Źródła informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 2

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 23)
John Bramham, Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi. , Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, ISBN: 83-89355-33-7 (55+0)
 • (cytat, str. 173) Konsultanci mają sieć kontaktów zapewniających dostęp do źródeł informacji. Wybrana przez na firma doradcza może mieć własne, dobrze funkcjonujące kluby benchmarkingowe organizacji zainteresowanych współpracą. Trzeba pamiętać, że wiele firm nie kwapi się, żeby nawiązać kontakt z każdym, kto zwróci się do nich o pomoc.
 • Słowa kluczowe: Źródła informacji, KonsultanciJerzy Kisielnicki, Jan Turyna, Decyzyjne systemy zarządzania. , Difin, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-7641-622-9 (38+32)
 • (parafraza, str. 388) Najcenniejszym źródłem informacji wykorzystywanych w benchmarkingu jest kontakt bezpośredni z partnerem. W przypadkach gdy jest to niemożliwe korzysta się z innych źródeł, które dzielą się zasadniczo na bezpośrednie (prace badawczo-rozwojowe, cenniki konkurencji, ogłoszenia prasowe, prospekty reklamowe, kontakty osobiste z pracownikami podmiotów konkurujących) i pośrednie (internet, czasopisma fachowe, szkolenia, instytuty naukowo-badawcze).
 • Słowa kluczowe: Źródła informacjiJózef Oleński, Elementy ekonomiki informacji. , Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000, ISBN: 83-87374-16-4 (34+0)
 • (cytat, str. 262) Wyróżniamy trzy rodzaje źródeł informacji:
  - źródła pierwotne
  - źródła wtórne
  - źródła pochodne
 • Słowa kluczowe: Źródła informacjiMaria Próchnicka, Informacja a umysł. , UNIVERSITAS, Kraków 1990, ISBN: 83-7052-011-1 (27+3)
 • (cytat, str. 18) Sformułowano kilka szczegółowych hipotez badawczych, w których wysunięto przypuszczenie, że:
  a)Korzystanie ze źródeł informacji, a ściślej częstość korzystania z nich jest uzależniona od stopnia dostępności danego źródła dla użytkownika. Ponadto założono, że częstość użytkowania źródeł jest wyznaczana przez takie cechy osobowe i własności zachowań informacyjnych, jak: pozycja zawodowa, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, indywidualne poczucie pełnienia roli źródła informacji wobec innych osób,
  b)Wymagania, co do pożądanych cech źródła informacji są między innymi wyznaczane przez pozycję zawodową oraz nastawienie do informacji,
  c)Problemy w wyszukiwaniu i korzystaniu z informacji zależą od pozycji zawodowej użytkownika.
 • Słowa kluczowe: Źródła informacji
  Komentarze i źródła pierwotne: Więcej w książce.Robert Pieczykolan, Informacja marketingowa. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN: 83-208-1553-3 (51+10)
 • (cytat, str. 73 - 74) Według J. Penca źródło informacji to miejsce, skąd czerpie się dane i wiadomości potrzebne do podjęcia określonych działań. Najczęściej wymienianym w literaturze podziale źródeł informacji wyróżnia się:
  -źródła wewnętrzne
  -źródła zewnętrzne.

  Źródła wewnętrzne są to źródła informacji pochodzące z własnej firmy, najczęściej odnoszą się do sprzedaży, raportów finansowych i danych dotyczących struktury organizacyjnej.
  Źródła zewnętrzne są to źródła informacji pochodzące z instytucji zewnętrznych, takich jak firmy konkurencyjne, firmy badawcze, organizacje rządowe, wywiadownie gospodarcze itp. Ponadto źródła zewnętrzne, jak i wewnętrzne dzielą się na:
  -źródła pierwotne,
  -źródła wtórne,
  Źródła pierwotne są to źródła informacji pochodzące bezpośrednio od podmiotu badania i wymagają przeważnie dalszej obróbki, są najlepiej dostosowane do problemów badawczych.
  Źródła wtórne stanowią źródła informacji zawierające już zagregowane, przetworzone dane, mogą być bezpośrednio używane przy rozwiązywaniu problemów.
 • Słowa kluczowe: Źródła informacji
  Komentarze i źródła pierwotne: Krasucki Z., Transport i spedycja w handlu zagranicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 • (cytat, str. 75) Dobór źródeł informacji w przedsiębiorstwach zależy od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, a także uwarunkowań wewnętrznych oraz procesów marketingowych.
 • Słowa kluczowe: Źródła informacji
  Komentarze i źródła pierwotne: K. Opolski, E.Szemborska, "Sfery zarządzania jakością w służbie zdrowia", Antidotum 9/97.
 • (cytat, str. 75 - 76) Jak wskazują wyniki badań prowadzonych w firmach, do najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji należą własne obserwacje i doświadczenia, własne badania marketingowe oraz opinie dystrybutorów i przedstawicieli handlowych.
 • Słowa kluczowe: Źródła informacji
  Komentarze i źródła pierwotne: M. Murkowski, W.Nowacki, A. Koronkiewicz, " Zastosowanie standardów w programie akredytacji szpitali", Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Zakład Szpitalnictwa, Warszawa 1996 r., s.12.
 • (cytat, str. 77) Do najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa informacji ze źródeł wewnętrznych, zarówno pierwotnych, jak i wtórnych, należą:
  -własne sprawozdania dotyczące zamówień, sprzedaży, cen, rentowności, przepływów pieniężnych itp.,
  -informacje od własnych pracowników,
  -informacje od klientów gromadzone przez pracowników, handlowców podczas bezpośrednich wywiadów marketingowych,
  -bazy danych,
  -kartoteki klientów,
  -raporty roczne,
  -prospekty emisyjne,
  -raporty z wewnętrznych badań marketingowych,
  -dokumenty planistyczne,
  -rejestry sprzedażowe,
  -raporty finansowe,
  -sprawozdania dotyczące samodzielnych jednostek,
  -sprawozdania skonsolidowane,
  -notatki służbowe,
  -książki korespondencji przedsiębiorstwa,
  -dane dotyczące zapytań ofertowych,
  -raporty dotyczące konkurencji.
 • Słowa kluczowe: Źródła informacji
  Komentarze i źródła pierwotne: Struktura organizacyjna modułu OW została przedstawiona na rysunku 3.6.(str.97).
 • (cytat, str. 79 - 80) Źródła zewnętrzne informacji
  Do najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa wtórnych zewnętrznych źródeł informacji należą m.in.:
  -opracowania instytucji rządowych,
  -opracowania terenowych organów administracji rządowej,
  -opracowania pozarządowych instytucji naukowo-badawczych,
  -opracowania stowarzyszeń, związków i klubów branżowych,
  -informatory gospodarcze, bazy teleadresowe i bazy danych,
  -agencje i wydawnictwa informacyjne,
  -agencje ratingowe,
  -wywiadownie gospodarcze,
  -wydawnictwa prasowe,
  -Internet,
  -raporty i opracowania zewnętrznych instytutów badawczych.
 • Słowa kluczowe: Źródła informacji
  Komentarze i źródła pierwotne: Źródła pierwotne:
  1. Abt S.: Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyki. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1995.
  2. Ballou R.: Business Logistics Management. Prentice-Hall, Englewood, New Jesrsey, 1992.
  3. Beier F.J., Rutkowski K.: Logistyka. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1995.
  4. Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 1996.
  5. Blanchard B.S.: Logistics Engineering and Management. Printice-Hall International Editions, Englewood Cliffs 1992.
  6. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.Jr.: The Management of Business Logistics (5th ed.). West Publishing Company, St. Paul MN 1992.
  7. Junemann R.: Materialfluss und Logistik. Systemtechnische Grundlagen mit Praxisbeispielen. Springer Verlag. Berlin-Heidelberg-New York 1989.
  8. Korzeń Z.: Podstawy logistyki. Prace projektu TEMPUS JEP-03238. IKiEM Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
  9. König R., Krampe H.: Supply Chain Management. "Jahrbuch der Logistik" 1995, Verlags gruppe Handelsblatt GmbH, Fachverlag Dusseldorf 1995.
  10. Lambert D.M., Stock J.R,:Strategic Logistycs Management (3th ed.). Irwin, Homewood, IL 1993.Andrzej Szewc (red.), Informacja patentowa. (Skrypty UŚ, nr 316), Uniwersytet Śląski, Katowice 1983, ISBN: 0209-0473 (26+0)Jerzy Dietl, Marketing. , Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985, ISBN: 83-208-0478-7 (94+9)
 • (cytat, str. 178 - 179) Pozyskiwanie informacji marketingowych. Zazwyczaj wyodrębnia się dwa źródła informacji - pierwotne, wtórne.
  1) Źródła pierwotne ujmują informacje zebrane specjalnie pod kątem badań marketingowych, zazwyczaj dzięki studiom empirycznym.
  2) Źródła wtórne obejmują informacje, które wykorzystuje się w badaniach marketingowych, ale które zostały zebrane do innych celów.
 • Słowa kluczowe: Źródła informacji
  Komentarze i źródła pierwotne: Artur Hołda - Wyzwania współczesności w rewizji finansowejEwa Kosińska (red.), Marketing międzynarodowy Zarys problematyki. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-208-1788-1 (200+61)
 • (cytat, str. 165) "Źródła informacji można podzielić na:
  1. wtórne - obejmują one dane, które zostały zebrane i opracowane już wcześniej, w celu innym niż aktualnie przeprowadzone badanie, źródła te są relatywnie szybko i łatwo dostępne;firma, korzystając z informacji wtórnych, nie ponosi zazwyczaj dużych kosztów, a uzyskanie wyników nie zabiera zbyt wiele czasu;
  2. pierwotne - pochodzą z nich informacje gromadzone specjalnie w określonym celu badawczym; są to dane niepowtarzalne, których zebranie wiąże się z względnie wysokimi kosztami i wymaga czasu."
 • Słowa kluczowe: Źródła informacjiDennis Lock, Podręcznik zarządzania jakością. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ISBN: 83-01-13742-8 (364+0)
 • (cytat, str. 62) Źródła zewnętrzne:
  - Biblioteki publiczne i czytelnie wyższych szkół biznesu
  - Międzynarodowe bazy danych
  - Wiadomości i raporty dziennikarskie
  - Wystawy handlowe, wiadomości ze stowarzyszeń i czasopism fachowych
  - Kontakty osobiste i instytucjonalne
  - Analitycy gospodarczy i konsultanci
  - Dostawcy i odbiorcy

  Źródła wewnętrzne:
  - Biblioteki zakładowe i zakładowe bazy danych
  - Wydawnictwa firmowe, w tym raporty roczne
  - Przeglądy wewnętrzne i studia rynkowe
  - Kontakty osobiste
  - Dokumenty planistyczne i finansowe
 • Słowa kluczowe: Źródła informacjiMarlena Ciechan-Kujawa, Rachunek kosztów jakości. Wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, ISBN: 83-89355-68-X (16+1)
 • (cytat, str. 94) Podstawą systemu informacji o kosztach działalności przedsiębiorstwa jest rachunek kosztów prowadzony w firmie. W rachunkowości przedsiębiorstw nie używa się jednak standardowo pojęcia kosztów jakości, lecz tylko ewidencjonuje się ich niektóre składniki w sposób oddzielny - straty na brakach. Informacje o kosztach jakości mogą więc być czerpane z dwóch źródeł - ewidencji operatywnej i rachunkowości. Ewidencja operatywna jest stosunkowo szybkim, niesformalizowanym sposobem zbierania danych. Opiera się na dokumentach pozaksięgowych, często jednak jej podstawą są dane szacunkowe. Rachunek kosztów jest sformalizowanym systemem ewidencyjnym generującym informacje dokładne i systematyczne, ale zazwyczaj, jak już podkreślano, nie wyodrębnia kosztów jakości z ogółu kosztów przedsiębiorstwa.
 • Słowa kluczowe: Źródła informacji, koszty jakościPrzemysław Kisiel, Społeczne aspekty badań marketingowych. Wybrane problemy. , Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000, ISBN: 8372520356 (22+0)
 • (cytat, str. 10) Możemy wyróżnić dwa zasadnicze źródła informacji w badaniach marketingowych: źródła pierwotne i źródła wtórne. Pierwotne źródła informacji (field research) to źródła informacji specjalnie zdobywane dla potrzeb konkretnego badania. Źródła te mają charakter empiryczny, gdyż opierają się na empirycznych metodach badawczych.
  Wtórne źródła informacji (desk research) to źródła informacji już istniejących, zebranych dla potrzeb innych badań. W tym przypadku dokonuje się jedynie powtórnej, ukierunkowanej analizy istniejącego materiał z punktu widzenia rozpatrywanego obecnie problemu. Informacje o charakterze wtórnym możemy jeszcze podzielić na dawne wewnętrzne (interwal data) i dane zewnętrzne (external data).
  Wtórne informacje wewnętrzne to takie, których źródłem pochodzenia jest sama firma – najczęściej spotykane typy informacji wewnętrznej to koszt i sprzedaż.
  Wtórne informacje zewnętrzne to takie, których źródłem pochodzenia jest otaczająca firmę rzeczywistość społeczna, gospodarcza czy polityczna. Najważniejszymi źródłami wtórnej informacji zewnętrznej są:
 • Oficjalne i nieoficjalne informacje o polityce rządu,
 • Informacje branżowe,
 • Media,
 • Badani naukowe i ich stosowanie,
 • Raporty i opracowywania fachowe,
 • Komercyjne serwisy informacyjne.
 • Słowa kluczowe: Źródła informacji, badania marketingoweJacek Unold, Systemy informacyjne marketingu. , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, ISBN: 978-83-7695-004-4 (37+8)
 • (cytat, str. 69) najbogatszym źródłem informacji wewnętrznych jest księgowość, która rejestruje całość operacji gospodarczych przedsiębiorstwa.
 • Słowa kluczowe: Źródła informacji
 • (cytat, str. 69) Zewnętrzne źródła informacji marketingowej obejmują:
  - wywiad marketingowy (monitorowanie otoczenia),
  - badania marketingowe
 • Słowa kluczowe: Źródła informacjiZofia Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ISBN: 83-01-11021-X (49+0)
 • (cytat, str. 75) Można w zasadzie wyróznić trzy podstawowe żródła uzyskiwania informacji:
  1)dokumentacja
  2)proces pracy
  3)czlowiek
 • Słowa kluczowe: Źródła informacji
  Komentarze i źródła pierwotne: Jeżak 1990Bruno Martinet, Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, ISBN: 83-208-1174-0 (53+0)
 • (cytat, str. 21) Rodzaje źródła informacji:
  a) dostawcy zewnętrzni
  b) sieć powiązań osobistych
 • Słowa kluczowe: Źródła informacjiAgata Niemczyk, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, ISBN: 978-83-7252-472-0 (18+1)
 • (parafraza, str. 57 - 58) Turysta, wybierając miejscowość, region czy kraj na miejsce pobytu turystycznego, kieruje się w dużej mierze jego oryginalnością, chęcią zobaczenia czegoś innego, poznania nowego otoczenia. Pomocne w dokonywaniu wyboru są informacje pochodzące z wielu źródeł. Wśród nich wymienia się:
  - źródła personalne (rodzina, znajomi),
  - źródła publiczne (środki masowego przekazu),
  - źródła marketingowe (reklama, personel sprzedaży, targi, wystawy),
  - źródła osobiste (pamięć, doświadczenie, wiedza).
 • Słowa kluczowe: Źródła informacji, źródło informacji

Strona 1 z 2

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty