150,

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Metody i techniki TQM. , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009, ISBN: 9788372078162

 

Strona 2 z 4

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy (20 - 40 z 65)

 • (cytat, str. 45) Wdrożenie decyzji i monitorowanie jej wyników jest warunkiem koniecznym, aby proces decyzyjny zakończył się powodzeniem. Istotne jest nadanie procesowi wdrożenia decyzji i śledzenia jej wyników znaczenia priorytetu o najwyższym statusie. Możliwe jest bowiem, że podjęto trafną decyzję w rozumieniu pierwszych trzech etapów, jednak całe przedsięwzięcie zakończy się klęską z powodu trudności na etapie wdrożenia. Wdrożenie decyzji wymaga nie tylko odpowiednich zarządzeń wewnętrznych, lecz i pozyskania niezbędnych zasobów (ludzkich i materialnych) oraz rozdzielenia ich stosownie do potrzeb.
 • Słowa kluczowe: wdrożenie decyzji

 • (cytat, str. 49) Preparacja (przygotowanie) - Dotyczy czynności przygotowawczych prze¬prowadzanych w celu znalezienia rozwiązania. Podczas tej fazy następuje formułowanie problemu, zbieranie informacji, klasyfikowanie informacji (organizowanie).
 • Słowa kluczowe: preparacja, przygotowanie

 • (cytat, str. 49) Inkubacja (wykluwanie się pomysłu) - Dotyczy procesu dojrzewania i rozumienia przez jednostkę istoty problemu. Następuje głębokie zaangażowanie umysłu: praca umysłowa nad problemem - analizowanie, syntetyzowanie, projekcja oraz ocenianie kontynuowana jest w podświadomości. Problem dzielony jest na poszczególne elementy, pojawiają się nowe powiązania między nimi
 • Słowa kluczowe: inkubacja

 • (cytat, str. 49) Olśnienie (iluminacja, moment pojawienia się pomysłu) - Nagłe pojawienie się pomysłu dotyczące rozwiązania problemu, na ogół w wyniku nieoczekiwanego działania intuicji. Nowy pomysł pojawia się w świadomości stopniowo lub gwałtownie. Efekt tzw. "powolnej eureki" najczęściej występuje wtedy, gdy nie ma pełnej koncentracji na problemie
 • Słowa kluczowe: Olśnienie

 • (cytat, str. 49) Weryfikacja (wartościowanie, ocena) - Polega na sprawdzeniu pomysłu i określeniu jego przydatności w rozwiązaniu danego problemu. Nowy pomysł, koncepcja lub rozwiązanie muszą być dokładnie sprawdzone. Jest to istotne, jeśli ma się stać podstawą dla rozpoczęcia konkretnych działań
 • Słowa kluczowe: weryfikacja

 • (cytat, str. 54) W metodzie RCCA (ang. Root Cause Correction Analysis) występują etapy:
  < opis i identyfikacja problemu,
  < identyfikacja zasobów wymaganych do rozwiązania problemu,
  < powołanie zespołu,
  < zidentyfikowanie i uszeregowanie prawdopodobnych przyczyn źródłowych,
  < określenie najbardziej prawdopodobnych, źródłowych przyczyn problemu,
  < opracowanie potencjalnych rozwiązań problemu,
  < wybór sposobów rozwiązania problemu,
  < wdrożenie rozwiązania i monitorowanie jego efektywności,
  < podjęcie działań standaryzujących podobne procesy."
 • Słowa kluczowe: RCCA

 • (cytat, str. 54) Metodyka rozwiązywania problemów z wykorzystaniem pracy zespołów w metodzie Global 8D sprowadza się do realizacji następujących etapów postępowania:
  < przygotowania do realizacji,
  < powołania zespołu,
  < zdefiniowania problemu,
  < opracowania tymczasowych działań korygujących,
  < zdefiniowania i weryfikacji źródłowych przyczyn powstania problemu i tak zwanych punktów ucieczki,
  < wyboru i weryfikacji działań korygujących dla przyczyn źródłowych punktów ucieczki,
  < wdrożenia działań korygujących,
  < wdrożenia działań zapobiegawczych,
  < podsumowania i zakończenia działań.
 • Słowa kluczowe: metoda
 • (cytat, str. 56) W procesie grupowego rozwiązywania problemów istotne jest również kultywowanie kreatywności w zespole. Kreatywność określić można jako umiejętność tworzenia nowych pomysłów lub odbierania starych w nowy sposób, lub też wykorzystywania starych idei do nowych zastosowań. Deprecjonowanie siebie i innych, lekceważenie kontekstu sytuacyjnego, bagatelizowanie problemu, to postawy, które powinny być wyeliminowane, szkodzą bowiem kreatywności. Zastąpić je powinny nowe zachowania, takie jak: współdziałanie, współpraca czy budowanie swoich pomysłów. W sytuacji gdy problemy znajdują swoje rozwiązanie w zespole, jego członkowie mają poczucie satysfakcji z sukcesu. Kreatywność wyraża się również w przyjęciu i przestrzeganiu zasady swobody w rozwijaniu pomysłów. Oznacza ona to, że zamiast oczekiwania na dokładne określenie ostatecznego rozwiązania, dopuszcza się przyjęcie przybliżonej proporcji. Potrzebne jest to, by w miarę jak idea zaczyna się formować, była ona w kolejnych krokach precyzowana przez uczestników. Wówczas energia zespołu ukierunkowana jest na rozwiązanie problemu, a nie na konkurowanie czy deprecjonowanie. Nieodłącznym składnikiem kreatywnego rozwiązywania problemów powinien być także element zabawy i humoru. Pomaga to przezwyciężyć atmosferę stresu, napięcia, nerwowości
 • Słowa kluczowe: grupowe rozwiązywanie problemów

 • (cytat, str. 57) Grupowe rozwiązywanie problemów nie jest jednak wolne od wad. Do najbardziej istotnych zaliczyć można:
  < uczestnicy mogą mieć trudności z motywacją do zajęcia się danym problemem, jeśli nie czują się zaangażowani,
  < proces ten najlepiej funkcjonuje w mało licznych grupach,
  < proces wymaga przygotowania zarówno kierującego procesem, jak i poszczególnych członków grupy,
  < rozwiązywanie problemów przez zespół jest zazwyczaj czasochłonne
 • Słowa kluczowe: wada

 • (cytat, str. 57) Dla procesu grupowego rozwiązywania problemów określić można czynniki, które determinują jego przebieg, a mianowicie:
  < brak zgodności - istnienie kilku koncepcji w grupie ma charakter sprzężenia zwrotnego i prowadzi do twórczości i innowacji lub też do niezadowolenia i wzajemnej niechęci;
  < sprzeczność interesów - członkowie grupy mogą nie zgadzać się z rozwiązaniem, bowiem mają głęboko ukryte powody do nierozwiązania danego problemu;
  < podejmowanie ryzyka - grupy są bardziej konserwatywne niż jednostki;
  < wymagania czasu - decyzje grupowe są kosztowniejsze i wymagają więcej czasu;
  < zmiana poglądów - nawet obecność bardzo twórczej jednostki w grupie nie chroni przed podjęciem decyzji przeciętnych; jeśli natomiast zmienią się po¬glądy najmniej twórczych osób, jakość decyzji podwyższa się
 • Słowa kluczowe: podejmowanie decyzji, czynnik

 • (cytat, str. 58) Wśród zasad zarządzania jakością, zgodnie z PN-EN ISO 9000:2006, podejmowanie decyzji na podstawie faktów określone zostało jako stwierdzenie: "skuteczne decyzje opierają się na analizie danych i informacji." s. 9. Oznacza to, że jedną z podstaw Systemu Zarządzania Jakością w ujęciu normatywnym jest związek między: danymi-informacjami-decyzjami. Ma to swoje odniesienie do wymagań normy w zakresie dokumentacji, w której określono, że prowadzenie zapisów dostarcza dowodu obiektywnego. Innymi słowy dowodem obiektywnym są "dane potwierdzające istnienie lub prawdziwość czegoś
 • Słowa kluczowe: skuteczna decyzja

 • (cytat, str. 58) Dane i informacje stanowią na ogół źródło identyfikacji problemów w systemie zarządzania jakością. Problemy te dotyczyć mogą zarówno sfery procesowej, funkcjonalnej, jak również zarządczej czy organizacyjnej. Oznacza to, że jakość danych i informacji wraz z wynikami ich analizy może ułatwiać tworzenie właściwej charakterystyki struktury problemów jakościowych w przedsiębiorstwie. Dobrze zidentyfikowane problemy stanowią podstawę do poszukiwania możliwości ich rozwiązania, co przy zastosowaniu odpowiednich metod wpływa na jakość podjętych decyzji w zakresie działań zapobiegawczych czy korygujących. Trafność dokonanych wyborów w rozwiązywaniu problemów jakościowych zweryfikowana jest w praktyce brakiem występowania w niedalekiej przyszłości (przy zbliżonych warunkach otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji) problemów o tej samej strukturze
 • Słowa kluczowe: dane

 • (cytat, str. 72) Lista zbiorcza według normy ISO 9004-4: formularz zbierania danych (inne nazwy: lista wad, arkusz kontrolny, lista kontrolna, arkusz częstości zdarzeń), je narzędziem służącym do zbierania, grupowania i zapisywania danych, które stanowią podstawę do dokonywania analiz. Lista zbiorcza jako uporządkowany sposób gromadzenia informacji umożliwia ponadto identyfikację ich struktury. List] zbiorcze mają swoje zastosowanie również w zarządzaniu projektem."
 • Słowa kluczowe: lista kontrolna, arkusz kontrolny, lista wad

 • (cytat, str. 75) Procedura tworzenia listy zbiorczej jest następująca s. 59. Należy:
  < ustalić wyraźny cel zbierania danych,
  < zidentyfikować dane konieczne do osiągnięcia celu,
  < ustalić kto i w jaki sposób będzie te dane analizować,
  < zaprojektować formularz do zapisywania danych,
  < sprawdzić formularz,
  < dokonać przeglądu.
 • Słowa kluczowe: procedura, lista zbiorcza

 • (cytat, str. 75) Procedura tworzenia listy zbiorczej jest następująca s. 59. Należy:
  < ustalić wyraźny cel zbierania danych,
  < zidentyfikować dane konieczne do osiągnięcia celu,
  < ustalić kto i w jaki sposób będzie te dane analizować,
  < zaprojektować formularz do zapisywania danych,
  < sprawdzić formularz,
  < dokonać przeglądu.
 • Słowa kluczowe: procedura

 • (cytat, str. 77) Histogram, według normy ISO 9004-4: histogram (inna nazwa: diagram słupkowy, diagram kolumnowy, wzorzec zmienności odchyleń), służy do graficznego przedstawienia określonych wyników. Pokazuje rozkład częstości danych oraz ilustruje ich zmienność. W ujęciu normatywnym histogram stosowany jest do s. 101:
  < pokazania przebiegu zmian,
  < wizualnego przedstawienia informacji o przebiegu procesu,
  < podejmowania decyzji dotyczących wyboru miejsc, w których należy skupić wysiłki związane z doskonaleniem procesu
 • Słowa kluczowe: histogram

 • (cytat, str. 84) Diagram korelacji, według normy ISO: wykres rozrzutu (inna nazwa: wykres korelacji), służy do graficznego przedstawienia relacji między dwiema zmiennymi (cechami). Stanowi więc zbiór punktów na płaszczyźnie, odpowiadający zbiorowi par liczb (rij., gdzie x. oznacza /-tą obserwację zmiennej niezależnej x,y. oznacza /-tą obserwację zmiennej zależnej y)."
 • Słowa kluczowe: Diagram korelacji

 • (cytat, str. 84) Diagram korelacji używany jest do:
  < stwierdzenia istnienia zależności między zmiennymi, na przykład: czy istnieje związek między rodzajem tworzywa a szybkością jego utylizacji;
  < stwierdzenia kierunku związku; na przykład: czy dany skład tworzywa przy¬spieszy proces jego utylizacji;
  < pokazania siły związku; na przykład: jak silny jest związek między danym rodzajem tworzywa a szybkością jego utylizacji."
 • Słowa kluczowe: Diagram korelacji

 • (cytat, str. 87) Karty kontrolne, według normy ISO 9004-4: karty kontrolne (inna nazwa: karty regulacji, karty sterowania jakością karty Shewharta), zaliczyć można do najistotniejszej techniki statystycznej kontroli procesu. Stosowane są one w celu s. 73:
  < postawienia diagnozy, tj. oceny stabilności procesu,
  < sterowania procesem, tj. ustalenia kiedy proces wymaga regulacji, a kiedy na¬leży go pozostawić takim, jakim jest,
  < potwierdzenia, że proces został udoskonalony
 • Słowa kluczowe: karta regulacji

 • (cytat, str. 100) Schemat blokowy, według normy ISO 1004-4: karta przepływu (inna nazwa: mapa procesu, harmonogram działań), ma zastosowanie w odniesieniu do: opisu istniejącego procesu; zaprojektowania nowego procesu. W literaturze przedmiotu proces definiowany jest jako s. 114:
  < logiczny ciąg następujących po sobie (lub równoległych) czynności,
  < współdziałanie maszyn, ludzi, urządzeń oraz metod działania skierowanych na wykonanie pewnego wyrobu, usługi,
  < sekwencja kroków, które powiększają wartość wytworzonych dóbr na wyjściu w stosunku do nakładów poniesionych na wejściu,
  < kompleksowe opracowanie zadań przez jednostkę lub zespół w układzie na-kład-efekt (wejście-wyjście)
 • Słowa kluczowe: schemat blokowy

 

Strona 2 z 4

 

<< Poprzednia :: Następna >>Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty