grupa społeczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Cytaty i parafrazy (0 - 13 z 13)
John Lofland, David Snow, Leon Anderson, Lyn Lofland, Analiza układów społecznych. , Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-7383-399-9 (25+0)
 • (cytat, str. 184) Grupę społeczną tworzy kilka osób, które wchodzą ze sobą w interakcje w mniej lub bardziej regularny sposób przez dłużczy czas, które pojmują siebie jako odrębny byt społeczne (jako "my") i które posiadają jakieś kryteria lub sposób rozumienia rozstrzygający o przynależnosci do grupy.
 • Słowa kluczowe: definicja, grupa społecznaCzesław Sikorski, Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji, C.H. Beck, Warszawa 2005, ISBN: 83-7387-864-5 (46+11)
 • (cytat, str. 3) Przez grupę społeczną rozumie się pewną liczbę osób, które:
  -mają wspólny cel lub przedmiot działania,
  -wchodzą ze sobą we wzajemne interakcje,
  -są psychologicznie świadome siebie nawzajem,
  -postrzegają siebie jako członków grupy.
 • Słowa kluczowe: grupa społeczna
 • (parafraza, str. 5) Przynależność do grupy społecznej może wynikać z dwóch nieco odmiennych motywów, które wyrażają się w dwóch rodzajach identyfikacji:
  -Kolektywnej (członek grupy identyfikuje się z nią jako całością, ponieważ do niej należy i uważa ją za atrakcyjną).
  -Dystrybutywnej ( solidarność jednostki z poszczególnymi członkami grupy, którzy mają podobne interesy lub znajdują się w podobnej sytuacji).
 • Słowa kluczowe: identyfikacja, grupa społecznaZbigniew Nęcki, Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne. , Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ISBN: 978-83-7611-421-7 (43+0)
 • (cytat, str. 116) Grupa społeczna to trzy lub więcej osób, które mają wspólny cel, wchodzą ze sobą we wzajemne interakcje, wpływając na siebie, oraz są wobec siebie współzależne
 • Słowa kluczowe: grupa społecznaTadeusz Kowalak (red.), Negocjacje droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treść, partnerzy, formy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1995, ISBN: 83-904507-0-4 (20+0)
 • (cytat, str. 37) Przede wszystkim system jest sterowalny wyłącznie wówczas, kiedy liczba grup interesu zaangażowanych w proces negocjacyjny jest niewielka. Ponieważ jest rzeczą niemożliwą ograniczenie ilości interesów i grup interesów, konieczne staje się ograniczenie liczby organizacji lub instytucji uprawnionych do negocjacji. Definicje neokorporacjonizmu mogą się różnić, lecz wszystkie one mają jeden element wspólny: obecność monopoli w reprezentacji interesów. Stąd każda grupa interesu nie posiadająca uprawnień negocjacyjnych musi znaleźć patrona, jeśli nie chce pozostawać niezauważona. Dla ilustracji podam przykład: z inicjatywy związków zawodowych uzyskano wspomnianą wcześniej dynamizację emerytur, lecz pozostało kilka grup, które nie znalazły prężnego partnera, np. grupa ludzi niepełnosprawnych. A nawet gdyby znalazły, ich interesy stałyby się przedmiotem wewnętrznych negocjacji w ramach patronackiej organizacji i wówczas analizowane byłyby w stosunku do interesów podstawowych. Inny przykład stanowi izba handlowa, gdzie bardzo trudno jest rozważać interesy małych firm, ponieważ w jej przypadku stosowną grupą nacisku jest wielki biznes, który podejmuje kluczowe decyzje.
 • Słowa kluczowe: negocjacje, Grupa pracownicza, grupa społecznaAugustyn Wajda, Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami. , Difin, Warszawa 2003, ISBN: 83-7251-376-7 (28+0)
 • (cytat, str. 164) Przez pojęcie „grupa społeczna” rozumieć będziemy zbiór jednostek traktowany jako całość, wyodrębniony ze względu na określony rodzaj więzi społecznej łączącej te jednostki.
 • Słowa kluczowe: grupa, grupa społecznaMonika Kostera, Postmodernizm w zarządzaniu. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, ISBN: 83-208-10117-5 (49+7)
 • (cytat, str. 96 - 97) Tak więc grupy społeczno-ekonomiczne są tu rozumiane jako wielkie grupy społeczne, których status jest uzależniony od ich roli w społecznym procesie produkcji, a zatem także możliwości jednostek są nierówne między grupami (nierówności te są istotnym intersubiektywnie czynnikiem zróżnicowania między grupami). Grupy te współistnieją i wyrażają swoje interesy ekonomiczne i polityczne, uzależnione od ich statusu w społeczeństwie. Interesy te są niekiedy różnorodne, niekiedy antagonistyczne, niekiedy zaś możliwe do pogodzenia.
 • Słowa kluczowe: ekonomia, grupa społeczna, deficnicjaAdam Szałkowski (red.), Rozwój personelu. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, ISBN: 83-7252-144-1 (15+0)
 • (cytat, str. 117) Grupę społeczną tworzy specyficzny zbiór jednostek wówczas, gdy występuje:
  1) wzajemne oddziaływanie członków,
  2) identyfikowanie się członków grupy
  3) akceptacja norm i wartości grupowych
  4) wzajemna zależność losu (co zdarzy się jednemu członkowi grupy, oddziałuje na wszystkich członków, i co zdarzy się z grupą jako całością, oddziałuje na jednostki)
  5) organizacja grupy.
 • Słowa kluczowe: grupa społeczna
 • (cytat, str. 117) Grupę społeczną tworzy specyficzny zbiór jednostek wówczas, gdy występuje:
  1) wzajemne oddziaływanie członków,
  2) identyfikowanie się członków grupy,
  3) akceptacja norm i wartości grupowych,
  4) wzajemna zależność losu (co zdarzy się jednemu członkowi grupy, oddziałuje na wszystkich członków, i co zdarzy się z grupą jako całością, oddziałuje na jednostki),
  5) organizacja grupy.
 • Słowa kluczowe: grupa społecznaAdam Szałkowski (red.), Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty., POLTEXT, Warszawa 2002, ISBN: 83-88840-19-3 (31+0)
 • (cytat, str. 105) Grupa społeczna może się ukonstytuować, gdy spełnione są następujące warunki:
  1) występuje wzajemne oddziaływanie jej członków
  2) członkowie się ze sobą identyfikują
  3) akceptują normy i wartości grupowe
  4) są od losu solidarnie zależni - co zdarzy się jednemu członkowi grupy, oddziałuje na wszystkich członków, i co zdarzy się z grupą jao całością, oddziałuje na jednostki.
  5) grupa jest zorganizowana
 • Słowa kluczowe: grupa społecznaStanisław Gajewski, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, ISBN: 8371710232 (61+0)
 • (cytat, str. 97) "Grupa społeczna jest to zbiór ludzi wchodzących ze sobą w jakiś typ kontaktu, aby osiągnąć określone cele o charakterze indywidualnym lub zbiorowym. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich członków grupy jest więź psychiczna, wyrażająca się we wspólnym układzie przekonań, norm i wartości, które są podstawowymi regulatorami zachowania."
 • Słowa kluczowe: grupa społecznaJulian Bugiel, Zarządzanie. Aspekty psychologiczne i socjologiczne, Wydawnictwa AGH, Kraków 2002, ISBN: 83-88408-98-4 (33+9)
 • (cytat, str. 58) Grupa społeczna - w przeciwieństwie do zbioru ludzi określonego tylko na podstawie obserwowalnych warunków zewnętrznych, określamy zbiór wewnętrznie spójny. Istnienie grupy społecznej można stwierdzić tylko wtedy, gdy zbiór ludzi łączą trwałe i określone związki.
 • Słowa kluczowe: grupa społeczna
 • (parafraza, str. 58 - 63) Podział grup społecznych
  I. Ze względu na kryterium struktury:
  a) formalne - powstają dla realizacji określonego celu i ze względu na to struktura ich jest hierarchiczna oraz określona prawno-administracyjnie (przepisy prawne, statut, regulaminy).
  b) nieformalne - tworzą się spontanicznie, w oparciu o względnie trwałą więź łączącą swoich członków. W praktyce grupy te mogą zaistnieć, gdy pojawią się wspólne zainteresowania, sympatia, chęć świadczenia pomocy, poczucie krzywdy, konieczność obrony wspólnych interesów oraz fakt przynależności do pewnego terytorium
  II. Ze względu na kryterium styczności:
  a) małe - grupy oparte są na stycznościach bezpośrednich i personalnych. Są to grupy typu face-to-face, liczące najwyżej kilkunastu członków, najczęściej nieformalne
  b) duże - grupy zbyt liczne, aby wszyscy członkowie znali się osobiście. Oparte są na stycznościach pośrednich i rzeczowych. Więź łącząca członków jest więzią formalną, jednak wśród nich mogą tworzyć się grupy małe.
  III. Ze względu na kryterium stopnia trudności wejścia do grupy:
  a) inkluzywne - duża łatwość zostania członkiem grupy
  b) ekskluzywne - od przyszłych członków wymaga się spełnienia określonych wymogów - wzorców.
 • Słowa kluczowe: grupa społeczna
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty