Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 62

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw (0 - 20 z 1230)

Rafał Szczepanik, 17 śmiertelnych błędów szefa. , Helion, Gliwice 2010, ISBN: 978-83-246-27-22-6
 • (parafraza, str. 263) W dużej firmie branży energetycznej wprowadzono system informatyczny SAP. Wdrożeniem kierował zewnętrzny doradca, a pracownicy każdego działu poświęcili wiele dni na szkolenia. Po kilku miesiącach zaobserwowano, że znaczna część pracowników nadal korzysta ze starego oprogramowania. Powodem były: niedostosowane urządzenia, nie dokładne wyszkolenie pracowników (brak zróżnicowania poziomu szkolenia do posiadanej wiedzy), moduły niedostosowane do końca do potrzeb, mylnie wprowadzane, a tym samym niewiarygodne dane.
  W rezultacie stare metody okazują się być szybsze i prostsze, więc coraz więcej pracowników poddawało się i wracało do nich.
 • Słowa kluczowe: modernizacja, wdrożenie systemuMichael Ward, 50 najważniejszych problemów zarządzania. , Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, ISBN: 83-85441-69-7
 • (cytat, str. 87) Typowe metody kontroli realizacji przedsięwzięcia, tzn. regularne spotkania z zaangażowanymi grupami osób, należy wspomóc dogłębnymi - niekiedy nawet natarczywymi - pytaniami już w fazie jego przygotowania. Jeżeli iść przed siebie, to tylko z szeroko otwartymi oczami, w przeciwnym bowiem razie początkowy uśmiech na twarzy zastąpią gorzkie łzy niepowodzenia.
 • Słowa kluczowe: kontrola
 • (cytat, str. 102) Zarządzanie polega na podejmowaniu decyzji. (...) W tym celu można się posłużyć analizą inwestycyjną, oceniającą finansowe konsekwencje różnych decyzji, albo analizą kosztów i zysków z róznych szans stojących przed nami. Obie metody można stosować łącznie.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie, podejmowanie decyzjiGertruda Krystyna Świderska, ABC rachunkowości dla menedżera. , POLTEXT, Warszawa 1996, ISBN: 83-85366-85-7
 • (cytat, str. 27) Przy metodzie kosztu (ceny) przeciętnej (The Averege-Cost Method) ustala się średnią ważoną cenę danego składnika zapasów (materiałów, towarów, wyrobów gotowych), a następnie według tej ceny dokonuje się wyceny zapasu końcowego i sprzedanych lub wydanych do produkcji rzeczowych składników majątku obrotowego.
 • Słowa kluczowe: koszt przeciętny
 • (cytat, str. 30) Do majątku trwałego zalicza się te składniki Majątkowe, które są wykorzystywane w jednostce gospodarującej dłużej niż jeden rok.
 • Słowa kluczowe: majątek trwały
 • (cytat, str. 31) Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są te składniki Majątkowe, których okres wykorzystywania w firmie jest dłuższy niż jeden rok, ale nie mają one tak jak rzeczowe (materialne) składniki postaci fizycznej.
 • Słowa kluczowe: WNiP
 • (cytat, str. 47) Metoda malejącego salda (przyspieszona podwójna; PP).
  Metoda ta jest często stosowana w krajach zachodnich dla celów podatkowych. Dozwolony poziom amortyzacji jest zazwyczaj ustalany przez podwójną wielkość stawki liczonej według metody liniowej.
 • Słowa kluczowe: metoda malejącego salda
 • (cytat, str. 128) Odbiorcami sprawozdań finansowych jednostek prowadzących działalność - poza kierownictwem jednostki - są: istniejący i potencjalni inwestorzy, a więc ci którzy zainwestowali lub zamierzają zainwestować swoje środki w firmie, pożyczkodawcy, wierzyciele handlowi i odbiorcy, rząd i jego agencje, pracownicy przedsiębiorstw oraz lokalna społeczność.
 • Słowa kluczowe: odbiorca, sprawozdanie finansowe
 • (parafraza, str. 10 - 13) Zasady rachunkowości:
  - zasada pomiaru pieniężnego,
  - zasada wyceny w koszcie historycznym,
  - zasady kontynuacji działania,
  - zasady podwójnego ujęcia,
  - zasada podmiotu (jednostki).
 • Słowa kluczowe: zasady rachunkowościMaria Romanowska, Alianse strategiczne przedsiębiorstw. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, ISBN: 83-208-1063-9
 • (cytat, str. 14) Alians to formalna lub nieformalna współpraca przedsiębiorstw konkurujących w ramach tego samego lub pokrewnych sektorów.
 • Słowa kluczowe: alians
 • (cytat, str. 54) Zakup przedsiębiorstw pozwala na szybkie zwiększenie udziału na rynku krajowym lub globalnym i czerpanie płynących z tego korzyści skali i synergii.
 • Słowa kluczowe: globalizacja, rynek
 • (cytat, str. 56) Wzrost kosztów rozwoju. Trzecią oprócz globalizacji regionalizacji zarządzania - przesłanką zawierania aliansów jest szybki wzrost kosztów rozwoju przedsiębiorstw.
 • Słowa kluczowe: wzrost kosztów rozwoju
 • (cytat, str. 71) Obrona pozycji jest celem przedsiębiorstw o wysokiej pozycji konkurencyjnej, tzn. takich, które w ważnej dla macierzystej jednostki dziedzinie działalności zajmują pozycję lidera.
 • Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, obrona pozycji
 • (cytat, str. 72) Utrzymanie się w sektorze jest celem przedsiębiorstw, które zajmują pozycję lidera w sektorach o marginalnym znaczeniu dla macierzystej firmy.
 • Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, utrzymasie się w sektorze
 • (cytat, str. 86) Alianse kapitałowe to formy współpracy przedsiębiorstw przybierające postać zasilenia kapitałowego partnera, np. przez wykup części jego udziałów lub wzajemny wykup udziałów.
 • Słowa kluczowe: alians
 • (cytat, str. 126) Alians silnych partnerów dotyczy dwóch lub więcej przedsiębiorstw, które maja podobny udział w rynku i kondycję finansową. Przykładem takich aliansów są GM z Toyotą i AT&T z Philipsem.
 • Słowa kluczowe: alians
 • (cytat, str. 148) Zarządzanie aliansem różni się bardzo od zarządzania nawet dużą i złożoną firmą, gdyż musi uwzględniać różnice interesów i sposób funkcjonowania macierzystych przedsiębiorstw oraz specyfikę ich wspólnego przedsięwzięcia.
 • Słowa kluczowe: aliansPiotr Litwa, Andrzej Jaki, Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek (red.), Alternatywne narzędzia implementacji strategii. , KEiOP, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, ISBN:Eugeniusz Gatnar, Marek Walesiak (red.), Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R. , Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-255-2636-8
 • (cytat, str. 26) Dougherty, Kohavi i Sahami 1995 wyróżniają następujące podejścia w zagadnieniu dyskretyzacji:
  1) metody lokalne (local) i globalne (global). metody lokalne dokonują dyskretyzacji zmiennej ciągłej w pewnym fragmencie jej dziedziny w zależności od wariantów zmiennych. Natomiast metody globalne dyskretyzują daną zmienną raz, niezależnie od wartości innych zmiennych.
  2) metody statyczne (static) i (dynamiczne). metody statyczne to te, które poszukują właściwej liczby przedziałów dla każdej zmiennej, niezależnie od wartości pozostałych zmiennych. metody dynamiczne poszukują punktów podziału dla wszystkich zmiennych ciągłych równocześnie.
  3) metody bezkontekstowe (unsupervised) i kontekstowe (supervised).(...) Bezkontekstowe metody dyskretyzacji nie uwzględniają informacji o przynależności obiektów do klas (lub wartości innej zmiennej, np. zależnej), w przeciwieństwie do metod kontekstowych, które tę informację uwzględniają.
 • (cytat, str. 26) Spośród metod dyskretyzacji można również wyróżnić metody aglomeracyjne (down-top) i deglomeracyjne (top-down). W metodach aglomeracyjnych każda wartość zmiennej ciągłej jest przydzielana do jednego przedziału, następnie łączy się sąsiednie przedziały, aż do uzyskania maksymalnej wartości pewngo kryterium homogeniczności podzbiorów. metody deglomeracyjne działają w odwrotny sposób. Proces dyskretyzacji rozpoczynają od jednego przedziału obejmującego całą dziedzinę dyskretyzowanej zmiennej, dalej zaś dokonują podziału na przedziału, według odpowiednio wyznaczonych punktów podziału.

Strona 1 z 62

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty