informacja gospodarcza

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 2

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 21)
Józef Oleński, Ekonomika informacji. Podstawy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, ISBN: 83-208-1311-5 (77+2)
 • (cytat, str. 178) Wyrażenie informacja gospodarcza jest często używane w gospodarce,polityce,w życiu codziennym.
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarcza
  Komentarze i źródła pierwotne: Według UNWTO
 • (cytat, str. 184) Informacja gospodarcza stanowi odwzorowanie systemów realnych:obiektów,zdarzeń,
  procesów gospodarczych za pomocą znaków wybranego języka.
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarcza
  Komentarze i źródła pierwotne: Według UNWTORyszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński, Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania. , Zakamycze, Kraków 2004, ISBN: 83-7333-414-9 (66+29)
 • (parafraza, str. 402) Funkcje systemów informacji gospodarczej:
  1) Funkcje podstawowe:
  - pozyskiwanie informacji gospodarczej
  - przechowywanie informacji gospodarczej,
  - udostępnianie informacji gospodarczej,
  - generowanie raportów i tworzenie statystyk.
  2) Funkcje dodatkowe:
  - promowanie,
  - szkolenie i samokształcenie,
  - monitorowanie gospodarki,
  - prognozowanie rozwoju gospodarczego,
  - wspomaganie podejmowania decyzji zarządczych.
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarcza
  Komentarze i źródła pierwotne: Poszczególne rodzaje inwestycji opisano szerzej na podanej stronie.
 • (parafraza, str. 402) Funkcje systemów informacji gospodarczej:
  1) Funkcje podstawowe:
  - pozyskiwanie informacji gospodarczej
  - przechowywanie informacji gospodarczej,
  - udostępnianie informacji gospodarczej,
  - generowanie raportów i tworzenie statystyk.
  2) Funkcje dodatkowe:
  - promowanie,
  - szkolenie i samokształcenie,
  - monitorowanie gospodarki,
  - prognozowanie rozwoju gospodarczego,
  - wspomaganie podejmowania decyzji zarządczych.
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarcza
  Komentarze i źródła pierwotne: Etapy te opisano szerzej na podanych stronach.Stefan Forlicz, Informacja w biznesie. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, ISBN: 9788320817645 (105+19)
 • (cytat, str. 162) W celu uczynienia życia gospodarczego w Polsce bardziej przejrzystym uchwalona została Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r. Ustawa ta "...określa zasady i tryb udostępniania przez przedsiębiorców informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej innych przedsiębiorców i konsumentów, w szczególności danych o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych, osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych danych do udostępniania" (art. 1). Artykuł 2 tej ustawy określa, jakie dane są uznane za informację gospodarczą. Są to najbardziej podstawowe dane, takie jak np. oznaczenie, siedziba i adres, numery identyfikacyjne, główny przedmiot działalności gospodarczej, a także rodzaj i wysokość zobowiązania pieniężnego, termin powstałej zaległości. Dane te są udostępniane osobom trzecim przez specjalnie utworzone biura informacji gospodarczej, które otrzymują je jedynie od przedsiębiorców wyraźnie określonych w art. 7 ustawy.
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarczaMaria Sierpińska, Tomasz Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-01-14987-1 (138+10)
 • (cytat, str. 50) Poszukiwanie i zbieranie informacji gospodarczych jest zjawiskiem powszechnym. Nie budzi ono sprzeciwu do momentu, w którym nie przekracza granic legalności. Granice te są przekraczane wówczas, gdy detektywi usiłują zdobyć informacje tajne (…), poufne programy rozwoju czy plany marketingowe zawierające przedsięwzięcia, które mają zapewnić sukces firmy na rynku. Zdobycie takich informacji związane jest z naruszeniem prawa, określanym często jako szpiegostwo gospodarcze.
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarczaWojciech Januszko, Systemy informacji gospodarczej. , Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2001, ISBN: 83-87629-72-3 (17+4)
 • (cytat, str. 58) Jako zasadnicze kryterium wydzielające ze zbioru informacji podzbiór informacji gospodarczej przyjęto to, że informacja gospodarcza jest tym rodzajem informacji, która pozwala na realizowanie przez użytkowników podstawowych funkcji zarządzania, tzn. planowania, organizowania, przewodzenia i kontroli.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie, informacja gospodarcza
 • (cytat, str. 68 - 69) Za niemal powszechnie akceptowany należy przyjąć pogląd, że w systemach informacji gospodarczej dane powinny być w pełni dostępne dla użytkowników. Niespełnienie tego założenia zaprzeczałoby samej idei istnienia takich systemów, które ze swej natury powinny być dostępne dla wszystkich uczestników gry rynkowej, przy czym od razu wyraźnie trzeba zaznaczyć, że pełną dostępność rozumie się tu tylko w odniesieniu do prawa "czytania" wszelkiej informacji zawartej w systemie, a nie prawo do modyfikowania dowolnie wybranych fragmentów zasobu informacyjnego. Dostępności nie należy mylić z prawem bezpłatnego dostępu do informacji gospodarczej.
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarcza, system informacji gospodarczej
 • (cytat, str. 75 - 76) W systemach informacji gospodarczej pozyskiwanie informacji jest procesem ciągłym, który związany jest z podstawowym, jak już wspomniano, wymogiem jakościowym stawianym tym systemom, mianowicie aby informacja była aktualna, dokładna i rzetelna. Jakość bowiem decyduje przede wszystkim o pozycji danego systemu w grze rynkowej, zwłaszcza w dłuższych okresach. Podstawowym źródłem informacji gospodarczej są użytkownicy, którzy z własnej inicjatywy lub za sprawą regulacji prawnych przekazują informację o swojej działalności po to, aby zaistnieć na rynku. Zazwyczaj firmy same zabiegają o zamieszczenie ich danych w systemach, traktując te starania jako część działalności marketingowej.
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarcza, system informacji gospodarczej, działalność marketingowa
 • (cytat, str. 76) W zasadzie w systemach informacji gospodarczej znajduje się informacja ogólnodostępna, informacja jawna, którą podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązane są udostępniać do wiadomości publicznej oraz informacja przekazywana dobrowolne przez podmioty gospodarcze. Informacje poufne i tajne, w tym informacja chroniona tajemnicą państwową, bankową, Ustawą o ochronie danych osobowych, nie znajdują się w systemach informacji gospodarczej.
 • Słowa kluczowe: informacja, informacja gospodarcza, system informacji gospodarczej
 • (cytat, str. 85) Pejzaż informacji gospodarczej stanowi wizualizację zmian zachodzących wśród użytkowników informacji gospodarczej, a dotyczących ich zapotrzebowań na informację gospodarczą w określonych przedziałach czasowych. Pejzaż może opisywać zjawiska zachodzące w dowolnym systemie informacji gospodarczej, a wizualizacja zmian przedstawia obraz alokacji zasobów informacyjnych zachodzących w tym systemie.
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarcza, system informacji gospodarczej
 • (cytat, str. 23) W celu pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania informacji gospodarczej w skali kraju, a także realizacji funkcji specyficznych takich, jak promowania, szkolenia, monitorowanie gospodarki, wspomaganie procesów podejmowania decyzji, tworzy się Rozległe Systemy Informacji Gospodarczej, dalej skrótowo oznaczane przez RSIG.
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarcza, system informacji gospodarczej, komunikacja zewnętrzna
 • (parafraza, str. 58 - 60) Informacja gospodarcza - definicja aproksymująca
  Rodzaje danych wchodzących w skład informacji gospodarczej:
  -informacja o przedsiębiorstwie (firmie),
  -informacja o produktach i usługach firm (krajowych i zagranicznych),
  -informacja o potrzebach kooperacyjnych firm,
  -informacja o targach i wystawach ((krajowych i zagranicznych),
  -informacja o misjach i wizytach gospodarczych (krajowych i zagranicznych),
  -informacja o kształceniu i szkoleniach,
  -informacja o usługach w zakresie prowadzenia specjalistycznej dokumentacji handlu zagranicznego,
  -informacja o wspomaganiu finansowym,
  -informacja o przepisach prawnych (krajowych i zagranicznych),
  -informacja o różnorodnych organizacjach i stowarzyszeniach i innych instytucjach wspierających działalność podmiotów gospodarczych (krajowych i zagranicznych),
  -informacja o krajach, informacja bibliograficzno-dokumentacyjna,
  -informacja referencyjna,
  -informacja o ludziach gospodarki.
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarcza
 • (parafraza, str. 60 - 61) Podział informacji gospodarczej ze względu na wpływ określonej informacji na procesy decyzyjne użytkownika:
  1. Informacja pokrzepiająca
  2. Informacja rozwojowa
  3. Informacja ostrzegawcza
  4. Informacja planistyczna
  5. Informacja operacyjna
  6. Informacja opiniodawcza
  7. Informacja kontrolowana
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarcza
 • (parafraza, str. 64 - 68) Podział użytkowników informacji gospodarczej ze względu na kryterium formy prawnej i rodzaj wykonywanej działalności :
  -małe i średnie firmy,
  -duże i bardzo duże firmy, w tym gospodarcze organizacje ponadnarodowe,
  -osoby fizyczne,
  -naczelne organa władzy państwowej,
  -urzędy naczelne, centralne i terenowe organów administracji państwowej,
  -samorząd terytorialny,
  -samorząd gospodarczy i zawodowy,
  -organizacje wspomagające działalność gospodarczą,
  -organizacje naukowe,
  -międzynarodowe i narodowe organizacje gospodarcze i finansowe,
  -firmy o profilu informacyjnym,
  -banki,
  -giełdy,
  -środki masowego przekazu,
  -organizacje społeczno-zawodowe,
  -partie polityczne.
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarczaArwid Mednis, Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, ISBN: 83-7334-226-5 (12+13)
 • (cytat, str. 57) Przekazane informacje gospodarcze o zobowiązaniu konsumenta powinny zawierać co najmniej:
  - oznaczenie
  - siedzibę i adres oraz
  - numer identyfikacji podatkowej podmiotu przekazującego informacje gosodarcze do biura, będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
  Ponadto informacja przkazana do biura powinna zawierać informacje dotyczące konsumenta takie jak:
  - imiona i nazwisko
  - obywatelstwo
  - numer PESEL w przypadku gdy konsument jest obywatelem polskim albo zamiast numeru PESEL serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli konsument nie jest obywatelem polskim.
  W odniesieniu do zobowiązania będącego przedmiotem zgłoszenia do biura, należy podać co najmniej takie elementy jak:
  - tytuł prawny
  - kwotę zaległości
  - termin powstania zaległości
  - informacje o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania
  - datę wysłania wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarcza
 • (cytat, str. 96) Niezależnie od tego, czy informacje otrzymane z biura dotyczą przedsiębiorcy czy konsumenta, podmiot, który je otrzymał, jest obowiązany usunąć je w terminie 90 dni od daty ich otrzymania.
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarcza
 • (cytat, str. 101) Art.21.Konsument lub przedsiębiorca ma prawo wglądu do przechowywanych przez biuro dotyczących go informacji gospodarczych, przekazywanych zgodnie z art.7-9, oraz prawo żądania od przedsiębiorcy, który te informacje przekazał, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały udostępnione, lub są przechowywane z naruszeniem ustawy. Wgląd ten raz na 6 miesięcy jest bezpłatny.
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarcza
 • (parafraza, str. 59) Art. 8 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych reguluje przesłanki uprawniające przedsiębiorcę do przekazania do b.i.g. informacji o zadłużeniu innego przedsiębiorcy:
  - świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 60 dni
  - upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę listem poleconym wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura
  - łączna kwota zobowiązań przedsiębiorcy wobec przedsiębiorcy wynosi co najmniej 500 zł
  - zobowiązanie albo zobowiązania powstały wobec przedsiębiorcy przekazującego informacje gospodarczą z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej przez obydwu przedsiębiorców
  Powyższe przesłanki muszą zaistnieć łącznie. Brak którejkolwiek z przesłanek powoduje, że biuro nie przyjmuje takiej informacji gospodarczej.
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarcza
 • (parafraza, str. 76) Biuro z własnej inicjatywy usuwa informacje gospodarcze:
  - otrzymane od przedsiębiorcy, z którym umowa wygasła
  - dot. posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem - po upływie 10 lat od końca roku, w którym biuro otrzymało te informacje
  - przed zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej, informując o tym przedsiębiorców związanych z biurem umową
  - po upływie 3 lat od ostatniej aktualizacji, nie później jednak niż po upływie 10 lat od ich otrzymania
  - na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania
  - na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu lub odroczeniu wykonania zobowiązania, jeżeli dane dot. konsumenta
  - otrzymane od przedsiębiorcy, który po ich przekazaniu do biura został wykreślony z właściwego rejestru
 • Słowa kluczowe: informacja gospodarcza, BIG

Strona 1 z 2

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty