(Proces zaopatrzenia)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 59

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (Proces zaopatrzenia) (0 - 20 z 1172)

Rafał Szczepanik, 17 śmiertelnych błędów szefa. , Helion, Gliwice 2010, ISBN: 978-83-246-27-22-6
 • (parafraza, str. 346) 1. Ocena głównych celów - na czym nam zależy, definicja kompetencji fachowych, postawy i umiejętności.
  2. Ustanowienie kryteriów dla danych zespołów, nie zupełnie uniwersalnych.
  3. Włączanie w Proces rekrutacji osoby z działów powiązanych, ale nie koniecznie z działu do którego rekrutujemy.
  4. Należy zwrócić uwagę również na to, jaką kandydat ma osobowość, wybór ścieżki edukacyjnej nie zawsze daje pełen obraz.
  5. Stosować ocenę behawioralną, a nie tylko pytania o wiedzę i wykształcenie.
  6. Wprowadzenie pytań przygotowanych na rozmowę kwalifikacyjną.
  (...)Maria Romanowska, Alianse strategiczne przedsiębiorstw. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, ISBN: 83-208-1063-9
 • (cytat, str. 19) Teoria uczenia się organizacji, wykorzystywana do analizy aliansów, przedstawia zawieranie i zarządzanie aliansem jako Proces wzajemnego uczenia się uczestników.
 • Słowa kluczowe: teoria uczenia się organizacjiStanisław Wyrcza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych. Metodyki technik zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ISBN: 83-01-12794-5
 • (parafraza, str. 145 - 146) TQM, a kultura organizacyjna
  Sposób podejścia do kultury organizacyjnej jest podstawowym czynnikiem odróżniającym TQM od powszechnie stosowanych systemów kontroli jakości czy zarządzania jakością. Proces nieustannego doskonalenia i rozwoju jakości nie może odbywać się bez czynnika ludzkiego. Dla osiągnięcia rzeczywistego postępu w dziedzinie jakości systemy techniczne muszą być w pełni zintegrowane z systemami społecznymi w celu tworzenia kultury jakości. Koncepcja TQM zakłada integrację tych dwóch aspektów łącząc techniki i narzędzia zapewnienia jakości z koncentracją na zasobach ludzkich. Efektem praktycznego wdrażania TQM jest więc wykreowanie kultury totalnej jakości, której podporządkowane zostają wszystkie działania organizacji i dzięki, której następuje permanentna poprawa wydajności pracy, efektywności, elastyczności działań, a także konkurencyjności.
  Zdaniem Crosby'ego zmiana kultury organizacyjnej nie polega na uczeniu ludzi zestawu nowych technik lub zastępowaniu ich dotychczasowych zachowań nowymi, a na wymianie starych wartości na nowe i dostarczaniu właściwych modeli ról w organizacji.
 • Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, zarządzanie przez jakość, Total Quality ManagementAndrzej Balicki, Analiza rynku. , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk 2002, ISBN: 83-913162-1-1
 • (cytat, str. 12) Analizę rynku i badanie rynku należy rozumieć jako ogół czynności zmierzających do poznania istoty zjawisk i Procesów rynkowych (podaży, popytu oraz związków i zależności między nimi), stosunków rynkowych i czynników określających te stosunki lub oddziałujących na nie (takich jak stan sił wytwórczych, płace, dochody, ceny towarów itd.). Celem analizy rynku jest uzyskanie przesłanek decyzji w kwestii podaży (wielkość i asortyment produkcji, zaopatrzenia) i popytu (dochody ludności, ceny towarów itd.).
 • Słowa kluczowe: analiza rynku, badanie rynkoweGrażyna Gierszewska, Maria Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. , Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994, ISBN: 83-208-0956-8
 • (parafraza, str. 71 - 72) Według Portera sektor jest to grupa przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu. Sektor skupia przedsiębiorstwa produkujące grupę produktów lub usług zaspokajających określoną potrzebę klientów. Kryterium wydzielenia określonego sektora jest korzystanie z tych samych źródeł zaopatrzenia i zaspokajanie tej samej potrzeby przez grupę przedsiębiorstw.
 • Słowa kluczowe: sektor
  Komentarze i źródła pierwotne: Ibidem, s. 234-235.
 • (parafraza, str. 17) Zarządzanie strategiczne to Proces złożony z 3 etapów:
  -analizy
  -planowania
  -zarządzania- rozumianego jako etap realizacji opracowanej strategii.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne
 • (parafraza, str. 34) Analiza otoczenia to Proces monitorowania otoczenia organizacji w celu zidentyfikowania istniejących i przyszłych szans oraz zagrożeń, które mogą mieć wpływ na zdolność organizacji do osiągania swoich celów.
 • Słowa kluczowe: analiza otoczeniaJohn Lofland, David Snow, Leon Anderson, Lyn Lofland, Analiza układów społecznych. , Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-7383-399-9
 • (cytat, str. 41) Obserwacja uczestnicząca oznacza Proces, w którym badacz ustanawia i podtrzymuje adekwatne sytuacyjnie i wielostronne relacje z różnorodnymi związkami/grupami społecznymi w ich naturalnych układach w celu poszerzenia rozumienia tych związków grup społecznych z perspektywy nauki.
 • Słowa kluczowe: definicja, obserwacja
 • (cytat, str. 124) Należy pamięŧać, że Proces rejestrowania danych to nie tylko "wspomaganie pamięci" umożliwiające nbadaczowi zapamiętanie niezwykle złożonego zbioru informacji, z którym się zetkną. Choć spełnia on i tę rolę, istota sprawy opiera się na przekonaniu, że Proces zapisywania konstytuuje dane. Danymi nie są wspomnienia przechowywane w umyśle badacza, gdyż nie można ich poddać systematycznej analizie. Dane to wszystko co zostało zarejestrowane - materiał, który zostaje następnie poddany uważnej i systematycznej analizie.
 • Słowa kluczowe: dane, informacja, analiza, badanie, rejestrowanie
 • (cytat, str. 206) osiem podstawowych pytań w naukach społecznych:
  - typ
  - częstotliwość
  - wielkość
  - struktura
  - Proces
  - przyczyna
  - skutek
  - sprawczość
 • Słowa kluczowe: socjologia, pytania, naukaRenata Gabryelczyk, ARIS w modelowaniu procesow biznesu. , Difin, Warszawa 2006, ISBN: 83-7251-683-9
 • (cytat, str. 15) Proces definiowany jest jako zbiór czynnośći wymagający na wejściu wkładu i dający na wyjściu rezultat mający pewną wartość dla klienta.

  Proces opisuje przepływ i transformację materiałów, informacji, operacji i decyzji.

  Porces gospodarczy to przebieg następujących po sobie działań, mających początek i koniec, oraz jasno zdefiniowany wkład i rezultat.
 • Słowa kluczowe: definicja, Proces
 • (cytat, str. 16) Proces gospodarczy składa się z takich komponentół jak:
  - wymagania klienta i oczekiwania klienta,
  - wkład
  - świadczenie mające wartość dla klienta
  - rezultat
  - osoba odpowiedzialna za realizację Procesu
  - cel Procesu
  - mierniki sterując eProcesem
 • Słowa kluczowe: definicja, Proces, elementyZofia Kędzior, Badania marketingowe w praktyce. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-208-1702-7
 • (cytat, str. 21) Badania marketingowe to włączony do systemu informacji marketingowej obiektywny Proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.
 • Słowa kluczowe: badanie marketingowe
 • (cytat, str. 24) Zarządzanie marketingowe polega na identyfikacji, ocenie i wyborze docelowych segmentów nabywców oraz formułowaniu i kierowaniu kombinacjami różnych działań zaprojektowanych tak, aby stymulowały Proces wymiany z tymi segmentami.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie marketigoweMirosław Szreder, Badania opinii. , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Gdańsk 2002, ISBN: 83-913162-5-4
 • (cytat, str. 29) Właściwe określenie celu badania determinuje cały dalszy Proces projektowania badania. Jest on także niezbędnym warunkiem zgromadzenia w trakcie badania właściwych informacji.
 • Słowa kluczowe: badanie opinii
  Komentarze i źródła pierwotne: J.Penc: Decyzje menedżerskie- o sztuce zarządzania. Beck, Warszawa 2001, s. 223.
 • (parafraza, str. 28) Proces projektowania badania opinii:
  1. Określenie celów badawczych
  2. Zdefiniowanie populacji
  3. Sporządzenie operatu losowania
  4. Wybór techniki pobierania próby
  5. Określenie liczebności próby
  6. Realizacja Procesu wyboru próby
  7. Określenie metody obserwacji statystycznej
  8. Wstępne określenie metod analizy danych
 • Słowa kluczowe: badanie opinii
  Komentarze i źródła pierwotne: źródło pierwotne: W.Ury "Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji" PWE Warszawa 1995 s.56Władysław Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński, Banki. Rynek, operacje, polityka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997, ISBN: 83-85366-32-6
 • (cytat, str. 51) Polityka pieniężna to całokształt rozwiązań i działań, które są podejmowane w gospodarce narodowej w celu zaopatrzenia jednostek gospodarujących w pieniądze i kredyt, a także w celu regulowania wielkości pieniądza.
 • Słowa kluczowe: polityka pieniężnaTony Bendell, Benchmarking. Jak uzyskać przewagę nad konkurencją, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, ISBN: 83-7230-021-6
 • (parafraza, str. 167) Kryteria nagrody European Quality Award for Business Excellence:
  1. Kierownictwo
  2. Strategia i polityka
  3. zarządzanie ludźmi
  4. Zasoby
  5. Proces
 • Słowa kluczowe: nagroda międzynarodowaJohn Bramham, Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi. , Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, ISBN: 83-89355-33-7
 • (cytat, str. 20) Dział zasobów ludzkich posługuje się benchmarkingiem nie tylko dla oceny własnej efektywności, ale także angażuje się w ten Proces dla kształtowania strategii ogólnoorganizacyjnej.
 • Słowa kluczowe: dział zasobów ludzkichTomasz R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. , Difin, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-7641-407-2
 • (cytat, str. 12) Globalizacja jest terminem wieloznacznym, opisującym Proces, dzięki któremu współczesny świat można postrzegać w kategoriach swoistego układu naczyń połączonych, dzięki czemu świat staje się w coraz większym stopniu jednym miejscem
 • Słowa kluczowe: globalizacja

Strona 1 z 59

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty