Sterowanie jakością

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Cytaty i parafrazy (0 - 18 z 18)
Adam Stabryła, Podstawy zarządzania firmą. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, ISBN: 83-01-11746-X (201+7)
 • (cytat, str. 266) Sterowanie jakością- system programowania i koordynowania działań na poszczególnych etapach powstawania produktu, w celu utrzymania lub poprawienia jakości na poziomie ekonomicznie uzasadnionym.
 • Słowa kluczowe: Jakość, Sterowanie jakościąRomuald Kolman, Poradnik o jakości dla praktyków. , Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz 1995, ISBN: 83-85731-92-X (80+1)
 • (cytat, str. 19) Sterowanie jakością to system rozplanowanych i skoordynowanych działań mających na celu uzyskanie i utrzymanie spełnienia wymagań wykonawczych przy zachowaniu niezbędnych kosztów.
 • Słowa kluczowe: Sterowanie jakościąKenneth Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, ISBN: 83-208-1473-1 (54+1)
 • (cytat, str. 197) Sterowanie jakością jest związane z wykrywaniem i korygowaniem wad oraz takimi czynnościami jak określanie miejsca, sposobu i terminu przeprowadzenia kontroli, gromadzenie i analiza danych ma temat wad oraz określanie rodzaju działań korygujących.
 • Słowa kluczowe: Sterowanie jakościąAndrzej Iwasiewicz, Zarządzanie jakością. Podstawowe problemy i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ISBN: 83-01-12957-3 (43+0)
 • (cytat, str. 69) Sterowanie jakością - metody działań i działania o charakterze operacyjnym stosowane w celu spełniania wymagań jakościowych.
 • Słowa kluczowe: Jakość, Sterowanie jakością
 • (cytat, str. 69) Sterowanie jakością realizowane jest w dwóch sferach, a mianowicie
  -w sferze szeroko rozumianej prewencji
  -w sferze sterowania operacyjnego, nazywanej też sferą badań i oceny albo sferą kontroli i regulacji.
 • Słowa kluczowe: Jakość, Sterowanie jakością
 • (cytat, str. 272) Wydatki na sterowanie jakością mogą być mniej lub bardziej efektywne. Decyduje o tym splot wielu czynników, takich jak:
  -rodzaj wytwarzanego produktu i właściwości procesu technologicznego,
  -stan wiedzy technologicznej i wiedzy o sterowaniu jakością,
  -przygotowanie fachowe zarówno ludzi organizujących system, jak i ludzi funkcjonujących w tym systemie,
  -dostępność na rynku i ceny odpowiedniego sprzętu technicznego.
 • Słowa kluczowe: wydatki, Sterowanie jakością
 • (cytat, str. 27) Sterowanie i zarządzanie jakością to przede wszystkim praca zespołowa i wykorzystanie narzędzi i technik kształtowania jakości.
 • Słowa kluczowe: Sterowanie jakością
 • (cytat, str. 26) Funkcje sterowania jakością: obejmują zakres działań służących do osiągnięcia jakości.
 • Słowa kluczowe: Sterowanie jakościąKrystyna Lisiecka, Zarządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym. , Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1993, ISBN: 196874 (59+1)
 • (cytat, str. 127) "Sterowanie jakością jest procesem ustalania kryteriów, mierzenia wyników, porównywania cech z przyjętymi kryteriami i uzyskiwania informacji z przeprowadzonego porównania, aby można było podjąć odpowiednie działania korekcyjne."
 • Słowa kluczowe: Sterowanie jakością
 • (cytat, str. 127) "Założenia systemu sterowania jakością w odniesieniu do przebiegu procesu można sformułować następująco:
  - ścisły podział pracy i odpowiedzialności w zakresie zapewnienia właściwej jakości wyrobów wraz z określeniem celów cząstkowych-zadań i kryteriów ocen ich wykonywania dla poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa, uczestniczących w procesie tworzenia wyrobów,
  - samokontrola,
  - system przepływu informacji w procesie tworzenia wyrobów."
 • Słowa kluczowe: Sterowanie jakościąJerzy Łunarski, Zarządzanie jakością. Standardy i zasady. , Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-204-3281-7 (47+0)
 • (cytat, str. 195) Sterowanie jakością jest systemem metod produkcji, który oszczędnie produkuje jakościowo dobre wyroby lub zapewnia usługi zaspokajające potrzeby konsumentów.
 • Słowa kluczowe: Sterowanie jakościąAdam Hamrol, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. , Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998, ISBN: 83-01-14994-9 (225+0)
 • (cytat, str. 331) "ROSJ obejmują cały cykl istnienia wyrobu. Ich cechą charakterystyczną jest długi okres (miesiące, lata) gromadzenia informacji zanim zostaną one wykorzystane w działaniach sterujących. Celem analizy danych prowadzonej w tych obwodach jest rozpoznawanie ogólnych prawidłowości, występujących w poszczególnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także na rynku konsumenta - w odniesieniu do jakości. Wyróżnić można następujące aspekty tej analizy:
  - analiza danych zewnętrznych - dotyczy wszystkich danych o jakości wyrobu powstających po wysłaniu go z przedsiębiorstwa. Jej celem jest zmniejszenie ryzyka reklamacji, lepsze rozpoznanie życzeń użytkowników oraz zredukowanie wynikających stąd zewnętrznych kosztów jakości,
  - analiza kosztów jakości lub - innymi słowy - analiza nakładów i efektów związanych z funkcjonowaniem w przedsiębiorstwie SZJ,
  - analiza wad i błędów powstających wewnątrz przedsiębiorstwa, polegająca na systematycznym śledzeniu pojawiania się wad i "historii" ich usuwania na danym etapie w cyklu istnienia wyrobu. Daje to podstawę do zidentyfikowania i docelowo usunięcia
  słabych punktów w poszczególnych działach przedsiębiorstwa, np. poprzez wymianę parku maszynowego, unowocześnienie konstrukcji wyrobu czy zmianę struktury SZJ. "
 • Słowa kluczowe: Sterowanie jakością
 • (cytat, str. 327 - 328) "MOSJ występują przede wszystkim w obszarze produkcji i koncentrują na konkretnym stanowisku pracy (lub grupie połączonych stanowisk) oraz na wykonywanych na nim operacjach technologicznych. Zazwyczaj są bezpośrednio związane z procesami obróbki lub zintegrowane z maszyną (obrabiarką, urządzeniem technologicznym). Idea ich działania polega na wykorzystaniu (z jak najmniejszą zwłoką czasową) informacji uzyskiwanych z układu "maszyna - przedmiot - narzędzie - proces" do podejmowania odpowiednich działań korygujących, w przypadku stwierdzenia zagrożenia powstania w procesie niezgodności. Informacje te uzyskuje się: przed rozpoczęciem, w trakcie trwania lub po zakończeniu danej fazy procesu.
  Jeśli informacje pochodzą bezpośrednio z procesu i są wynikiem przetworzenia sygnałów mierzonych czujnikami zintegrowanymi z urządzeniem technologicznym, sterowanie ma charakter sterowania automatycznego. Wpływa bezpośrednio na poziom jakości realizowanego procesu, a dalej na jakość wyrobów będących jego rezultatem. Jego cechą jest duża niezależność od człowieka. Sterowanie automatyczne stanowi "samo w sobie" rozległy temat i nie będzie przedmiotem dalszych rozważań.
  Przykładem specjalnego podejścia do sterowania jakością w MOSJ jest wykorzystanie kart kontrolnych Shewharta. Jest ono szczególnie efektywne, jeśli jest połączone z wynikami analizy zdolności jakościowej procesu lub maszyny - rysunek 7.14. W przypadku stwierdzenia, że wskaźniki zdolności procesu są mniejsze od wartości granicznych, najpierw należy przeprowadzić analizę procesu i podjąć działania w celu jego "poprawy", a dopiero następnie przeprowadzać działania korygujące "ustawienie" procesu.
  Należy dążyć do tego, aby decyzje o działaniach korygujących były podejmowane jak najbliżej miejsca wystąpienia ewentualnego zakłócenia, a czas pomiędzy otrzymaniem informacji o zakłóceniu procesu a jego korektą był jak najkrótszy. Warunek ten nie dla wszystkich procesów technologicznych jest łatwy do spełnienia. Na przykład, w przypadku odlewania, stan jakości wyrobu (odlewu) może być oceniony dopiero po upływie stosunkowo długiego czasu od chwili jego uformowania (po wybiciu odlewu z formy i ostygnięciu). W takich przypadkach dobrym uzupełnieniem MOSJ są układy diagnostyki lub monitorowania procesu, które na podstawie parametrów mierzalnych "on linę" pozwalają określić stan jakości procesu w sposób pośredni. Tylko w niektórych przypadkach sterowanie procesem na podstawie kart kontrolnych Shewharta, może być realizowane automatycznie, bez udziału człowieka. Wykorzystuje się do tego celu specjalne układy, w których wnioskowanie o stanie procesu przeprowadzane jest z wykorzystaniem tak nowoczesnych metod, jak sieci neuronowe, logika rozmyta, systemy eksperckie itp. W większości przypadków stosowania kart kontrolnych Shewharta obwód sterowania jakością zamykany jest przez człowieka, który przy podejmowaniu decyzji musi opierać się na swojej wiedzy, umiejętnościach i intuicji.
  MOSJ występują również w innych obszarach przedsiębiorstwa, np. w projektowaniu, przygotowaniu produkcji, marketingu, serwisie. Nie ma w nich jednak tak wyraźnie wyodrębnionej funkcji kontrolnej, jak w obwodach sterowania jakością w produkcji."
 • Słowa kluczowe: Sterowanie jakością
 • (cytat, str. 119) "Termin sterowania jakością cechuje różnorodność interpretacji oraz szereg kontrowersji. Wynikają one z konwencji różnicujących zakres semantyczny sterowania i powstających z tego powodu odmiennych relacji, głównie względem zarządzania, kierowania, regulacji, kontroli i korygowania. Sterowanie jakością niekiedy traktuje się jako równorzędne z zarządzaniem jakością (np. Polska, Japonia - TQC). Występujące w piśmiennictwie anglojęzycznym Quality Control tłumaczy się na język polski jako sterowanie jakością, chociaż bardziej adekwatne do przytaczanych w piśmiennictwie treści jest wyrażenie regulowanie jakości, będące w istocie jedną z funkcji sterowania. Regulowanie polega na wykonywaniu funkcji kontroli oraz korygowania przebiegu procesów w obiekcie regulowanym, ze względu na zgodność z normą (planem)[. W normie PN ISO 8402:1996 przez sterowanie jakością rozumie się metody działania i działania o charakterze operacyjnym stosowane w celu spełnienia wymagań jakościowych. Z dosłownej analizy tej definicji wynika, że sterowanie jakością obejmuje całość metod i działań (zarządczych oraz wykonawczych) na poziomie działalności operacyjnej (zarządzanie operacyjne + wykonawcza działalność operacyjna). Natomiast uwagi zawarte w cytowanej normie sugerują, że w istocie chodzi o wyżej zasygnalizowane regulowanie jakości, ograniczone do poziomu operacyjnego. Przytoczona definicja jest niezgodna z pojęciem sterowania przyjętym w określeniu. Mimo, że w teorii sterowania nie jest dostatecznie akcentowana i rozwijana funkcja zarządcza organizowanie - w pierwszej części książki pojęcie sterowania przyjęto jako nadrzędne i ogólniejsze od pojęcia zarządzania. Ogólnikową, nieadekwatną, a w konsekwencji błędną definicję sterowania jakością zawiera norma PN-EN ISO 9000:2000: sterowanie jakością - część zarządzania jakością ukierunkowana na spełnienie wymagań dotyczących jakości."
 • Słowa kluczowe: Sterowanie jakością
 • (cytat, str. 326) Sterowanie jakością obejmuje monitorowanie procesów (rozumiane jako stałe śledzenie i przekazywanie informacji), jak i eliminowanie przyczyn niezadowalającego wykonawstwa na wszystkich etapach cyklu istnienia wyrobu.
 • Słowa kluczowe: Sterowanie jakościąJan M. Myszewski, Zarządzanie zmiennością. Systemowe spojrzenie na metody statystyczne w zarządzaniu jakością. , Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 1998, ISBN: 83-86929-60-X (62+5)
 • (cytat, str. 36) Sterowaniem jakością () nazywa metody działań i działania o charakterze operacyjnym stosowane w celu spełnienia wymagań jakościowych. Można zatem powiedzieć, że sterowanie jakością jest takim oddziaływaniem na proces wytwarzania wyrobu, którego celem jest zapewnienie zgodności wyrobów z wymaganiami jakościowymi.
 • Słowa kluczowe: Sterowanie jakością
 • (cytat, str. 42) Uwarunkowania stosowania metod statystycznych w sterowaniu jakością wyznaczały m.in. następujące czynniki:
  - możliwość zaproponowania zestawu metod statystycznych odpowiedniego do potrzeb sterowania jakością;
  - możliwość wykorzystania proponowanych metod, a zatem dostosowanie ich do użycia w warunkach przemysłowych;
  - wzorzec stosowania tych metod, kształtowany przez tworzenia standardów, literaturą fachową, praktykę.
 • Słowa kluczowe: Statystyka, Sterowanie jakością
 • (cytat, str. 141) Sterowanie jakością jest działaniem operacyjnym prowadzonym w płaszczyźnie, w której często występują negatywne zjawiska, będące skutkami zarządzania lub wymagające działania w płaszczyźnie zarządzania.
 • Słowa kluczowe: Sterowanie jakością
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty