(Austriacka teoria pieniądza)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 27

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (Austriacka teoria pieniądza) (0 - 20 z 525)

Michael Ward, 50 najważniejszych problemów zarządzania. , Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, ISBN: 83-85441-69-7
 • (cytat, str. 187) teoria akcji i reakcji uczy, ze zamiast za wszelką cenę zwiększać siły "za" zmianami, co z pewnością wywołałoby jeszcze większą przeciwreakcję, znacznie lepiej jest się skoncentrować na redukowaniu sił działających "przeciw" zmianom. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, choć zwykle właśnie tu tkwi rozwiązanie. Trzeba zdać sobie sprawę, że minimalizowanie sił "przeciw" zmianom wymaga wielu negocjacji z przeciwnikami.
 • Słowa kluczowe: zmiany, Analiza akcji i reakcjiMaria Romanowska, Alianse strategiczne przedsiębiorstw. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, ISBN: 83-208-1063-9
 • (cytat, str. 19) teoria uczenia się organizacji, wykorzystywana do analizy aliansów, przedstawia zawieranie i zarządzanie aliansem jako proces wzajemnego uczenia się uczestników.
 • Słowa kluczowe: teoria uczenia się organizacjiStanisław Wyrcza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych. Metodyki technik zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ISBN: 83-01-12794-5
 • (cytat, str. 162) teoria równowagi idiosynkrazji - wskazuje, iż ocena lidera zazwyczaj dokonywana jest dopiero po upływie pewnego okresu, gdy można ocenić efekty podejmowanych przez niego działań. Każdy odnoszony sukces poprawia bilans wiarygodności, natomiast każda porażka ujemnie wpływa na ten bilans.
  Przywództwo - według M. Kostera i S. Kownackiego to rodzaj społecznego wpływu, który pojawia się wówczas, gdy osoba - przywódca - jest zdolna do powodowania pożądanego przez siebie zachowania kogoś innego, kto ulega jej z powodu więzi, jaka ich łączy oraz z powodu społecznego stosunku, jaki zachodzi między nimi.
 • Słowa kluczowe: ocena, teoria równowagi idiosynkrazjiAndrzej Balicki, Analiza rynku. , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk 2002, ISBN: 83-913162-1-1
 • (cytat, str. 63) Przez dochody nominalne rozumie się sumę pieniężnych dochodów netto otrzymywanych przez ludność zarówno w postaci płac, jak i innych przychodów pieniężnych według każdorazowej siły nabywczej pieniądza.
 • Słowa kluczowe: dochódWładysław Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński, Banki. Rynek, operacje, polityka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997, ISBN: 83-85366-32-6
 • (cytat, str. 51) Polityka pieniężna to całokształt rozwiązań i działań, które są podejmowane w gospodarce narodowej w celu zaopatrzenia jednostek gospodarujących w pieniądze i kredyt, a także w celu regulowania wielkości pieniądza.
 • Słowa kluczowe: polityka pieniężnaRyszard Szewczyk (red.), Bankowa obsługa firmy. , Oficyne Ekonomiczna, Kraków 2002, ISBN: 83-88597-70-1
 • (cytat, str. 21 - 22) Rozliczenia bezgotówkowe są konieczne we wszystkich sytuacjach określonych przez prawo, a także wówczas, gdy jest to wskazane z innych powodów, na przykład szybkości, wygody lub bezpieczeństwa. Przeprowadzanie rozliczeń bezgotówkowych wymaga pośrednictwa banku komercyjnego, który oferuje klientom możliwość wykorzystania do rozliczeń pieniądza bezgotówkowego w postaci zapisów na ich rachunkach rozliczeniowych. Pieniądz bezgotówkowy może się pojawić na tych rachunkach jako skutek:
  - wpłaty gotówki na rachunek rozliczeniowy,
  - otrzymania zapłaty bezgotówkowo (przelewem),
  - uzyskania kredytu i przekazania jego kwoty na rachunek rozliczeniowy.
 • Słowa kluczowe: rozliczenia pieniężne
 • (cytat, str. 22 - 23) Rozliczenia kompensacyjne, zwane również clearingowymi, są szczególną formą rozliczeń, przy których następuje kompensata należności ze zobowiązaniami, a powstałe w jej wyniku saldo jest regulowane albo przez dodatkową dostawę, albo przez zapłatę. Taka forma rozliczeń jest stosowana między podmiotami, które mają względem siebie zarówno należności, jak i zobowiązania. Dzięki kompensacie eliminuje się niepotrzebne przepływy pieniądza, co pozwala zaoszczędzć na kosztach. Rozliczenia kompensacyjne są przeprowadzane niemal wyłącznie w sytuacji, gdy z określonych powodów nie można dokonać rozliczeń pieniężnych. Występują zazwyczaj w dwóch odmianach:
  - jako clearing dwustronny,
  -jako clearing wielostronny.
  Z pierwszym rodzajem transakcji clearingowych mamy do czynienia, gdy kompensata odbywa się tylko między dwoma bezpośrednimi uczestnikami rozliczeń, którymi mogą być zarówno pzedsiębiorstwa, jak i państwa. Rozlicznie w takim wypadku powinna poprzedzć kompensata wzajemnych należności i zobowiązań, prowadząca do ustalenia salda. Clearing wielostronny jest formą rozliczeń, w której instytucja clearingowa dokonuje kompensaty należności każdego uczestnika systemu do wszystkich pozostałych uczestników z jego zobowiązaniami wobec innych. W wyniku takiej kompensaty dla każdego uczestnika ustala się jedno saldo - dodatnie lub ujemne.
 • Słowa kluczowe: rozliczenia pieniężneGrażyna Rytelewska (red.), Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse i zagrożenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN: 83-208-1579-7
 • (cytat, str. 29) Depozyty terminowe odzwierciedlają oszczędności (związane z motywem przezornościowym i spekulacyjnym), wynikające z czasowej rezygnacji z konsumpcji bądź z inwestycji bieżących na rzecz konsumpcji, bądź inwestycji przyszłych. Dla funkcjonowania rynku depozytowego (złotowego) istotne jest zaufanie do stabilności pieniądza krajowego. Należy przypomnieć, że w końcu lat 80. XX wieku funkcjonował dwuwalutowy system pieniężny. Oprócz pieniądza krajowego dość powszechnym średkiem płatniczym były waluty obce, a szczególnie stały się one pieniężną formą gromadzenia majątku.
 • Słowa kluczowe: DepozytyMaria Adamska (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa 2008, ISBN: 9788372519184
 • (cytat, str. 221) Zgodnie z teorią cyklu życia F. Modiglianiego (i teorii permanentnego dochody M.Friedmana) jednostki i gospodarstwa domowe dążą do jednakowego poziomu konsumpcji w ciągu całego życia.
 • Słowa kluczowe: konsumpcja, cykl życia
 • (cytat, str. 222) Zgodnie z teorią cyklu życia, wzrost dochodu, wynikający z różnic poziomów życiowego dochodu kolejnych pokoleń, jest przyczyną różnicowania stóp oszczędzania między krajami, która rośnie wraz z tempem wzrostu gospodarki.
 • Słowa kluczowe: cykl życia
 • (cytat, str. 260) Majątek jest więc wartością tego, co się posiada w danym momencie, po potrąceniu długów, natomiast dochód - strumieniem pieniądza otrzymanym w pewnym przedziale czasowym.
 • Słowa kluczowe: majątek, dochódAnna Fornalczyk, Biznes a ochrona konkurencji. , Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, ISBN: 978-83-7526-040-3
 • (parafraza, str. 106) Dla wyjaśnienia ekonomicznych przesłanek zawierania pionowych porozumień między producentami a dostawcami przydatna jest teoria kosztów transakcyjnych. Wskazuje ona kryteria optymalizacji wielkości przedsiębiorstwa. Mówi ona, że przedsiębiorcy dopóty opłaca się zwiększać rozmiary przedsiębiorstwa, dopóki koszty zarządzania firmą są mniejsze od kosztów ponoszonych przy zawieraniu transakcji z otoczeniem.
 • Słowa kluczowe: koszt transakcyjnyBłażej Lepczyński, Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. , CeDeWu, Warszawa 2006, ISBN: 9788360089200
 • (cytat, str. 79) Zmiany rynkowych stóp procentowych i w konsekwencji spadek kosztu pieniądza na rynku międzybankowym mają bardzo niewielki wpływ na oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych, z czego banki czerpią coraz wyższe dochody odsetkowe.
 • Słowa kluczowe: makrootoczenie, kredyt konsumpcyjny
 • (cytat, str. 92) Kredyty mieszkaniowe są zasadniczo oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Początkowo większość banków opierała stopy procentowe swoich produktów na tzw. Stopach bazowych banku, które zawierały koszt pozyskania pieniądza, koszty działalności banku, premię za ryzyko i zysk. Zmieniały się one wyniku zmiany kosztów i konkurencji na runku. Od kliku lat większość banków stosuje zewnętrzne indeksy, takie jak stopy procentowe banku centralnego lub koszt pieniądza na rynku między bankowym, tzn. Stawki WIBOR w przypadku kredytów złotowych, a LIBOR bądź EURIBOR w przypadku kredytów denominowanych w dolarach, frankach szwajacarskich bądź euro. Oprocentowanie kredytu liczy się więc jako sumę odpowiedniej ceny pieniądza na rynku międzybankowym i marży banku. Ta ostatnia zależy od wielu czynników, m.in. od natężenie konkurencji na rynku kredytowym, standingu kredytobiorcy i wysokości wkładu własnego inwestora na inwestycję mieszkaniową.
 • Słowa kluczowe: Marża, bank, kredyt mieszkaniowyTomasz Szapiro, Co decyduje o decyzji. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, ISBN: 83-01-11166-6
 • (cytat, str. 39 - 40) W teorii nazwanej teorią ograniczonej racjonalności (ang. bounded rationality), zasada maksymalizacji, pojawiająca się przy rozważaniu różnych typów racjonalności analitycznej, zastąpiona zostaje zasadą satysfakcji. Zgodnie z zasadą satysfakcji podejmujący decyzję formułuje przed przystąpieniem do wyboru przedziały zadowalających go ocen (wypłat), ograniczone tzw. poziomami rezerwacji i aspiracji, a następnie poprzestaje na pierwszym rozważanym wariancie, którego oceny (wypłaty) spełniają te ograniczenia. W ten sposób wyeliminowana zostaje konieczność wyznaczania wykorzystywanych do maksymalizacji pomocniczych funkcji, a także porównywania kryteriów niewspółmiernych. Oczywiście stosowanie takiego modelu ma sens wówczas, gdy tradycyjne modele maksymalizacyjne zawodzą.
 • Słowa kluczowe: teoria ograniczonej racjonalności
  Komentarze i źródła pierwotne: Więcej w książce.
 • (cytat, str. 49) Użyteczność jest pojęciem, które pozwala przyporządkować decyzjom pewne umowne wartości, stanowiące scaloną ocenę tej decyzji ze względu na preferencje podejmującego decyzję. Użyteczność pełni w podejmowaniu decyzji analogiczną rolę do roli pieniądza w gospodarowaniu. Przyporządkowanie decyzjom wartości (ang. value function) czy też użyteczności (ang. utility function) pozwala sprowadzić problem decyzyjny do automatycznego wyboru tej decyzji, której wartość (użyteczność) jest najwyższa.
 • Słowa kluczowe: użyteczność
  Komentarze i źródła pierwotne: Por. G.Hamel,C.K.Prahalad, jw.; J. Kay( 1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa; O.E. Williamson(1991), Strategizing Economizing..., jw.
 • (cytat, str. 61) Teorię podejmowania decyzji cechuje filozofia pragmatyczna. teoria ta określana bywa jako: część prakseologii bądź metoda wykorzystania przyrodzonej ludziom zdolności do podejmowania decyzji, poszukiwanie najlepszego kryterium wyboru działania, wyjaśnianie i rozwiązywanie problemów decyzyjnych, zbiór modeli, technik i procedur tworzenia ocen oraz zasad racjonalnego wyboru. Normatywne modele decyzyjne i ich zastosowania składają się na analizę decyzyjną, a rozważania deskryptywne dotyczące problemu wyboru - na behawioralną lub psychologiczną teorię podejmowania decyzji. Granice tego rozróżnienia są płynne. O zasadności stosowania opisu przesądza zgodność jego założeń z rzeczywistością oraz skuteczność jego zastosowań. W badaniach dotyczących tematyki decyzyjnej mamy do czynienia z podejściem preskryptywnym, czyli opisem rzeczywistości wyznaczonym przez cele pragmatyczne.
 • Słowa kluczowe: podejmowanie decyzji
  Komentarze i źródła pierwotne: D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1992, s.49.
 • (cytat, str. 119) teoria gier dotyczy podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu, przy czym wynik gry zależy od postępowania każdego z uczestników. Oceną decyzji jest wypłata dla każdego gracza. Celem analizy jest wybór strategii optymalnej. Reguła minimaksu nakazuje wybrać strategię, która zapewnia najmniejszą spośród największych strat związanych z wariantami własnego postępowania. teoria gier ułatwia rozpoznanie wariantów decyzyjnych i ich skutków. Mamy tu do czynienia ze scenariuszem automatycznego wspomagania podejmowania decyzji wykorzystującym podejście optymalizacyjne. Pojęcia teorii gier są idealizacjami bliskimi intuicji, ale odległymi od praktyki i trudnymi do uchwycenia za pomocą liczb. Jednak w grach o sumie zerowej zadanie wyznaczenia strategii optymalnej sprowadza się do rozwiązania zadania programowania liniowego.
 • Słowa kluczowe: teoria gier
  Komentarze i źródła pierwotne: S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła handlu i Prawa, warszawa 1998, s. 170.Tomasz Szapiro, co decyduje o decyzji. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, ISBN: 83-01-11166-6
 • (cytat, str. 119) "teoria gier ułatwia rozpoznanie wariantów decyzyjnych i ich skutków. Mamy tu do czynienia ze scenariuszem automatycznego wspomagania podejmowania decyzji wykorzystuj,acym podejście optymalizacyjne. Pojęcia teorii gier są idealizacjami bliskimi intuicji , ale odległymi od praktyki i trudnymi do uchwycenia za pomocą liczb. Jednak w grach o sumie zerowej zadanie wyznaczenia strategii optymalnej sprowadza się do rozwiązania zadania programowanie liniowego."
 • Słowa kluczowe: teoria gierMarta Nowak, Controlling działalności marketingowej. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-208-1680-8
 • (cytat, str. 61) teoria ERG Alderfera. Według niej potrzeby dzielą się na związane z egzystencją, potrzeby społeczne oraz potrzeby związane z rozwojem.
 • Słowa kluczowe: ERG

Strona 1 z 27

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty