amortyzacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 2

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 30)
Bogusław Niedbała, Maria Sierpińska, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ISBN: 83-01-13893-9 (96+0)
 • (cytat, str. 131) Klasyfikacja kosztów według rodzaju pozwala na ujęcie kosztów według jednorodnych składników, takich jak:
  - amortyzacja,
  - zużycie surowców i materiałów,
  - zużycie paliw i energii,
  - usługi obce,
  - podatki i opłaty,
  - wynagrodzenia,
  - świadczenia na rzecz pracowników,
  - pozostałe koszty.
 • Słowa kluczowe: wynagrodzenie, koszt, usługa, amortyzacja, podatek
 • (cytat, str. 151) Planowanie amortyzacji odbywa się z uwzględnieniem zarówno amortyzacji już ponoszonej, jak i amortyzacji przyszłej od środków powstałych w wyniku nakładów inwestycyjnych, które zostaną poniesione w planowanym okresie.
 • Słowa kluczowe: planowanie, amortyzacjaRyszard Rapacki (red.), Ekonomia. tom 2, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995, ISBN: 83-208-0878-2 (81+0)
 • (cytat, str. 35) Amortyzacja, zwana inaczej spożyciem kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejsania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia.
 • Słowa kluczowe: amortyzacjaStanisław Dębski, Damian Dębski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz. 2. , Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, ISBN: 83-02-07436-5 (39+0)
 • (cytat, str. 15) W miarę użytkowania środków trwałych następuję ich zużycie. Rozróżnia się zużycie fizyczne, zużycie ekonomiczne oraz zużycie ekologiczne środków trwałych.
 • Słowa kluczowe: amortyzacja
 • (cytat, str. 19) Amortyzacja metodą liniową opiera się na założeniu jednakowego zużywania się środków trwałych w czasie. Polega ona na naliczaniu amortyzacji proporcjonalnie do upływu okresu użytkowania, a więc na obciążaniu kosztów odpisami amortyzacyjnymi jednakowej wysokości w poszczególnych okresach obrachunkowych przez cały czas eksploatacji środków trwałych, aż do zrównania odpisów z wartością początkową.
 • Słowa kluczowe: amortyzacjaAnna Rzeczycka, Finanse w przedsiębiorstwie turystycznym. , Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2010, ISBN: 978-83-89081-28-5 (42+2)
 • (cytat, str. 27) naturalna metoda amortyzowania środka trwałego, zwana również metodą produkcyjną, może być stosowana przy produkcji jednorodnej. W metodzie tej bierze się za podstawę do obliczania nakłady na środek trwały oraz efektu, jaki można uzyskać dzięki wykorzystaniu tego środka.
 • Słowa kluczowe: amortyzacja
 • (cytat, str. 29) Metoda liniowa polega na dokonywaniu odpisów od stałej wartości początkowej. Oznacza to równomierne rozliczanie amortyzacji w całym okresie użytkowania środka trwałego.
 • Słowa kluczowe: amortyzacja
 • (cytat, str. 29) Metody degresywne polegają na zastosowaniu malejących odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w miarę upływu lat ich użytkowania. Jest to praktycznie uzasadnione, bowiem z biegiem lat zmniejsza się efektywność wykorzystywanych środków trwałych, stąd i koszty amortyzacji muszą być dostosowane do wielkości przychodów generowanych z określonych środków trwałych.
 • Słowa kluczowe: amortyzacja
 • (cytat, str. 30) Zmodyfikowana metoda malejącej wartości bieżącej środka trwałego. Metoda ta polega na zastąpieniu metody malejącej wartości bieżącej środka trwałego przez metodę amortyzacji liniowej wtedy, gdy stawka amortyzacji liczona tą metodą degresywną będzie mniejsza niż stawka amortyzacyjna liczona metodą liniową. W ten sposób następuje skrócenie czasu amortyzacji środka trwałego. Można wiec szybciej zastąpić go nowym.
 • Słowa kluczowe: amortyzacja
 • (cytat, str. 31) Stawka amortyzacji przy zastosowaniu kolejnej z metod degresywnych – metody wykorzystującej sumę lat użytkowania, jest obliczana od wartości początkowej środka trwałego. Jednak zmieniająca się w latach stopa amortyzacji powoduje, że odpisy na początku są wysokie i z każdym rokiem maleją, jak w każdej z metod degresywnych. Wartość rocznych stawek odpisów amortyzacyjnych jest uzależniona od ułamka. Licznik tego ułamka to lata użytkowania środka trwałego, natomiast mianownik odpowiada sumie wszystkich lat jego użytkowania.
 • Słowa kluczowe: amortyzacja
 • (cytat, str. 32) metody progresywne naliczania odpisów amortyzacyjnych polegają na tym, że w pierwszym roku użytkowania środka trwałego odpisy amortyzacyjne są niższe, a następnie co roku są wyższe. W praktyce metoda ta jest rzadko stosowana. Przedsiębiorstwo ponosiłoby większe koszty związane z odpisami amortyzacyjnymi, gdy produktywność ich środków trwałych byłaby coraz mniejsza.
 • Słowa kluczowe: amortyzacja
 • (cytat, str. 32) metody specjalne
  W praktyce w odniesieniu do środków trwałych o unikatowym charakterze stosuje się metody specjalne, tj. metodę szacunkową lun metodę kosztów likwidacyjnych. W odniesieniu do środków trwałych o niewielkiej wartości (nieprzekraczającej obecnie 3500 zł) dopuszcza się zastosowanie jednorazowego odpisy w koszty działalności przedsiębiorstwa.
 • Słowa kluczowe: amortyzacjaAleksandra Duliniec, Finansowanie Przedsiębiorstwa. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-208-1963-8 (105+0)
 • (cytat, str. 18) 18 Istotnym składnikiem kosztów operacyjnych jest amortyzacja (umorzenie) rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących prowadzeniu działalności operacyjnej. Jest to specyficzna pozycja kosztów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zmniejsza poziom wyniku operacyjnego, jednak nie towarzyszy im już wypływ środków pieniężnych z przedsiębiorstwa. Jest to niepieniężny element kosztów. Wydatki na pozyskanie środków trwałych zostały już poniesione w przeszłości, zaś odpis amortyzacyjny od ich wartości jest jedynie odzwierciedleniem kosztu wykorzystywania tych aktywów przez przedsiębiorstwo w danym okresie. Odpisy amortyzacyjne są kumulowane w przedsiębiorstwie i stają się źródłem finansowania.
 • Słowa kluczowe: amortyzacjaDavid Begg, Makroekonomia. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992, ISBN: 978-83-208-1644-0 (166+0)
 • (cytat, str. 39) Amortyzacja, zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia.
 • Słowa kluczowe: amortyzacja
 • (cytat, str. 90) Finansowym odzwierciedleniem zużycia środków trwałych jest amortyzacja.
 • Słowa kluczowe: amortyzacjaMaria Sierpińska, Tomasz Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-01-14987-1 (138+10)
 • (cytat, str. 97) Amortyzację stanowią odpisy wyrażające utratę wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wyniku normalnego ich wykorzystania w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Podstawą ustalania amortyzacji są wartość początkowa środków podlegających amortyzacji oraz stawki amortyzacyjne określone w stosownych przepisach prawnych.
 • Słowa kluczowe: amortyzacjaMarek Kasperek, Planowanie i organizacja projektów logistycznych. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, ISBN: 83-7246-962-8 (106+12)
 • (cytat, str. 96) Kolejną grupą kosztów rodzajowych jest amortyzacja. W praktyce stosuje się generalnie trzy rodzaje amortyzacji:
  1) liniową - proporcjonalne zużycie środka trwałego w czasie,
  2) progresywną-jest zgodna z założeniem, iż w miarę upływu czasu ro¬sną nakłady na remont środków trwałych, w związku z tym stawki amortyzacyjne powinny pokrywać nie tylko zużycie, ale również niezbędne remonty,
  3) degresywną- stosuje się ją zwykle w odniesieniu do mających charakter produkcyjny maszyn, urządzeń, środków transportu, w ratach malejących w kolejnych latach (metodą degresywną); bazuje ona na założeniu, że wraz z upływem czasu zmniejsza się przydatność danego urządzenia, a jednocześnie rosną jego koszty eksploatacji.*
 • Słowa kluczowe: amortyzacjaStanisław Owsiak, Podstawy nauki finansów. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, ISBN: 83-208-1388-3 (105+0)
 • (cytat, str. 71) amortyzacja stanowi część kosztu wytworzenia towarów i usług za pomocą majątku trwałego. Majątek ten jest zużywany w procesach wytwórczych powtarzalnych, co oznacza, że jego koszty tylko w części obciążają jednostkę towaru i usługę. Amortyzacja jest rodzajem kosztu, który nie stanowi wydatku pieniężnego.
 • Słowa kluczowe: amortyzacjaStanisław Marek, Maria Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-208-1934-2 (106+0)
 • (cytat, str. 157) Amortyzacja środków trwałych jest kategorią ekonomiczną, która ma służyć odtworzeniu tych składników majątku, które podlegają szeroko rozumianemu procesowi zużycia. Idea amortyzacji sprowadza się do tego, że jeśli przedsiębiorstwo raz zainwestuje w swój majątek trwały, to jego wartość z upływem czasu nie powinna maleć, czyli się dekapitalizować. Wręcz przeciwnie, prawidłowo naliczana powinna prowadzić w długim horyzoncie czasowym nie tylko do reprodukcji prostej całkowitej (odtworzenia), lecz także do wzrostu wartości posiadanych przez podmiot gospodarczy aktywów trwałych (reprodukcji rozszerzonej).
 • Słowa kluczowe: amortyzacja, środki trwałeJanina Stankiewicz, Sławomir Sojak (red.), Podstawy rachunkowości. , TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1995, ISBN: 83-85709-52-5 (35+0)
 • (cytat, str. 156) Amortyzacja to koszt zużycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 • Słowa kluczowe: amortyzacja

Strona 1 z 2

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty