeczowej w czasie."
 • Słowa kluczowe: budżetowanie

 • (cytat, str. 93) "Wykorzystanie w jednym projekcie kilku źródeł finansowania nosi nazwę montażu finansowego."
 • Słowa kluczowe: montaż finansowy

 • (cytat, str. 95) "Można również wskazać, że zarządzanie finansami jest procesem decyzyjnym opierającym się na wykorzystaniu różnego rodzaju instrumentów, technik, kryteriów i reguł do sterowania przebiegiem procesów oraz zjawisk związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych postawionych do dyspozycji danej organizacji( instytucji, przedsiębiorstwa), w sposób umożliwiający zagospodarowanie tych zasobów jak najbardziej racjonalne."
 • Słowa kluczowe: zarządzanie finansami
  Komentarze i źródła pierwotne: źródło pierwotne: Wypych, 1999, s.14-15

 • (cytat, str. 98) "Zarządzanie finansami projektu europejskiego jest procesem decyzyjnym wkomponowanym w całokształt zarządzania finansami organizacji, opierającym się na wykorzystaniu różnego rodzaju instrumentów, technik, kryteriów i reguł do sterowania przebiegiem procesów oraz zjawisk związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych przeznaczonych na realizację jasno określonego celu rozwojowego, skoncentrowane co do zakresu rzeczowego, miejsca i czasu realizacji, ujęte w sposób kompleksowy, oparte na partycypacji środków publicznych i kapitałów własnych, podlegające regułom UE w zakresie gospodarowania tymi środkami i ich kontroli, którego efektem jest jak najbardziej racjonalne zagospodarowanie zasobów finansowych w celu osiągnięcia wyższego poziomu rozwoju."
 • Słowa kluczowe: zarządzanie finansami, projekt

 • (cytat, str. 104) "Z zabezpieczeń z Funduszu Poręczeń Unii Europejskiej mogą skorzystać wszystkie podmioty realizujące przedsięwzięcie z udziałem środków UE, w tym przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Korzystając uzyskują dostęp do finansowania projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej przy braku wystarczających zabezpieczeń. Istnieje możliwość ustanowienia wiarygodnego i pewnego zabezpieczenia do 80% wartości kredytu/przedsięwzięcia(kontraktu), pozwalającego na swobodne dysponowanie własnym majątkiem."
 • Słowa kluczowe: UE, fundusz poręczeń

 • (cytat, str. 105) "Kolejna możliwość to project finance. Opiera się na współpracy sektora publicznego i prywatnego, ale podstawą jest tu oparcie projektu na kompozycji zewnętrznych źródeł finansowania oraz utworzeniu spółki zajmującej się prowadzeniem inwestycji i w przyszłości zarządzaniem aktywami powstałymi w procesie inwestycyjnym."
 • Słowa kluczowe: projekt, project finance

 • (cytat, str. 106) "W takiej sytuacji wkład własny może być finansowany za pomocą venture capital. Przez to pojęcie należy rozumieć formę finansowania zewnętrznego kapitałem średnio- lub długo-terminowym, inwestowanym przez wyspecjalizowane instytucje o charakterze funduszowym w papiery wartościowe danego podmiotu."
 • Słowa kluczowe: kapitał, venture capital

 

Strona 3 z 6

 

<< Poprzednia :: Następna >>Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty