Ekonomia menedżerska

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

William Samuelson, Ekonomia menedżerska. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-208-1776-8

Strona 1 z 6

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 103)

 • (cytat, str. 17) Jak sama nazwa wskazuje, ekonomia menedżerska zajmuje się analizą istotnych decyzji podejmowanych przez menedżerów przy użyciu narzędzi stosowanych przez ekonomię. Aby pomóc menedżerom w podjęciu trafnych decyzji, w ekonomii menedżerskiej wykorzystuje się wiele pojęć znanych z ekonomii, m.in. popytu i kosztów, monopolu i konkurencji doskonałej, alokacji zasobów i ekonomicznych dylematów decyzyjnych.
 • Słowa kluczowe: ekonomia menedżerska

 • (cytat, str. 24 - 31) Sześć etapów podejmowania decyzji:
  1. Zdefiniowanie problemu. Na czym polega problem, przed którym stoi menedżer? Kto ma podjąć decyzję? Jakie jest tło lub też kontekst problemu decyzyjnego i jaki ma on wpływ na warianty wyboru menedżera?()
  2. Określenie celu. Co jest celem decydenta? Do czego on dąży? Jak powinien oceniać wyniki ze względu na ten cel? Jak zmienia się sytuacja, gdy dąży on do osiągnięcia kilku sprzecznych ze sobą celów?()
  3. Zbadanie wariantów decyzji. Jakie są alternatywne kierunki działania? Jakie zmienne pozostają pod kontrolą decydenta? Co ogranicza wybór wariantów?()
  4. Przewidzenie konsekwencji. Jakie są konsekwencje wyboru każdego działania? Jaki wpływ na wyniki różnych działań mogłaby mieć zmiana wariantów? Jeżeli wyniki nie są pewne, to jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z nich? Czy można zdobyć pełniejsze informacje, aby móc przewidzieć rezultaty?()
  5. Wybór optymalnego wariantu. Jaki jest preferowany wariant postępowania w świetle wyników przeprowadzonej analizy? Po umiejscowieniu problemu we właściwym kontekście, sformułowaniu celu, rozpoznaniu i zbadaniu istniejących wariantów decyzji, w jaki sposób decydent ma wybrać preferowany przez siebie wariant?()
  6. Przeprowadzenie analizy wrażliwości. Jakie cechy problemu determinują wybór optymalnego wariantu decyzji? Jak zmieniałaby się optymalna decyzja w przypadku zmiany warunków? Czy na wybór wpływają kluczowe zmienne ekonomiczne, co do których podejmujący decyzję menedżer nie ma pewności?
 • Słowa kluczowe: podejmowanie decyzji

 • (cytat, str. 51-52) Na szczęście jednak możemy zastosować jedną z kluczowych metod podejmowania decyzji, a mianowicie analizę marginalną, która pozwala na wybór optymalnej lokalizacji przy znacznie mniejszym wysiłku obliczeniowym i z całkowitą dokładnością. Analiza marginalna polega na tym, ze rozpatrujemy niewielkie zmiany w rozważanej decyzji i ich wpływ na oczekiwany wynik.
 • Słowa kluczowe: analiza marginalna

 • (cytat, str. 54) Przy innych czynnikach niezmienionych podwyżka ceny dobra powoduje spadek zapotrzebowania zgłaszanego przez nabywców i, w konsekwencji, zmniejszenie wielkości sprzedaży.
 • Słowa kluczowe: utarg

 • (cytat, str. 56) Przedsiębiorstwo wykorzystuje krzywą popytu jako podstawę do przewidywania wpływu różnych wariantów decyzji produkcyjnych i cenowych na wielkość osiąganego utargu.
  Znając funkcję popytu można przewidzieć, jaka będzie w przypadku danego przedsiębiorstwa wielkość sprzedaży przy różnych cenach. To z kolei pozwala obliczyć wielkość utargu, jako iloczynu sprzedanej ilości i ceny.
 • Słowa kluczowe: popyt

 • (cytat, str. 57) Po pierwsze równanie popytu odzwierciedla obecną ilościową zależności pomiędzy popytem na produkt danego przedsiębiorstwa a ceną.() Po drugie, przyjmujemy, że krzywa popytu ma charakter deterministyczny, co oznacza, ze przy danej cenie można dokładnie przewidzieć wielkość sprzedaży.
 • Słowa kluczowe: popyt

 • (cytat, str. 58) Ujmując rzecz najkrócej, prawo popytu oznacza, że dwie wielkości określające utarg, a mianowicie P iQ, pozostają względem siebie w odwrotnej zależności. Zwiększenie Q wymaga zmniejszenia P, przy czym pierwszy efekt zwiększa utarg, a drugi go zmniejsza. Warianty końcowe- oferowanie małej ilości towaru po bardzo wysokiej cenie lub wyprzedaż dużej ilości towary po bardzo niskiej cenie- przynoszą niewielki utarg.
 • Słowa kluczowe: popyt
 • (cytat, str. 63) Chcąc dokładnie wyznaczyć optymalną wielkość produkcji dla przedsiębiorstwa, trzeba obliczyć wielkość zysku krańcowego dla każdego poziomu produkcji, a nie pomiędzy dwoma kolejnymi poziomami. Przy danej wielkości produkcji Q zysk krańcowy jest określony przez nachylenie stycznej do krzywej zysku w punkcie odpowiadającym tej wielkości produkcji.
 • Słowa kluczowe: rachunek marginalny

 • (cytat, str. 67) Utarg krańcowy to dodatkowy utarg wynikający ze zwiększenia o jednostkę produkcji i sprzedaży.
 • Słowa kluczowe: utarg krańcowy

 • (cytat, str. 69) Przedsiębiorstwo osiąga maksymalny zysk przy takiej wielkości produkcji, przy której utarg ze sprzedaży dodatkowej jednostki produktu staje się równy kosztowi jej wytworzenia, tzn. gdy MR=MC.
 • Słowa kluczowe: zysk

 • (cytat, str. 77 - 78) Podstawowymi czynnikami kształtującymi optymalną wielkość produkcji i wysokość ceny w przedsiębiorstwie są krzywe popytu i kosztów. Krzywą popytu można wykorzystać do prognozowania: 1) wielkości sprzedaży przy danej cenie lub 2) poziomu ceny zapewniającego określony wolumen sprzedaży.() następnym istotnym krokiem przy wyznaczaniu optymalnej decyzji przedsiębiorstwa jest określenie utargu krańcowego, kosztu krańcowego i zysku krańcowego.
 • Słowa kluczowe: produkcja

 • (cytat, str. 85) Wartością krańcową danej zmiennej nazywamy przyrost wartości tej zmiennej spowodowany zwiększeniem o jednostkę wartości zmiennej decyzyjnej. Bezpośrednią miarą zysku krańcowego jest nachylenie funkcji zysku przy danym poziomie produkcji.
 • Słowa kluczowe: analiza marginalna

 • (cytat, str. 85) Styczna o nachyleniu dodatnim wskazuje, ze zysk wzrasta w miarę wzrostu produkcji.
 • Słowa kluczowe: analiza marginalna

 • (cytat, str. 86) Cel do którego dąży menedżer zostanie zmaksymalizowany, gdy pochodna funkcji celu względem zmiennej decyzyjnej przyjmie wartość zerową.
 • Słowa kluczowe: analiza marginalna

 • (cytat, str. 100 - 101) Dobro nazywamy dobrem normalnym, jeżeli wzrost dochodu powoduje wzrost jego sprzedaży. () w przypadku małej grupy dóbr (takich jak niektóre produkty spożywcze) wzrost dochodu doprowadza do zmniejszenia wydatków. Dobra te określamy mianem dóbr niższego rzędu. (). Następną grupą czynników określających popyt są ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych. Jak sama nazwa wskazuje , dobro substytucyjne konkuruje z danym dobrem i może je zastępować. W związku z tym, wzrost ceny dobra lub usługi o charakterze substytucyjnym powoduje wzrost popytu na dane dobro.
 • Słowa kluczowe: decyzja biznesowa

 • (cytat, str. 101) Dwa dobra są w stosunku do siebie komplementarne, jeżeli wzrost popytu na jedno z nich wywołuje także wzrost popytu na drugie. () Ceny dóbr komplementarnych występują w funkcji popytu ze znakiem ujemnym; oznacza to, że wzrost ceny dobra komplementarnego prowadzi do spadku popytu na dane dobro.
 • Słowa kluczowe: komplementarność

 • (cytat, str. 103) Elastyczność cenowa popytu jest stosunkiem procentowej zmiany ilości (wolumenu) do procentowej zmiany ceny danego dobra przy założeniu stałości wszystkich pozostałych czynników.
 • Słowa kluczowe: elastyczność

 • (cytat, str. 104 - 106) Elastyczność jest miarą wrażliwości popytu na zmianę ceny. Opisując różne elastyczności dobrze jest rozpocząć od podstaw. Po pierwsze mówimy, że popyt ma elastyczność cenową równą jedności jeśli Ep=-1. W takim przypadku określonej procentowej zmianie ceny odpowiada dokładnie taka sama zmiana ilości , dokonująca się jednak w przeciwnym kierunku. Po drugie popyt jest nieelastyczny, jeżeli -1
 • Słowa kluczowe: elastyczność

 • (cytat, str. 106 - 108) Jednym z głównych czynników określających elastyczność jest stopień, w jakim dane dobro zaspokaja potrzeby podstawowe(jest dobrem niezbędnym). Jeżeli jakieś dobro lub usługa nie są konsumentowi niezbędne, to- kiedy cena tego dobra zbytnio wzrośnie- łatwo się bez niego obyć, nawet wówczas gdy dobro to nie ma bliskich substytutów(). Drugim ważnym czynnikiem jest dostępność substytutów. Gdy istnieje wiele substytutów, konsumenci mogą z łatwością przestawić się na inne, zaspokajające te same potrzeby.(). Trzecim czynnikiem określającym elastyczność cenową jest udział wydatków na zakup danego dobra w dochodzie konsumenta. Istotne w tym przypadku są koszty związane z poszukiwaniem substytutów tego dobra. () Wreszcie ważnym czynnikiem wpływającym na elastyczność popytu jest także czas dostosowań.
 • Słowa kluczowe: elastyczność

 • (cytat, str. 108 - 109) Elastyczność dochodowa popytu wiąże ze sobą procentową zmianę wolumenu sprzedaży ze zmianami dochodu, przy założeniu stałości wszystkich pozostałych czynników. (). Elastyczność dochodowa popytu jest zatem ważnym narzędziem pomiaru wrażliwości sprzedaży danego produktu na zmiany koniunkturalne w gospodarce. Np. jeśli Ey=1, to wielkość sprzedaży zmienia się dokładnie w takim samym stopniu jak dochody. Jeżeli Ey>1, to sprzedaż jest bardzo podatna na wahania koniunkturalne, czyli wrażliwa na zmiany dochodu. Dla dobra niższego rzędu sprzedaż ma charakter antycykliczny, co oznacza że zmienia się ona w odwrotnym kierunku niż dochód, a Ey<0.
 • Słowa kluczowe: elastyczność

Strona 1 z 6

 

: Następna >>Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty