Pomoc:Pomoc

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 14

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: Pomoc:Pomoc (0 - 20 z 280)

Michael Ward, 50 najważniejszych problemów zarządzania. , Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, ISBN: 83-85441-69-7
 • (cytat, str. 173 - 175) Cykl regeneracji psychicznej składa się z faz przebiegu i przełamywania kryzysu psychicznego. (...) Warunkiem pomyślnego zakończenia cyklu regeneracji jest - po pierwsze - uświadomienie sobie, że regeneracja kiedyś się skończy, a nasze życie wróci do normalnego stanu; po drugie - cykl regeneracji trzeba skrócić tak , aby czas "przestoju" był jak najmniejszy. Nie można jednak przesadzać. Zwykle najlepiej zwrócić się o pomoc do osoby, która wie, jak skracać czas regeneracji.
 • Słowa kluczowe: cykl regeneracji psychicznejRichard Bandler, Alchemia manipulacji. , Helion, Gliwice 2006, ISBN: 83-7361-866-X
 • (cytat, str. 41) Po prostu otwórz oczy, uszy oraz wszystkie pozostałe zmysły i obserwuj, co się dookoła dzieje. Twój klient ma wszystkie informacje, jakich potrzebujesz, żeby mu pomóc. Da Ci je.
 • (cytat, str. 174) Gdy klient wchodzi do sklepu, możesz po prostu podejść do niego i zapytać, jak się czuje. Ja nigdy nie pytam: 'W czym mogę pomóc?'. Nie rób tego, zwłaszcza podczas rozmowy przez telefon.
 • Słowa kluczowe: sprzedaż, zrozumienieGrażyna Gierszewska, Maria Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. , Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994, ISBN: 83-208-0956-8
 • (cytat, str. 86 - 87) Grupy przedsiębiorstw, które budują podobne strategie rozwoju, Porter nazywał grupami strategicznymi. Grupa strategiczna składa się z rywalizujących ze sobą firm, które mają podobne podejście w prowadzeniu walki konkurencyjnej na rynku, tzn.:
  - oferują produkty porównywalne pod względem jakości, poziomu technologicznego oraz nowoczesności,
  - używają podobnych kanałów dystrybucji,
  - w takim samym stopniu są zintegrowane pionowo,
  - oferują porównywalne usługi, serwis oraz pomoc techniczną,
  - są nastawione na zaspokojenie potrzeb tych samych grup klientów,
  - w podobny sposób prowadzą kampanie reklamowe,
  - stosują identyczne technologie produktu,
  - oferują produkty po zbliżonych cenach.
 • Słowa kluczowe: grupa strategiczna
  Komentarze i źródła pierwotne: Autor opracowywał zagadnienie na podstawie źródła: R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, s.272.Stanisław Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, ISBN: 83-208-1433-2
 • (cytat, str. 15) "Badania marketingowe wiążą daną organizację z jej rynkowym otoczeniem. Organizacja ta produkuje badania, gromadzi, analizuje i interpretuje dane, aby pomóc kierownictwu w zrozumieniu otoczenia zidentyfikowaniu problemów i sprzyjających sytuacji oraz w rozwoju i przeprowadzeniu działań na określonych rynkach."
 • Słowa kluczowe: badanie marketingoweJerzy Schroeder, Badania Marketingowe Rynków Zagranicznych. , Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997, ISBN: 83-87152-10-2
 • (cytat, str. 34) Nawet jeśli nie w pełni jest to możliwe, informacje wtórne mogą spełniać szereg zadań pomocniczych:
  - stanowić pierwszorzędne źródło pomysłów i hipotez dla dalszego badania bezpośredniego,
  - pomoc w lepszym zrozumieniu badanego problemu,
  - ułatwić rozwiązanie problemu poprzez zasugerowanie lepszych metod lub rodzajów informacji,
  - dostarczyć danych porównawczych umożliwiających bardziej wnikliwą interpretację informacji pierwotnych.
 • Słowa kluczowe: informacjaPaul Hague, Nick Hague, Carol-Ann Morgan, Badania rynkowe w praktyce. , Onepress, Gliwice 2004, ISBN: 83-7361-651-9
 • (cytat, str. 51 - 52) Grupa fokusowa to metoda badawcza polegająca na zbieraniu danych w czasie wspólnej pracy w grupie i dyskusji na dany temat. W czasie takiego badania spotyka się niewielka grupa starannie wybranych osób, które rozmawiają na określony temat opierając się na swoich doświadczeniach.

  Grupy fokusowe wyróżniają cztery zasadnicze cechy:

  ❖ Wymagają aktywnego zaangażowania uczestników.

  ❖ Dostarczają dokładnych danych jakościowych.

  ❖ Osoby uczestniczące w badaniu mają wspólne doświadczenia lub zainteresowania.

  ❖ Dyskusja skupia się na tym, żeby pomóc w zrozumieniu problemu.

  Typowe grupy fokusowe składają się z 5 do 10 osób. Grupa powinna być na tyle mała, żeby każda z osób miała możliwość podzielenia się swoimi poglądami, i równocześnie na tyle duża, żeby możliwe było współdziałanie i aby omawiane doświadczenia były różnorodne. W grupach większych niż 10 osób możliwość dyskusji jest ograniczona, natomiast w grupach mniejszych niż 5 osób może pojawić się zbyt mało pomysłów.

  Dla osoby przeprowadzającej badanie ważna jest pewna jednorodność uczestników grup fokusowych. Podobieństwo członków grupy jest podstawą przy rekrutacji, niezbędne jest więc spełnienie określonych wymagań, by w takiej grupie się znaleźć.

  Zazwyczaj osoba przeprowadzająca badanie oraz klienci wspólnie wyznaczają główne kryteria wyboru do pracy w grupach fokusowych. Przykładowo, prawie na pewno w grupie fokusowej badającej stosunek do stron internetowych wymagane będzie posiadanie dostępu do internetu i dosyć regularne jego używanie (pojęcie to również będzie wymagało zdefiniowania).

  Grupy fokusowe dostarczają danych jakościowych zawierających więcej słów i opisów niż cyfr. Grupa stanowi forum do dyskusji, a moderator grupy (osoba przeprowadzająca badanie i prowadząca grupę) — wykorzystując swoje umiejętności — prowadzi dyskusję w taki sposób, aby pojawiły się w niej pomysły, poglądy i doświadczenia. Grupa fokusowa to więcej niż wywiad grupowy, ponieważ kluczowe znaczenie ma współdziałanie jej członków.
 • Słowa kluczowe: grupa, metoda badawczaWładysław Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński, Banki. Rynek, operacje, polityka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997, ISBN: 83-85366-32-6
 • (cytat, str. 37) Spółdzielcze kasy oszczędnościowe mają na celu gromadzenie środków pieniężnych, pochodzących wyłącznie od członków tych kas, udzielanie im pożyczek i kredytów oraz pomoc w prowadzeniu na ich zlecenie innych rozliczeń finansowych.Maria Adamska (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa 2008, ISBN: 9788372519184
 • (cytat, str. 158) Według raportu NBP o rozwoju systemu finansowego w Polsce do najistotniejszych zmian w zakresie rynku kredytowego (szczególnie kredytów hipotecznych) zalicza się: obniżenie oprocentowania (marży), obniżenie prowizji i opłat związanych z przyznaniem i uruchomieniem kredytu, zaniechanie pobierania opłat za rozpatrzenie wniosku, skracanie okresu rozpatrywania wniosku, otwarcie rynku dla grup o niższych lub nieregularnych dochodach (np. uzyskiwanych ze źródeł innych niż umowa o pracę na czas nieokreślony), pomoc pracowników banków w formalnościach związanych z wycena nieruchomości, zakładaniem hipoteki (często również przenoszenie kosztów z tym związanych na bank), możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, brak opłat za przewaluowanie, karencja w spłacie odsetek.
 • Słowa kluczowe: rozwój, system finansowy, rynek kredytowy
 • (parafraza, str. 199) Wprowadzenie ustawy o upadłości konsumenckiej rozpoczęło się w Europie (Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Austria, Finlandia) i w Stanach Zjednoczonych wiele lat temu.
  Dwa najpowszechniej występujące modele postępowania z niewypłacalnymi dłużnikami i ściągania wierzytelności to: model świeżego startu i model reedukacyjny. Model świeżego startu (amerykański, anglosaski) z Ameryki Północnej przemieścił się do europejskich krajów o protestanckiej tradycji ekonomicznej i kulturowej. Opiera się on na zasadach natychmiastowego upłynnienia niezwolnionych aktywów dłużnika i odpisania niespłaconych długów, które nie można legalnie odpisać. Model ten zakłada ograniczoną odpowiedzialność dłużnika i za cel obiera sobie jego szybkie przywrócenie do życia gospodarczego. Inaczej model reedukacyjny (kontynentalny, europejski), który powszechnie jest stosowany w krajach europejskich o tradycji katolickiej i nie zwalnia dłużnika z obowiązku wypełnienia zobowiązań, ale zapewnia mu pomoc w postaci, przede wszystkim, renegocjacji długu z wierzycielami i tworzenia plany spłaty za pośrednictwem doradców czy mediatora.
 • Słowa kluczowe: niewypłacalność
 • (parafraza, str. 204) Celem prawa upadłościowego powinna być pomoc osobom, które z przyczyn losowych nie są w stanie wywiązać się z zaciągniętych "w dobrej wierze" zobowiązań. Ustawa winna funkcjonować w oparciu o zasady sprawiedliwości i słuszności. Ponadto, ustawa nie może być instrumentem do leczenia biedy. Według badań rynku amerykańskiego, osoby ubogie, które ogłosiły upadłość raz, chciały uczynić to ponownie.
 • Słowa kluczowe: cel, upadłość konsumenckaTony Bendell, Benchmarking. Jak uzyskać przewagę nad konkurencją, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, ISBN: 83-7230-021-6
 • (cytat, str. 179) W każdym studium benchmarkingowym, w którym dokonuje się wymiany informacji, należy rozważyć, czy zawarcie standardowej umowy nie byłoby korzystne. Najbardziej oczywistym uzasadnieniem dla niej jest dokładność.(...). Prawne propozycje do ewentualnego wykorzystania w umowie podaje książka wydana przez Pitman/ Financial Times, Benchmarking Workout. Umowa może też uwzględnić:
  - podstawowe zasady regulujące współpracę w trakcie trwania umowy
  - ustalenia finansowe
  - obecność i pomoc strony trzeciej
  - doroczną rewizję
  - identyfikację informacji, które mają być przedmiotem wymiany
  - cel(e), do jakich mają być wykorzystane informacje
  - zobowiązania w stosunku do pracowników przedsiębiorstw kontrolowanych
  - warunek zwrotu materiałów/ informacji
  - zapis o zerwaniu umowy
  - zapis o naprawie szkód w razie naruszenia umowy
 • Słowa kluczowe: benchmarkingJohn Bramham, Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi. , Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, ISBN: 83-89355-33-7
 • (cytat, str. 173) Konsultanci mają sieć kontaktów zapewniających dostęp do źródeł informacji. Wybrana przez na firma doradcza może mieć własne, dobrze funkcjonujące kluby benchmarkingowe organizacji zainteresowanych współpracą. Trzeba pamiętać, że wiele firm nie kwapi się, żeby nawiązać kontakt z każdym, kto zwróci się do nich o pomoc.
 • Słowa kluczowe: Źródła informacji, KonsultanciTomasz R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. , Difin, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-7641-407-2
 • (cytat, str. 90) Europejska Sieć Sądowa w sprawach karnych służy jako forum nawiązywania kontaktów oraz zajmuje się udzielaniem informacji o stanie faktycznym i prawnym w celach przygotowania wniosków o pomoc prawną.
 • Słowa kluczowe: Europejska Sieć SądowaBłażej Lepczyński, Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. , CeDeWu, Warszawa 2006, ISBN: 9788360089200
 • (cytat, str. 26 - 27) Efektem prac Komisji Europejskiej w zakresie stworzenia systemu rozwiązywania sporów konsumentów z instytucjami finansowymi było powołanie pozasądowego organu rozpatrującego skargi konsumentów - FIN-NET, skupiającego instytucje z krajów członkowskich. Do głównych zadań FIN-NET zaliczyć należy:
  - zapewnienie konsumentom łatwego dostępu do pozasądowych organów rozpatrujących skargi konsumentów (pomoc konsumentom w znalezieniu odpowiedniej instytucji stosownie do rodzaju skargi zgłaszanej przez konsumenta i podanie wszystkich niezbędnych informacji o danej instytucji w języku narodowym konsumenta),
  - zapewnienie efektywnej wymiany informacji pomiędzy różnymi instytucjami europejskimi rozpatrującymi skargi konsumentów na instytucje finansowe, tak aby transgraniczne spory mogły być rozpatrywane szybko, efektywnie i profesjonalnie,
  - zapewnienie spójności zasad rozpatrywania sporów w pozasądowych organach we wszystkich instytucjach europejskich zgodnie z powszechnym zbiorem zasad.
 • Słowa kluczowe: FIN-NET, spory konsumenckieNic Peeling, Błyskotliwy menedżer. Co dobry menedżer wie, robi i mówi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-208-1870-3
 • (cytat, str. 111) Lista funkcji pełnionych przez przeciętnego menedżera:
  — „gaszenie pożarów” — gdy podwładni tłoczą się w kolejce po pomoc w rozwiązywaniu napotkanych problemów,
  — formułowanie strategii biznesowej,
  — załatwianie spraw kadrowych (w tym przeprowadzanie ocen pracowniczych i ustalanie wynagrodzeń),
  — przydzielanie personelu i innych zasobów do poszczególnych zadań,
  — zarządzanie bieżącą działalnością (finanse, utrzymanie pomieszczeń i wszelkie inne czynności administracyjne związane z kierowaniem zespołem),
  — utrzymywanie kontaktów z resztą organizacji (w kwestiach rutynowych i nadzwyczajnych),
  — głowa państwa (ktoś musi cieszyć się autorytetem),
  — emisariusz (nawiązywanie kontaktów z innymi grupami wewnątrz i na zewnątrz organizacji),
  — handlowiec,
  — negocjator,
  — zaprzyjaźnianie się z klientami, analizowanie wyników zespołu.
 • Słowa kluczowe: Funkcja przewodzenia, cechy menedżerówMariusz Chrapko, CMMI - Doskonalenie procesów w organizacji. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-01-16291-7
 • (cytat, str. 5) Szkielet CMMI składa się z 3 komponentów:
  1. Modelu - obszary procesowe, praktyki, materiały informacyjne stanowiące dla organizacji pomoc w implementacji wymagań CMMI.
  2. Szkoleń - materiały szkoleniowe, przewodniki wyjaśniające zasady związane z implementacją modelu, oraz wszelki pomoce audiowizualne przekazujące wiedzę związaną z praktycznym wdrożeniem praktyk CMMI.
  3. Oceny - zasady opisujące metodę oceny dojrzałości procesów wytwórczych organizacji, w kontekście celów i praktyk opisanych w modelu. Na ten obszar składają się również wszelkie szkolenia, związane z organizowaniem i przeprowadzaniem ocen CMMI.
 • Słowa kluczowe: komponenty cmmi, CMMIMałgorzata Sidor-Rządkowska (red.), Coaching.. Teoria, praktyka, studia przypadków., Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009, ISBN: 978-83-7526-680-1
 • (cytat, str. 22) "...coaching jako kompleksowe podejście służące wspieraniu rozwoju poprzez zastosowanie szeregu różnorodnych technik,zwiększanie efektywności wykorzystania potencjału umiejętności, pomoc w przyswajaniu nowej wiedzy i doskonalenie działania."
 • Słowa kluczowe: coaching
  Komentarze i źródła pierwotne: Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. nr 55, poz. 234).Bogusław Niedbała, Maria Sierpińska, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ISBN: 83-01-13893-9
 • (cytat, str. 108) Informacje o odchyleniach między budżetem a jego wykonaniem można traktować jako pomoc w procesie podejmowania decyzji korekcyjnych. Są one "prezentem" informacyjnym, który wskazuje ,że trzeba coś zmienić, aby uniknąć większych odchyleń.
 • Słowa kluczowe: informacja, decyzja, budżetGary Karrass, Dobić targu. , Businessman, Sopot 1985, ISBN: 8300033483
 • (parafraza, str. 119 - 122) Negocjowanie zwyżki ceny nie jest rzeczą prostą. Prowadzenie negocjacji przy stałej cenie nie należy do łatwych, a tym bardziej kiedy w trakcie negocjacji dowiadujemy się, że producent podwyższył cenę naszego produktu. Dlatego każda zwyżka ceny to dla sprzedającego nie lada problem. Zadaniem negocjatora w takiej sytuacji jest, tak poprowadzić negocjacje, aby nie stracić klienta, który ma prawo być znacznie bardziej poirytowany i obrażony. G. Karrass podaje kilka praktycznych wskazówek, które mogą nam pomóc:
  1.Zdobądź maksimum informacji na temat przyczyny nagłej zwyżki ceny.
  2.Uprzedź klienta o podwyżce jak najwcześniej.
  3.Wiadomość o podwyżce cen przekazuj osobiście.
  4.Daj się klientowi pozłościć.
  5.Smuć się razem z klientem.
  6.Trzymaj swoich zwierzchników z dala od klienta.
  7.Omawiaj sytuacje w kategoriach ogólnych.
  8.Zadawaj klientowi pytania.
  9.Przedłużaj termin wejścia w życie podwyżki jedynie w ostateczności.
  10.Jezeli jesteś kierownikiem działu handlowego, przeszkol swój personel na okoliczności podwyżki cen.
 • Słowa kluczowe: cena
  Komentarze i źródła pierwotne: Rozwinięte na str. 179.

Strona 1 z 14

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty