Planowanie i organizacja projektów logistycznych

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Marek Kasperek, Planowanie i organizacja projektów logistycznych. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, ISBN: 83-7246-962-8

Strona 1 z 6

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 118)

 • (cytat, str. 9) Rozszerzenie obszaru zainteresowania logistyki, a także zmiana charakteru działań logistyków w przedsiębiorstwie, pociągnęły za sobą konieczność wdrożenia ujednoliconej metodologii działań mającej na celu nie tylko zaplanowanie rezultatu przedsięwzięcia logistycznego*, ale również skuteczną jego realizację, przy jednoczesnym zachowaniu zaplanowanych parametrów i zapewnieniu odpowiedniej efektywności przedsięwzięcia.
 • Słowa kluczowe: Logistyka
  Komentarze i źródła pierwotne: *Odpowiednikiem angielskiego terminu może być zarówno projekt, jak i przedsięwzięcie.

 • (cytat, str. 9) Opierając się na definicji projektu stworzonej przez Project Management Institute można zdefiniować projekt logistyczny jako czasowo wyodrębnione przedsięwzięcie mające na celu realizację jednorazowego i unikalnego działania polegającego na dostarczeniu w zaplanowanym czasie i na wyznaczone miejsce określonego dobra.* Projekty logistyczne mają różną skalę i zasięg.
 • Słowa kluczowe: projekt
  Komentarze i źródła pierwotne: *Opracowanie własne na podstawie: Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania, USA 2000, s. 4

 • (cytat, str. 10) Próby zestawienia podstawowych typów projektów realizowanych w obszarze logistyki dokonał Pelin*. Wyodrębnił on następujące rodzaje tego typu projektów (według przedmiotu):
  1) projekty, celem których jest rozwój produktów,
  2) projekty badawcze,
  3) projekty inwestycyjne,
  4) projekty reorganizacyjne,
  5) projekty zorganizowane na potrzeby zakupu,
  6) projekty zorganizowane na potrzeby dystrybucji wyrobów gotowych.
 • Słowa kluczowe: projekt logistyczny
  Komentarze i źródła pierwotne: *O. Kinnunen: Management of Projects Risks in Logistics Devlopement. University of Helsinki, Helsinki 2000

 • (cytat, str. 10) Najmniejszy zasięg mają projekty, w wyniku których powstaje przepływ materiałów i informacji pomiędzy dwoma najbliższymi ogniwami łańcucha dostaw. Przykładem takiego projektu może być organizacja zakupu i dostaw określonego materiału od najbliższego dostawcy. Nieco szerszy zasięg mają projekty zorientowane na cały łańcuch dostaw. Przykładem takiego projektu może być organizacja całego łańcucha dostaw lub konsolidacja dostawców w jednym kraju. Organizacja łańcucha dostaw na obszarze dwóch i więcej krajów może być także przykładem projektu realizowanego w skali międzynarodowej, natomiast projekty o charakterze globalnym są realizowane przez globalne korporacje lub określone agendy państw.
 • Słowa kluczowe: projekt logistyczny

 • (parafraza, str. 10) Projekty ze względu na obszar oddziaływania mogą być realizowane:
  1) w skali jednego przedsiębiorstwa,
  2) pomiędzy bezpośrednimi ogniwami łańcucha dostaw - dostawcą i odbiorcą,
  3) w całym łańcuchu dostaw w jednym kraju,
  4) w skali międzynarodowej,
  5) w skali globalnej.
 • Słowa kluczowe: projekt logistyczny

 • (cytat, str. 11) Kryterium podziału projektów jest także czas ich realizacji a także rola, jaką odgrywa dział logistyki w projekcie. Ze względu na czas projekty można podzielić na:
  1) krótkookresowe, trwające od jednego miesiąca do jednego roku,
  2) średniookresowe, trwające od jednego roku do trzech lat,
  3) długookresowe powyżej trzech lat.
  Kryterium czasu w projektach nie zawsze jest powiązane z wielkością projektu czy wysokością zaangażowanych w projekt nakładów.
 • Słowa kluczowe: projekt logistyczny

 • (cytat, str. 11) Kolejnym kryterium podziału projektów jest rola, jaką odgrywa w nich dział logistyki. W tym przypadku wyróżniamy dwa podstawowe typy projektów:
  1) realizowane w ramach działu logistyki,
  2) które koordynuje dział logistyki.
  Analizując kompetencje oraz zakres odpowiedzialności działu logistyki w projekcie można dojść do wniosku, iż projekty mogą być realizowane w samym dziale logistyki lub dział logistyki może koordynować ich przebieg. W tym pierwszym przypadku ma się do czynienia z tzw. projektami wewnętrznymi działu logistyki. Przykładem takiego projektu może być reorganizacja magazynu czy redukcja stanu zapasu. W drugim przypadku, dział logistyki jest koordynatorem projektu angażującego zasoby całego przedsiębiorstwa; przykładem może być tutaj realizacja zlecenia klienta.
 • Słowa kluczowe: projekt logistyczny
 • (cytat, str. 11) Projekty realizowane przez dział logistyki finansowane są z budżetu tego właśnie działu, natomiast projekty koordynowane przez dział logistyki finansowane są z budżetu całego przedsiębiorstwa.
 • Słowa kluczowe: Finansowanie projektu

 • (cytat, str. 11) Ze względu na sposób organizacji samego projektu, projekty można podzielić na proste oraz złożone. Projekty proste nie poddają się dalszemu podziałowi i realizowane są od początku do końca przez jeden zespół projektowy. Projekty złożone to takie, w których w celu lepszej koordynacji i kontroli wydziela się większą liczbę podprojektów realizowanych przez wiele różnych zespołów projektowych. Projekty złożone można z kolei podzielić na te, w których praca zespołów jest oddzielona przez czas lub przestrzeń.
 • Słowa kluczowe: projekt logistyczny

 • (cytat, str. 12) W projektach złożonych szczególnie silny nacisk kładzie się na kwestie związane z organizacją samego projektu, koordynacją i kontrolą postępu prac. Ze względu na swoją złożoność, projekty te są szczególnie predysponowane do powstania ryzyka opóźnienia i przekroczenia kosztów ich realizacji.
 • Słowa kluczowe: projekt

 • (parafraza, str. 12) Kryterium kolejnego podziału projektów logistycznych jest charakter oddziaływania projektu na logistykę firmy, a także na przedsiębiorstwo jako całość. Z tego punktu widzenia, projekty możemy podzielić na projekty o charakterze:
  1) operacyjnym,
  2) taktycznym,
  3) strategicznym.
  Projekty o charakterze operacyjnym to wszystkie te projekty, które dotyczą bieżących, ale nie rutynowych działań w obszarze logistyki. Przykładem takiego projektu może być zakup niskowartościowych środków trwałych lub wyposażenia na potrzeby infrastruktury logistycznej. Przykładem projektu o charakterze taktycznym jest pozyskanie nowego dostawcy uzupełniającego w ramach strategii kwotowania dostaw. Projekt ten ma nieco szerszy zasięg, oddziałuje on bowiem zarówno na czas i przestrzeń - dotyczy nie tylko bezpośrednio obszaru zakupu, ale również kształtuje poziom obsługi klienta dzięki zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia procesu realizacji dostawy na potrzeby produkcji. Ostatni rodzaj projektów to projekty o charakterze strategicznym. Takie projekty logistyczne oddziałują nie tylko na sam dział logistyki, lecz także na firmę oraz na cały łańcuch dostaw. Mają one także charakter długookresowy; w przypadku niektórych projektów można mówić tutaj o czasie trwania takiego projektu do 30 lub nawet 50 lat.
 • Słowa kluczowe: projekt logistyczny

 • (cytat, str. 13) Do podstawowych zadań działu logistyki w przedsiębiorstwie należą między innymi:
  1) obsługa klienta,
  2) przepływ informacji,
  3) prognozowanie popytu,
  4) kontrola kosztów,
  5) kontrola zapasów,
  6) realizowanie zamówień,
  7) zaopatrywanie w części zamienne i usługi serwisowe,
  8) lokalizacja zakładów produkcyjnych i składów,
  9) procesy zaopatrzeniowe,
  10) pakowanie,
  11) obsługa zwrotów,
  12) gospodarowanie odpadami,
  13) czynności transportowe,
  14) składowanie i manipulacje w magazynach,konstrukcja i zarządzanie łańcuchem dostaw.
 • Słowa kluczowe: Logistyka

 • (cytat, str. 14) W projektach logistycznych zwraca się szczególną uwagę na interakcję, czyli na wzajemne powiązania poszczególnych elementów systemu logistycznego przedsiębiorstwa lub łańcucha dostaw oraz interakcje pomiędzy elementami tego systemu a samym projektem. Projekt logistyczny traktowany jest także jako pewnego rodzaju system podlegający wszelkim uwarunkowaniom wynikającym z podejścia systemowego w logistyce.
 • Słowa kluczowe: Logistyka

 • (cytat, str. 15) Pomimo że z definicji projektu jasno wynika, iż projekt logistyczny jest działaniem interdyscyplinarnym, w niektórych przedsiębiorstwach charakter projektu przyjmują także działania realizowane tylko w dziale logistyki, prowadzone jednak z pełnymi rygorami wynikającymi z metodologii zarządzania projektami. Z tego rodzaju sytuacją ma się do czynienia wszędzie tam, gdzie:
  1) istnieje niezwykle silny nacisk na zapewnienie założonej efektywności przedsięwzięć realizowanych przez dział logistyki,
  2) dział logistyki jest duży i zatrudnia wielu pracowników; sytuacja spotykana obecnie przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym lub globalnym,
  3) dany projekt jest podzielony na wiele mniejszych podprojektów realizowanych symultanicznie przez różne działy firmy.
 • Słowa kluczowe: Logistyka

 • (cytat, str. 16) W sytuacji, w której projekt jest realizowany tylko w ramach działu logistyki, ma się do czynienia z dwoma podstawowymi problemami:
  1) obciążeniem budżetu działu logistyki kosztami projektu,
  2) obciążeniem pracowników działu logistyki pracą związaną z realizacją projektu
 • Słowa kluczowe: projekt

 • (cytat, str. 16 - 17) Podstawowymi problemami związanymi z organizacją dużych międzywydziałowych projektów koordynowanych przez dział logistyki są między innymi zapewnienie odpowiednich kadr, zapanowanie ich obciążeń oraz zaplanowanie W budżecie przedsiębiorstwa wydatków związanych z realizacją projektu. Duże projekty logistyczne angażują zasoby i środki finansowe kilku działów firmy, dlatego tego rodzaju projekty wymagają, co już wspomniano, dokładnego planowania.
 • Słowa kluczowe: projekt

 • (cytat, str. 17) W dużych projektach realizowanych przez przedsiębiorstwa ze szczególną mocą ujawniają się problemy podległości służbowej pracowników zaangażowanych w projekt. Z jednej bowiem strony pracownik jest zaszeregowany do jego komórki macierzystej, z drugiej zaś podlega bezpośrednio kierownikowi danego projektu. W konsekwencji często dochodzi do konfliktu interesów pomiędzy kierownikiem projektu a kierownikiem liniowym. Najczęściej konflikt ten objawia się nadmiernym obciążeniem takiego pracownika, lub szerzej - zasobu*, pracą zarówno kierownika funkcjonalnego, jak i kierownika projektu. Problem ten zwykle rozwiązany jest w ten sposób, że projekt ma bezwzględny priorytet nad działaniem rutynowym danego pionu funkcjonalnego w obciążaniu zasobów.
 • Słowa kluczowe: projekt
  Komentarze i źródła pierwotne: *Zasób to pracownik, urządzenie, środek trwały lub element wyposażenia

 • (cytat, str. 17) W sytuacji, kiedy firma realizuje duże projekty, które angażują zasoby i pracowników kilku działów przedsiębiorstwa, powstaje także konieczność odpowiedniego obciążenia kosztami i oraz rozliczeniem ewentualnych przychodów z projektu i przypisanie ich poszczególnym, biorącym udział w projekcie działom. W praktyce, w przypadku projektów tego typu, w budżecie całego przedsiębiorstwa zostają zagwarantowane środki służące finansowaniu wydatków związanych z realizacją takiego projektu.
 • Słowa kluczowe: projekt

 • (cytat, str. 17) Struktura macierzowa cechuje się niezwykłą przydatnością do celów efektywnego zarządzania projektami logistycznymi. Efektywność ta uwarunkowana jest "zadaniową" orientacją takiej struktury.
 • Słowa kluczowe: struktura macierzowa

 • (parafraza, str. 18) Struktura macierzowa, chociaż bardzo trudna do wdrożenia w przedsiębiorstwie, pozwala na bardziej efektywne zarządzanie projektami, przy jednoczesnym ograniczeniu działań "nietworzących wartości dodanej". Zatrudnieni w przedsiębiorstwie, dysponujący taką strukturą organizacyjną pracownicy są przyporządkowani nie tylko do swoich macierzystych działów funkcjonalnych, lecz przede wszystkim do określonych projektów, obejmujących przekrojowo pewien proces, np. opracowania nowego produktu, organizację zaopatrzenia na potrzeby produktu X, budowy magazynu itd.
 • Słowa kluczowe: struktura macierzowa

Strona 1 z 6

 

: Następna >>Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty