Zarz��dzanie jako��ci��

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Andrzej Iwasiewicz, Zarządzanie jakością. Podstawowe problemy i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ISBN: 83-01-12957-3

Strona 1 z 3

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 43)

 • (cytat, str. 22) W ujęciu filozoficznym pojęcie jakości wiąże się z problemem odrębności rodzajowej. W tym ujęciu każdy rodzaj obiektu materialnego lub zjawiska, a więc również każdy rodzaj produktu (wyrobu lub usługi), to odrębna jakość.
 • Słowa kluczowe: Jakość, jakość wyboru

 • (cytat, str. 22) jakość dowolnego produktu (wyboru lub usługi) powinna być postrzegana jako relacja między właściwościami tego produktu a potrzebami konsumentów.
 • Słowa kluczowe: Jakość, jakość wyboru

 • (cytat, str. 23) Techniczna jakość dowolnego produktu (wyrobu lub usługi) tworzona jest w dwóch rozłącznych etapach, a mianowicie:
  -podczas projektowania produktu oraz procesu jego realizacji
  -w procesie produkcji wyrobu lub świadczenia usługi.
  W konsekwencji, techniczna jakość produktu ma dwie składowe. Są to:
  -jakość typu, jakość projektu (ang. quality of design)
  -jakość wykonania (ang. quality of manufacture)
 • Słowa kluczowe: Jakość, jakość produktu

 • (cytat, str. 23) Jakość typu jest relacją między tym zbiorem właściwości użytkowych I technicznych, który został przewidziany w projekcie produktu albo zrealizowany w prototypie, a agregatem potrzeb, które projektowany produkt ma zaspakajać.
 • Słowa kluczowe: Jakość, jakość wyboru

 • (cytat, str. 24) Jakość wykonania - stopień zgodności wyrobu z wymaganiami projektu.
 • Słowa kluczowe: Jakość, jakość wykonania

 • (cytat, str. 26) Sensoryczny profil produktu jest to zespół (agregat) wszystkich informacji, a także wszystkich relacji między tymi informacjami, które kształtują obraz produktu w świadomości, a także podświadomości konsumenta.
 • Słowa kluczowe: sensoryczny profil produktu

 • (cytat, str. 60) Domeną zarządzania jakością są procesy kreowania i ochrony jakości produktu. Zadaniem menadżera jakości jest więc przede wszystkim troska o to, by w procesie projektowania uzyskać odpowiednią jakość typu , a następnie odtworzyć tę jakość w każdej jednostce masowo wytwarzanego wyrobu albo w każdym akcie świadczenia usługi.
 • Słowa kluczowe: Jakość, Zarządzanie jakością

 • (cytat, str. 60) W procesie zarządzania jakością, podobnie jak w każdym innym procesie zarządzania, można wyróżnić trzy fazy:
  -fazę formułowania celów,
  -fazę sterowania działaniami podejmowanymi dla osiągnięcia wytyczonych celów,
  -fazę kontroli i oceny realizacji zamierzeń.
 • Słowa kluczowe: Jakość, Zarządzanie jakością

 • (cytat, str. 61) Polityka jakości - ogół zamierzeń i celów organizacji dotyczących jakości i w sposób formalny wyrażonych przez najwyższe kierownictwo.
 • Słowa kluczowe: Polityka jakości

 • (cytat, str. 61) Planowanie jakości - działania ustalające cele i wymagania jakościowe oraz wymagania dotyczące zastosowania elementów systemu jakości.
 • Słowa kluczowe: planowanie jakości

 • (cytat, str. 61 - 62) Polityka jakości może mieć charakter defensywny bądź ofensywny. Z defensywna polityką jakości mamy do czynienia wówczas, gdy przedsiębiorstwo albo nie ma koncepcji rozwoju produktu, albo nie dysponuje środkami na sfinansowanie tego rozwoju. W tej sytuacji polityka jakości powinna przewidywać działania konieczne dla utrzymania co najmniej pewnego minimalnego poziomu marketingowej jakości produktu, niezbędnego, by uniknąć wyeliminowania go z rynku. W większości przypadków przyjęta przez przedsiębiorstwo polityka jakości ma charakter ofensywny i zmierza do osiągnięcia optymalnej jakości marketingowej () jest to taki poziom jakości, który jest najlepiej dostosowany do istniejących uwarunkowań rynkowych i który - w konsekwencji - daje możliwość osiągnięcia maksymalnego udziału w obrotach produktami danej klasy.
 • Słowa kluczowe: Polityka jakości

 • (cytat, str. 62) Strategia minimum jakości technicznej powinna być stosowana wówczas, gdy przedsiębiorstwo dąży do opanowania dużych, ale niezamożnych segmentów rynku.
 • Słowa kluczowe: jakość techniczna

 • (cytat, str. 62) Przyjmując strategią minimum jakości technicznej producent poszukuje najprostszych i najtańszych rozwiązań technicznych (materiałowych i konstrukcyjnych), gwarantujących jednak produktowi sprawne spełnianie jego podstawowych funkcji.
 • Słowa kluczowe: jakość techniczna

 • (cytat, str. 63) Strategia przodującej jakości technicznej może być stosowana wówczas, gdy jakość oferowanego produktu, a nie jego cena, odgrywa dominującą rolę w procesie decyzyjnym konsumenta.
 • Słowa kluczowe: jakość techniczna

 • (cytat, str. 63) Strategia standardowej (przeciętnej) jakości technicznej zajmuje pozycję pośrednia między strategią minimum jakości i strategią jakości przodującej. Jest to strategia podstawowa, wykorzystująca standardowe (w danym okresie) rozwiązania techniczne.
 • Słowa kluczowe: jakość techniczna, standardowa jakość techniczna

 • (cytat, str. 69) Sterowanie jakością - metody działań i działania o charakterze operacyjnym stosowane w celu spełniania wymagań jakościowych.
 • Słowa kluczowe: Jakość, Sterowanie jakością

 • (cytat, str. 69) Sterowanie jakością realizowane jest w dwóch sferach, a mianowicie
  -w sferze szeroko rozumianej prewencji
  -w sferze sterowania operacyjnego, nazywanej też sferą badań i oceny albo sferą kontroli i regulacji.
 • Słowa kluczowe: Jakość, Sterowanie jakością

 • (cytat, str. 92) System jakości -struktura organizacyjna, procedury, procesy i zasoby niezbędne do zarządzania jakością. Systemem jakości jest więc - mówiąc najogólniej - ten segment ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który umożliwia zarządzanie procesami kreowania i ochrony jakości.
 • Słowa kluczowe: system jakości

 • (cytat, str. 93) Filozofia TQM jest bardzo klarowna i nieskomplikowana. Polega ona na dążeniu do maksymalizacji zadowolenia konsumenta (ang. customer satisfaction) poprzez ciągły rozwój produktu, doskonalenie procesu ochrony jakości w sferze poprodukcyjnej, a także poprzez kompleksową obsługę nabywcy, aż do likwidacji zużytego produktu włącznie.
 • Słowa kluczowe: Zarządzanie jakością, Total Quality Management

Strona 1 z 3

 

: Następna >>Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty