Gospodarka turystyczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Gospodarka turystyczna. , Aleksander Panasiuk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-01-15638-1


Cytaty i parafrazy (0 - 12 z 12)

 • (parafraza, str. 14) Gospodarka turystyczna jest to cała sfera działań, urządzeń i środków mających na celu zaspokojenie potrzeb kreowanych przez turystów. W ujęciu systemowym gospodarka turystyczna definiowana jest jako system współzależności, powstających pomiędzy realizującymi go instytucjami i organizacjami. System ten obejmuje działania służące zaspokojeniu popytu turystycznego od adaptacji środowiska przyrodniczego dla potrzeb ruchu turystycznego, po stwarzanie warunków umożliwiających jego rozwój.
 • Słowa kluczowe: gospodarka turystyczna

 • (cytat, str. 15) "Przemysł turystyczny" jako "...kompleks powiązanych ze sobą przedsiębiorstw oraz innych organizacji zaangażowanych w produkcję dóbr i usług, która nie miałaby racji bytu, gdyby nie popyt zgłaszany przez uczestników ruchu turystycznego lub też turyści nie mogliby bez niej zaspokoić swoich podstawowych potrzeb turystycznych."
 • Słowa kluczowe: przemysł turystyczny
  Komentarze i źródła pierwotne: W. Alejziak, "Przemysł turystyczny. Przyczynek do dyskusji na temat zasadności uzywania, definicji oraz zakresu znaczeniowego pojęcia", [w:] "Przemysł turystyczny", A. Szwichtenberg, E. Dziegieć (red.), Koszalin 2000, s. 52

 • (cytat, str. 18) Mnożniki turystyczne definiowane są jako "współczynniki liczbowe, które mierzą całkowite efekty (bezpośrednie, pośrednie, indukowane) początkowego wydatku turystycznego na danym obszarze, jako rezultat jego przenikania do gospodarki".
 • Słowa kluczowe: mnożnik turystyczny
  Komentarze i źródła pierwotne: S. Medlik, "Leksykon podróży turystyki i hotelarstwa", PWN, Warszawa 1995, s. 240

 • (cytat, str. 20) Jedną z metod zalecanych i stosowanych przez kraje Unii Europejskiej do szacowania wpływu turystyki na gospodarkę jest tzw. rachunek satelitarny, stosowany do tych sektorów, których produkt jest niejednorodny i trudno go wyodrębnić z całej działalności. Rachunek satelitarny polega na analizie podaży i popytu turystycznego w danym przedziale czasu i na danym obszarze. Od strony podaży bada się wielkość udziału produktów poszczególnych sektorów gospodarki w produkcie turystycznym, a od strony popytu szacuje się wielkość zrealizowanego popytu krajowego i zagranicznego na produkty (towary i usługi), związane z podróżami turystycznymi.
 • Słowa kluczowe: popyt turystyczny, podaż turystyczna, rachunek satelitarny
  Komentarze i źródła pierwotne: E. Dziedzic, "Rachunek satelitarny jako narzędzie mierzenia efektów ekonomicznych turystyki", w: "Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce", G. Gołembski (red.), Poznań 2003, s. 43-53

 • (cytat, str. 23) Bezpośrednia gospodarka turystyczna (przemysł turystyczny) obejmuje działalność tylko tych podmiotów, których funkcjonowanie wynika z realizacji zapotrzebowania zgłaszanego przez turystów. Stosując dodatkowe kryteria, takie jak: rodzaj działalności, kategoria konsumentów (odwiedzający, pozostali podróżni, ludność miejscowa) i udział w zakupie dóbr i usług turystycznych poszczególnych grup konsumentów, wydzielono w niej typową i uzupełniającą gospodarkę turystyczną.
 • Słowa kluczowe: gospodarka turystyczna

 • (cytat, str. 23) Typowa gospodarka turystyczna(inaczej określana jako gospodarka turystyczna w wąskim znaczeniu) obejmuje typowe turystyczne przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje, oferujące typowe produkty (usługi) turystyczne wyłącznie (lub prawie wyłącznie) na potrzeby odwiedzających i innych osób podróżujących.
 • Słowa kluczowe: gospodarka turystyczna, typowa gospodarka turystyczna

 • (parafraza, str. 23) Gospodarka turystyczna:
  1. Bezpośrednia
  a) typowa:
  -hotelarstwo
  -gastronomia
  -transport
  b) uzupełniająca:
  -produkcja map i przewodników
  -produkcja pamiątek
  -ubezpieczenia turystyczne
  2. Pośrednia:
  -produkcja art. sportowych
  -produkcja art. odzieżowych
  -produkcja art. fotograficznych
  -usługi telekomunikacyjne i pocztowe
 • Słowa kluczowe: gospodarka turystyczna
 • (cytat, str. 24) Uzupełniająca gospodarka turystyczna obejmuje działalność w zakresie produkcji dóbr i usług. Prowadzona jest przez podmioty należące do różnych (poza turystycznych) sektorów gospodarki, a także jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje pozarządowe, które prowadząc szeroki zakres działalności, specjalizują się w tworzeniu typowych produktów turystycznych.
 • Słowa kluczowe: gospodarka turystyczna, uzupełniająca gospodarka turystyczna

 • (cytat, str. 24) Pośrednia gospodarka turystyczna (określana również jako nietypowa działalność turystyczna) to aktywność tych jednostek gospodarczych, które realizując potrzeby zgłaszane przez różne grupy osób, nie tworzą typowych i charakterystycznych produktów turystycznych. Funkcjonowanie takich przedsiębiorstw, instytucji i organizacji nie jest uzależnione od turystyki ani też turystyka nie jest głównym odbiorcą tworzonych przez nie dóbr i usług, chociaż w niektórych przypadkach (ze względu na sezonowość i masowość ruchu turystycznego) może się zdarzyć, że w określonym czasie (sezon turystyczny) świadczenia na rzecz turystów będą miały znaczenie dominujące.
 • Słowa kluczowe: gospodarka turystyczna, pośrednia gospodarka turystyczna

 • (cytat, str. 29) Podstawowym składnikiem struktury gospodarki turystycznej jest przedsiębiorstwo turystyczne, które można scharakteryzować jako celowo zorganizowany, samodzielny ekonomicznie i wyodrębniony pod względem techniczno-usługowym, przestrzennym oraz prawnym zespół ludzi, środków materialnych i finansowych, powołany do prowadzenia określone działalności gospodarczej(poprzez świadczenie usług turystycznych) w zakresie zaspokajania w sferze turystyki potrzeb (bytowych) ludności podróżującej ( i nie tylko) i pozwalający na maksymalizację korzyści tegoż przedsiębiorstwa.
 • Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo turystyczne
  Komentarze i źródła pierwotne: A. Rapacz, "Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 19.

 • (cytat, str. 31) Działalnością podstawową przedsiębiorstw turystycznych jest świadczenie usług turystycznych, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorstw hotelarskich działalnością podstawową jest świadczenie usług hotelarskich (noclegowych, gastronomicznych i usług z tym związanych). Z kolei dla przedsiębiorstw organizacji i pośrednictwa turystycznego (biur podróży) - organizowanie imprez turystycznych, pośredniczenie w ich sprzedaży lub też organizowanie i pośredniczenie.
 • Słowa kluczowe: działalność turystyczna

 • (cytat, str. 35) Z punktu widzenia potencjalnego turysty rozważającego możliwość podróży przez produkt turystyczny można rozumieć dostępy na rynku pakiet materialnych i niematerialnych składników umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego.
 • Słowa kluczowe: produkt turystyczny
  Komentarze i źródła pierwotne: "Kompendium wiedzy o turystyce", G. Gołembski (red.), Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 67Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty