Schemat blokowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Cytaty i parafrazy (0 - 9 z 9)
Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Metody i techniki TQM. , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009, ISBN: 9788372078162 (65+0)
 • (cytat, str. 100) Schemat blokowy, według normy ISO 1004-4: karta przepływu (inna nazwa: mapa procesu, harmonogram działań), ma zastosowanie w odniesieniu do: opisu istniejącego procesu; zaprojektowania nowego procesu. W literaturze przedmiotu proces definiowany jest jako s. 114:
  < logiczny ciąg następujących po sobie (lub równoległych) czynności,
  < współdziałanie maszyn, ludzi, urządzeń oraz metod działania skierowanych na wykonanie pewnego wyrobu, usługi,
  < sekwencja kroków, które powiększają wartość wytworzonych dóbr na wyjściu w stosunku do nakładów poniesionych na wejściu,
  < kompleksowe opracowanie zadań przez jednostkę lub zespół w układzie na-kład-efekt (wejście-wyjście)
 • Słowa kluczowe: schemat blokowyPiotr Rogala, Systemy zarządzania jakością i środowiskiem. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003, ISBN: 83-7011-679-5 (32+4)
 • (cytat, str. 50) Schemat blokowy to narzędzie służące do opisywania istniejących procesów lub projektowania nowych procesów.Jest graficzną prezentacją kolejnych etapów procesu.Podczas jego tworzenia wykorzystuje się określone symbole.
 • Słowa kluczowe: schemat blokowyKatarzyna Szczepańska, Techniki menedżerskie w TQM. , Alfa-Wero, Warszawa 1999, ISBN: 83-7179-158-5 (47+3)
 • (cytat, str. 87) Schemat blokowy ma zastosowanie w odniesieniu do:
  - opisu istniejącego procesu,
  - zaprojektowania nowego procesu.
 • Słowa kluczowe: schemat blokowy
 • (cytat, str. 87) Schemat blokowy jest graficzną prezentacją wszystkich kroków (przebiegu procesu) operacyjnych, czynność od momentu ich rozpoczęcia do momentu ich zakończenia. Narzędzie to daje więc możliwość nie tylko zrozumienia analizy przebiegu procesu, ale przede wszystkim przyczynia się do poprawy jego jakości przez wprowadzenie korekty czy modyfikacje.
 • Słowa kluczowe: schemat blokowyJerzy Łańcucki (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. , Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz 1995, ISBN: 83-85731-65-2 (40+0)
 • (cytat, str. 131 - 132) Schemat blokowy- inaczej zwany schematem przepływów lub technicznym, jest narzędziem ułatwiającym poznanie i zweryfikowanie realizowanego procesu. Wymieniany jest zawsze jako środek wykorzystywany w zarządzaniu jakością, chociaż wywodzi się z informatyki. Stosowany jest często w pracy indywidualnej jak i zespołowej.
  Celem budowy schematu blokowego jest przedstawienie w określonej kolejności działań w danym procesie pod kątem:
  - logiczności,
  - uporządkowania,
  - efektywności,
  - wystarczalności.
  Schemat blokowy przeznaczony jest w zasadzie do analizy nierozbudowanych, prostych procesów, natomiast w przypadku tych bardziej złożonych, wieloetapowych należy analizować je cząstkowo.
  W trakcie budowy schematu należy uwzględnić następujące etapy:
  - powołanie zespołu specjalistów,
  - zdefiniowanie początku i końca analizowanego procesu,
  - przeprowadzenie burzy mózgów i wyszczególnienie głównych działań i punktów decyzyjnych procesu,
  - uporządkowanie zgodnie z chronologią występowania zgłoszonych działań,
  - przedstawienie graficzne algorytmu analizowanego procesu,
  - rozczłonkowanie przygotowanego algorytmu dla ukazania jego złożoności, jeśli zachodzi taka potrzeba
 • Słowa kluczowe: schemat blokowyAdam Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami . , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14486-6 (32+0)
 • (cytat, str. 232) Schemat blokowy służy do przedstawienia chronologii i logiki działań realizowanych w procesie. Ukazuje strukturę procesu oraz zależności miedzy jego składowymi w przekształceniu wejść w określone wyniki wyjście.
 • Słowa kluczowe: schemat blokowyAdam Hamrol, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. , Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998, ISBN: 83-01-14994-9 (225+0)
 • (cytat, str. 218) "Schemat blokowy przedstawia w sposób graficzny ciąg działań realizowanych w danym procesie, przepływy informacji, przepływy materiałów itp. Nazywany jest często schematem przepływu lub algorytmem. Przedstawienie ciągu działań w postaci schematu blokowego pozwala lepiej zrozumieć istotę procesu. Ważną rolę odgrywa już etap przygotowywania schematu, gdyż podczas jego tworzenia odkrywa się w procesie wiele zależności, normalnie słabo eksponowanych. W miarę możliwości schemat blokowy powinien być tworzony w zespole. Należy wyraźnie zdefiniować zakres, jaki ma objąć schemat, następnie wszystkie wielkości wejściowe i wyjściowe ważne dla analizowanego procesu.
  W celu uzyskania przejrzystości schematu, należy stosować w nim ogólnie przyjęte symbole. Należy także dążyć do tego, aby schemat był tworzony w postaci kolumnowej, przy czym w kolumnie głównej powinny znajdować się działania stanowiące istotę przedstawianego procesu, a w kolumnach pomocniczych - odsyłacze, pętle itp."
 • Słowa kluczowe: schemat blokowyJan Więcek (red.), Zintegrowane zarządzanie jakością. , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ISBN: 978-83-7525-023-7 (7+1)
 • (parafraza, str. 79 - 92) Narzędzia i techniki zarządzania jakością
  a) Burza mózgów - zaliczana jest do uniwersalnych narzędzi wykorzystywanych w różnych dziedzinach zarządzania, np. w zarządzaniu produkcją, zasobami ludzkimi, zarządzaniu logistycznym. Doskonale sprawdza się na wszystkich etapach zarządzania jakością, stanowiąc jedno z podstawowych narzędzi np. podczas projektowania, produkcji czy obsługi klienta. Jest ona procesem umożliwiającym uzyskanie bogactwa pomysłów związanych z badanym obszarem. Efektem burzy mózgów jest nie tylko zgromadzenie dużej liczby pomysłów odnoszących się do rozpatrywanego problemu, ale także stworzenie klimatu współpracy wśród uczestników spotkania, sprzyjającego kreatywności pracowników.
  b) Analiza oddziaływań jest szczególnym rodzajem wywiadu obejmującego wszystkich członków zespołu pracowniczego na temat konieczności wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie. Prowadzi się ją w celu zidentyfikowania "wąskich gardeł" w procesach, które zachodzą w obszarze np. produkcji czy związanych ze świadczonymi przez organizację usługami.
  c) Diagram przyczynowo-skutkowy- istotą diagramu jest graficzna prezentacja powiązań pomiędzy problemem (skutkiem) i przyczynami, które go wywołują. Narzędzie to jest obecnie powszechnie wykorzystywane w zarządzaniu jakością w połączeniu z burzą mózgów lub analizą Pareto-Lorenza. Jest on narzędziem hierarchizującym, w którym dokonuje się analizy od ogółu do szczegółu. Odznacza się naciskiem na lokalizację i eliminację przyczyn problemu, trafnością analizy, starannością, a także uporządkowanym przekazem informacji.
  d) Analiza Pareto-Lorenza jest narzędziem pozwalającym na ustalenie ważności czynników wywołujących dany problem. Oznacza to, że w zarządzaniu jakością należy koncentrować wysiłki na eliminowaniu nielicznych zjawisk, przyczyn, błędów, które mają zasadniczy wpływ na końcową jakość wyrobów i usług.
  e) Schemat blokowy nazywany również schematem przepływów lub algorytmem stanowi podstawowe narzędzie ułatwiające poznanie i zweryfikowanie realizowanego procesu. W zarządzaniu jakością jest on wykorzystywany przede wszystkim w odniesieniu do sporządzania dokumentów w postaci procedur oraz instrukcji określających przebieg procesów. Celem budowy schematu blokowego jest przedstawienie w odpowiedniej kolejności poszczególnych działań w procesie.
  f) Arkusze kontrolne służą do zbierania i porządkowania informacji dotyczących konkretnego wyrobu lub procesu. Najczęściej wskazują one na miejsce i częstotliwość występujących zdarzeń wpływających na jakość wyrobu lub usługi.
  g) Histogram jest zbiorem prostokątów, których podstawy, wyznaczone na odciętych, stanowią rozpiętości poszczególnych przedziałów klasowych, natomiast wysokości są określone na osi rzędnych przez liczebności odpowiadające poszczególnym przedziałom klasowym lub przez gęstości liczebności w przypadku nierównych przedziałów klasowych.
  h) Wykresy korelacji stanowią graficzną ilustrację związku, jaki zachodzi pomiędzy dwiema zmiennymi. Służą one do badania zależności pomiędzy dwoma czynnikami, w sytuacji gdy podejrzewa się, że może istnieć przyczynowo-skutkowa zależność mająca wpływ na jakość np. wyrobów, obsługi klienta, realizowanych usług, itp.
 • Słowa kluczowe: burza mózgów, histogram, schemat blokowy, diagram przyczynowo-skutkowy, narzędzia zarządzania jakością, arkusz kontrolny, analiza oddziaływańEugeniusz Krzemień, Zintegrowane zarządzanie. Aspekty towaroznawcze. Jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo.. , Wydawnictwo Naukowe Śląsk , Katowice-Warszawa 2004, ISBN: 83-7164-393-4 (46+3)
 • (cytat, str. 83) Schemat blokowy przedstawia w sposób graficzny ciąg działań realizowanych w danym procesie, przepływy informacji, przepływy materiałów, itp. Zastosowanie schematu blokowego pozwala na lepsze zrozumienie istoty procesu i zbadanie powiązań zachodzących pomiędzy jego poszczególnymi elementami.
 • Słowa kluczowe: proces, Zarządzanie jakością, schemat blokowy
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty