Marketing usług turystycznych

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Aleksander Panasiuk, Marketing usług turystycznych. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14517-X

 

Strona 2 z 3

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy (20 - 40 z 51)

 • (cytat, str. 75) Produktem turystycznym jest:
  - wszystko to, co kupuje turysta w związku z podróżą turystyczną;
  - zbiór zarówno dóbr, jak i usług nabywanych przez turystów, walorów turystycznych, z których korzystają, a które są dla nich szczególnym przedmiotem zainteresowania;
  - pojedyncza usługa lub pakiet wzajemnie powiązanych, spójnych i komplementarnych usług, zaspokajających potrzeby turystów.
 • Słowa kluczowe: produkt turystyczny

 • (cytat, str. 77) Usługi turystyczne pełnią trzy podstawowe funkcje, ściśle związane z istotą potrzeb turystycznych, a mianowicie:
  - funkcję udostępniania walorów turystycznych, która umożliwia realizację celu podróży turystycznej;
  - funkcję dostarczania towarów służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb człowieka, zmodyfikowaną przez specyficzną sytuację, w jakiej znajduje się turysta, oraz produktów o charakterze turystycznym;
  - funkcję oddziaływania bezpośrednio na osobę turysty oraz posiadane przez niego przedmioty, czyli zapewnienie wypoczynku (również leczenia) poza miejscem stałego zamieszkania, udzielanie niezbędnych informacji oraz utrzymywanie elementów wyposażenia turysty w stanie zdatności do użytku.
 • Słowa kluczowe: usługa turystyczna

 • (cytat, str. 77 - 78) Cechy usług turystycznych można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa stanowi część wspólną i charakterystyczną dla szeroko rozumianego rynku usług (omówiono ją w rozdziale 1), druga zaś jest związana ze specyfiką rynku turystycznego. Usługi turystyczne mają następujące specyficzne cechy:
  - mogą być pojedynczymi świadczeniami (odnoszącymi się do rzeczy lub ludzi) lub zestawem (pakietem usług),
  - są komplementarne, co oznacza, że są wzajemnie zależne i znajdują się w kom¬plementarnym związku z walorami turystycznymi,
  - są substytucyjne, czyli zastępowalne przez inne usługi,
  - występuje wewnętrzna dysproporcja, spowodowana komplementarnym i sub¬stytucyjnym zaspokajaniem popytu, co wpływa na poziom i jakość obsługi turysty,
  - popyt na usługi turystyczne jest zróżnicowany pod względem czasowym, prze¬strzennym i rodzajowym (sezonowość, nierównomierne rozmieszczenie w przestrzeni),
  - charakteryzują się mniejszą podatnością na postęp techniczny,
  - produkcja usługi turystycznej odbywa się w obecności turysty i w momencie wytworzenia usługa zostaje skonsumowana,
  - abstrakcyjny charakter oznacza, iż turysta nie może wcześniej wypróbować produktu turystycznego,
  - spełniają ważne funkcje społeczne i są formą zagospodarowania czasu wolnego,
  - tworzą podstawę różnorodnej działalności gospodarczej,
  - usługi turystyczne, a zwłaszcza hotelarskie i gastronomiczne cechuje rynek nabywcy.
 • Słowa kluczowe: cechy usług turystycznych

 • (cytat, str. 79) Analizując stopień złożoności produktu turystycznego, można wyróżnić następujące rodzaje produktów turystycznych:
  - usługa turystyczna;
  - impreza turystyczna;
  - produkt turystyczny obszaru (region, powiat, miejscowość, park narodowy, obiekt, szlak);
  - rzecz.
 • Słowa kluczowe: produkt turystyczny

 • (cytat, str. 80 - 81) Podstawowymi usługami turystycznymi są:
  - usługi transportowe,
  - usługi hotelarskie,
  - usługi gastronomiczne,
  - usługi informacyjne,
  - usługi świadczone przez przewodników i pilotów,
  - usługi pośrednictwa,
  - usługi poradnictwa,
  - usługi kulturalno-rozrywkowe.
 • Słowa kluczowe: usługa turystyczna

 • (cytat, str. 81 - 82) Przyjmując za kryterium podziału produktów turystycznych stopień ich materialności i wykorzystując koncepcję kontinuum produktów pomiędzy dwiema skrajnościami - usługą i dobrem materialnym - wyodrębnia się cztery kategorie produktu turystycznego:
  - czyste dobra materialne, które występują samodzielnie i nie potrzebują wsparcia usługami (np. mapa, multimedialny przewodnik po mieście, pamiątki),
  - dobra materialne wspierane usługami (np. muzeum, centrum rekreacyjno-spor- towe),
  - usługi wspierane dobrami materialnymi (np. transport lotniczy),
  - czyste usługi (przewodnictwo, pilotaż). czyste usługi (przewodnictwo, pilotaż).
 • Słowa kluczowe: produkt turystyczny

 • (cytat, str. 83) W analizie cyklu życia produktu wyróżnia się zazwyczaj cztery fazy:
  - wprowadzenia produktu na rynek (faza I),
  - wzrostu sprzedaży produktu (faza II),
  - dojrzałości i nasycenia rynku produktem (faza III),
  - spadku sprzedaży produktu (faza IV).
 • Słowa kluczowe: cykl życia produktu
 • (cytat, str. 86) W ujęciu marketingowym jakość należy rozumieć jako zespół cech, walorów, atrybutów użytkowych i emocjonalnych, które decydują o stopniu, w jakim produkt zaspokaja potrzeby odbiorców. Konieczne jest podkreślenie potrzeby kontroli i likwidacji rozbieżności między jakością oczekiwaną przez klientów a jakością oferowaną.
 • Słowa kluczowe: Jakość

 • (cytat, str. 86) Generalnie jakość produktu turystycznego można rozpatrywać jako:
  - zbiór cech,
  - prawdopodobieństwo, w jakim dany produkt spełnia swoje funkcje i zaspokaja potrzeby.
  Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Turystyki (WTO) jakość w turystyce traktowana jest jako element jakości życia w trakcie czasowego pobytu turystów poza miejscem zamieszkania. Przy czym zgodnie z przedstawioną poniżej definicją jakość nie zależy tylko od poziomu jakości usług, ale także wiąże się z koniecznością uwzględnienia środowiska ludzkiego i przyrodniczego. Według WTO jakość to spełnianie za ustaloną i przyjętą cenę wszystkich zgodnych z prawem żądań i oczekiwań klienta, przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagań bezpieczeństwa, higieny i dostępności usług turystycznych oraz harmonii środowiska ludzkiego i przyrodniczego.
 • Słowa kluczowe: jakość w turystyce

 • (cytat, str. 93) Przez pojęcie ceny usługi turystycznej rozumie się określoną liczbę jednostek pieniężnych, którą nabywca musi zapłacić za jej jednostkę. Cena określa nakład pieniężny, który kupujący musi ponieść, aby nabyć określone dobro oraz móc korzystać ze związanej z nim użyteczności. Cena oraz użyteczność są filarami każdej transakcji ekonomicznej. Klient kupi produkt tylko wtedy, kiedy użyteczność netto (tj. użyteczność produktu pomniejszona o użyteczność środków pieniężnych poniesionych na jej kupno) jest dla niego dodatnia, tzn. gdy musi przeznaczyć mniej na uzyskanie określonej użyteczności, niż miałoby to miejsce przy nabyciu innego produktu.
  Cena określa:
  - czy produkt w ogóle zostanie nabyty,
  - który z konkurujących ze sobą produktów znajdzie uznanie w oczach klienta.
 • Słowa kluczowe: cena, cena usługi turystycznej

 • (cytat, str. 95) Zasadniczo wyróżnia się trzy podstawowe metody ustalania cen w przedsiębior¬stwach sektora turystycznego:
  - na podstawie kosztów,
  - zorientowane na konkurentów,
  - na podstawie analizy popytu i podaży (rynkowa).
  Obok nich mogą być wykorzystywane m.in. formuły: porównań międzynarodowych, porównań cen substytutów, cen optymalnych oraz mieszane.
 • Słowa kluczowe: ustalanie ceny

 • (cytat, str. 99) Dwie podstawowe strategie cenowe przy wprowadzaniu na rynek nowego produktu to skimming (zbieranie śmietanki) i strategia penetracji. Bazują one na metodzie ustalania cen za pomocą analizy popytu. Wyróżnić można także dodatkowo strategię cen neutralnych, która polega na ustaleniu dla nowych produktów ceny zbliżonej do średniej w danej klasie produktów. Warunkiem sukcesu tej strategii jest korzystne wyróżnienie pozacenowych atrybutów produktu na tle produktów konkurencyjnych.
 • Słowa kluczowe: skimming, strategia cenowa

 • (cytat, str. 106) Dystrybucja usług odnosi się w swojej istocie do stworzenia warunków konsumpcji (realizacji) usług dogodnych dla klienta pod względem miejsca, czasu i formy. W dystrybucji usług nie ma się do czynienia z fizycznym przepływem usług ani z przejmowaniem prawa własności przez nabywców usług. Dystrybucja usług opiera się przede wszystkim na środkach aktywizacji sprzedaży, zapłacie za wykonaną usługę, zamówieniu (rezerwacji usługi oraz przesyle informacji o usłudze.
 • Słowa kluczowe: dystrybucja usług

 • (cytat, str. 106 - 107) Dystrybucja usług turystycznych ma więc na celu powiązanie potencjalnych nabywców z miejscami powstawania usług, tj. z obiektem hotelarskim w przypadku usługi hotelarskiej, obiektem gastronomicznym w przypadku usługi gastronomicznej itp. Dla przykładu dystrybucja usług oferowanych przez przedsiębiorstwa hotelarskie (np. hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wczasowe) polega na stworzeniu systemu opartego na rezerwacji i sprzedaży. Przy organizacji tak funkcjonującej dystrybucji powinno się brać pod uwagę następujące elementy: wewnętrzne i zewnętrzne komputerowe systemy rezerwacji usług, lokalizację obiektu hotelarskiego, długość kanału dystrybucyjnego i jego uczestników, asortyment świadczonych usług, segmentację klientów, charakterystykę rynków docelowych (opracowany profil klientów).
 • Słowa kluczowe: dystrybucja usług turystycznych

 • (cytat, str. 107) Kanałem dystrybucji jest droga (lub sposób), dzięki której produkt przechodzi od wytwórcy do odbiorcy. Specyfika procesu produkcji w turystyce powoduje, że w dystrybucji usług turystycznych wykorzystuje się różnorodne drogi (kanały) w celu powiązania przedsiębiorstwa turystycznego z rynkiem. Kanały dystrybucji w turystyce mogą być bezpośrednie i pośrednie, krótkie i długie, wąskie i szerokie, tradycyjne i oparte na nowoczesnych technologiach. Przedsiębiorstwo turystyczne organizując swoją dystrybucję może oprzeć się zarówno tylko na jednym kanale, jak i na kilku. Gdy firma działa przez więcej niż jeden kanał, mamy do czynienia z dystrybucją wielokanałową.
 • Słowa kluczowe: kanał dystrybucji

 • (cytat, str. 108) Na kształt kanałów dystrybucji usług turystycznych decydujący wpływ ma:
  - czasowy i przestrzenny rozkład popytu na rynku turystycznym na poszczególne rodzaje usług turystycznych;
  - struktura, rozmiar i dynamika popytu na usługi różnych rodzajów przedsiębiorstw turystycznych (biur podróży, hoteli, przewoźników itp.);
  - preferencje nabywców usług turystycznych i realne możliwości nabywania tych usług;
  - układ stosunków konkurencyjnych sił rynkowego oddziaływania poszczególnych instrumentów konkurencji cenowej i pozacenowej.
 • Słowa kluczowe: kanały dystrybucji

 • (cytat, str. 114) Sprzedaż usług turystycznych powinna uwzględniać dwa podstawowe cele:
  - cel przedsiębiorstwa turystycznego (najczęściej jest nim zysk); aby osiągnąć ten cel, trzeba mieć świadomość, co powinna zawierać oferta usługowa, jak często i dla ilu gości można ją sprzedać, za ile oraz gdzie ją sprzedać, a także jak dotrzeć po potencjalnych klientów;
  - cel turystów (zaspokojenie potrzeb); w takim przypadku należy odpowiedzieć na następujące pytania: dlaczego goście kupują dany produkt turystyczny, gdzie i za ile oraz jak często, jakie mają odczucia po nabyciu i konsumpcji usługi (np. związane ze sposobem dokonania zakupu czy też powstałe w trakcie pobytu).
 • Słowa kluczowe: sprzedaż usług turystycznych

 • (cytat, str. 123) Podstawowym zadaniem promocji jest więc dostarczenie na rynek informacji kreujących zapotrzebowanie na usługi turystyczne. Ci, którzy się promują, mają zatem większe szanse na zwiększanie wolumenu i wartości sprzedaży. Praktyka gospodarcza dostarcza również wielu przykładów i dowodów na to, że dzięki odpowiednim działaniom promocyjnym nawet gorsze jakościowo oferty mogą znaleźć pierwszeństwo u nabywców.
 • Słowa kluczowe: promocja

 • (cytat, str. 124) Promocja odgrywa znaczącą rolę w trakcie podejmowania decyzji o zakupie przez potencjalnego turystę. Dostarczając informację pomaga potencjalnemu nabywcy określić, a nawet uświadomić jego potrzeby turystyczne, a także zidentyfikować możliwości (sposoby) ich zaspokojenia oraz dokonać właściwej oceny i selekcji tych możliwości. Ułatwia również dokonanie transakcji zakupu i wzmacnia zadowolenie z podjętej decyzji (redukując intensywność odczuwania dysonansu pozakupowego).
 • Słowa kluczowe: promocja, turystyka

 • (cytat, str. 127) W literaturze przedmiotu wyróżnia się cztery podstawowe instrumenty promocji, zwane formami. Są to: reklama, promocja uzupełniająca, sprzedaż osobista i public relations.
 • Słowa kluczowe: promocja

 

Strona 2 z 3

 

<< Poprzednia :: Następna >>Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty