Próg rentowności

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 11

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: óg rentowności (0 - 20 z 209)





Michael Ward, 50 najważniejszych problemów zarządzania. , Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, ISBN: 83-85441-69-7
 • (cytat, str. 55) Rachunek zysków i strat to obraz rentowności firmy - u góry takiego zestawienia widnieje wielkość obrotów, a na dole zyski lub straty.
 • Słowa kluczowe: rachunek zysków i strat
 • (cytat, str. 89) Analiza progu rentowności to prosty i skuteczny sposób przyjrzenia się działalności firmy. Polega on na dzieleniu kosztów na koszty stałe oraz koszty zmienne. Koszty stałe ponoszone są niezależnie od wielkości produkcji. Są to zwykle czynsze za lokale, płace czy opłaty leasingowe za budynki i urządzenia, uiszczane regularnie niezależnie od okoliczności. Natomiast typowym kosztem zmiennym są koszty materiałów (...).
 • Słowa kluczowe: koszt stały, próg rentowności



Jerzy Schroeder, Badania Marketingowe Rynków Zagranicznych. , Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997, ISBN: 83-87152-10-2
 • (cytat, str. 27) W ramach badanie popytu najpowszechniej analizowane są takie problemy jak :
  - badanie cech charakterystycznych rynku na poszczególne produkty,
  - studia nad zmianami w charakterze rynku,
  - badanie czynników oddziałujących na wielkość popytu,
  - badanie stopnia nasycenia rynku,
  - badanie względnej rentowności poszczególnych rynków,
  - badanie możliwości sprzedaży w przekroju terytorialnym,
  - obliczanie wielkości i struktury wydatków indywidualnych ludności,
  - badanie w zakresie procesu podejmowania decyzji zakupów,
  - badanie motywów postępowania konsumentów.
 • Słowa kluczowe: badanie popytu



Edgar Geffroy, Clienting: jedyne, co przeszkadza, to klient. , Placet, Warszawa 1996, ISBN: 83-85428-16-X
 • (parafraza, str. 129) Profesor Werner Corell lub Rolf W. Schrim dokonali klasyfikacji ludzi ze względu na rodzaj motywacji dokonywania zakupów i ustalili na tej podstawie następujące wzory zachowania:
  - typ poszukujący prestiżu: podoba mu się to, czego inni jeszcze nie mają; produkt musi być unikalny lub rewolucyjny więc trzeba mu go zaprezentować jako wyjątkowy, jako coś całkiem szczególnego; ten typ człowieka często rozpoznaje się już po ubiorze;
  - typ poszukujący bezpieczeństwa: jego hasło to: "Byle nie zrobić czegoś, co rzucałoby się w oczy", kupuje tylko rzeczy sprawdzone, jest mało otwarty na nowości, przekonują go dowody w postaci referencji, nieograniczone czasowo prawo do zwrotu lub przedłużona gwarancja;
  - typ poszukujący zysku: "człowiek liczb", rachunek rentowności, ustalanie wysokości zwrotu nakładów inwestycyjnych - to jego ulubione tematy, jest najbardziej racjonalnym spośród wszystkich typów motywacyjnych, potrzebuje wciąż zagłębiać się w szczegóły i poznawać fakty, duże szanse ma sprzedawca, który odpowiada jego "prostolinijności"
 • Słowa kluczowe: klient, typologia klientów
  Komentarze i źródła pierwotne: A. Banaszewska, "Wrażliwość systemów opieki zdrowotnej na potrzeby pacjenta", w: Piąta Ogólnopolska Konferencja "Jakość w opiece zdrowotnej", Kraków 12-14 kwiecień 2000 r., s.24.



Hilmar J. Vollmuth, Controlling. instrumenty od A do Z, Placet, Warszawa 1995, ISBN: 8385428100
 • (cytat, str. 13) Do istotnych celów przedsiębiorstwa zaliczamy poprawę rentowności, zagwarantowanie płynności środków obrotowych i podwyższenie gospodarności.
 • Słowa kluczowe: cel, przedsiębiorstwo
 • (cytat, str. 62) Możemy wtedy obliczyć również współczynnik wykorzystania siły roboczej, jaki trzeba osiągnąć w przedsiębiorstwie dla pokrycia wszystkich kosztów. Można w tym celu zastosować następujący wzór:
  współczynnik wykorzystania siły roboczej= próg rentowności/ suma przychodów ze sprzedaży
 • Słowa kluczowe: współczynnik
 • (cytat, str. 65) Próg rentowności wyliczamy następująco:
  próg rentowności= koszty stale/ marża pokrycia w %
 • Słowa kluczowe: próg rentowności
 • (cytat, str. 68) Odcinek bezpieczny informuje, o ile mogą spaść przychody ze sprzedaży zanim osiągnięty zostanie próg rentowności a przedsiębiorstwo znajdzie się w strefie strat. Jest on różnicą między całkowitymi przychodami ze sprzedaży a progiem rentowności wyrażonym wartościowo i można go bez trudu ustalić przy pomocy danych analizy break- even.
 • Słowa kluczowe: odcinek bezpieczny
 • (cytat, str. 102) Porównawcze rachunki kosztów i zysków orzekają jedynie o względnych korzyściach danego obiektu inwestycyjnego porównywanego z innym obiektem natomiast rachunek rentowności pozwala na formułowanie orzeczenia o absolutnych korzyściach z inwestycji, których miarą jest wygospodarowana rentowność obiektu inwestycyjnego.
 • Słowa kluczowe: rachunek porównawczy, rachunek rentowności
 • (cytat, str. 102) Porównawcze rachunki kosztów i zysków orzekają jedynie o względnych korzyściach danego obiektu inwestycyjnego porównywanego z innym obiektem natomiast rachunek rentowności pozwala na formułowanie orzeczenia o absolutnych korzyściach z inwestycji, których miarą jest wygospodarowana rentowność obiektu inwestycyjnego.
 • Słowa kluczowe: rentowność, rachunek porównawczy



Bogusław Niedbała, Maria Sierpińska, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ISBN: 83-01-13893-9
 • (cytat, str. 201) Planując kwotę rabatów (traktowaną jako budżet rabatów do udzielenia wyrażony wartościowo), należy optymalizować wartość sprzedaży, a przez to kwotę rabatów (założenia matematycznej zależności rabatu od sprzedaży), aby planowana do uzyskania sprzedaż gwarantowała osiągniecie zadowalającej rentowności i utrzymanie płynności finansowej.
 • Słowa kluczowe: rabat, płynność finansowa, sprzedaż, rentowność, budżet



Bogusław Niedbała, Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty. , Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, ISBN: 978-83-7526-646-7
 • (parafraza, str. 253) Ilustracja 6.3. przedstawia strukturę controllingu wartości, który składa się z:
  - controllingu rentowności (cel: maksymalizacja rentowności kapitału własnego przy danym poziomie ryzyka),
  - controlling ryzyka (cel: minimalizacja ryzyka przy danym poziomie rentowności kapitału własnego).
 • Słowa kluczowe: PSC, controlling wartości
  Komentarze i źródła pierwotne: Witold Abramowicz, Krzysztof Banaśkiewicz, Jakub Rozwadowski, Paweł Żebrowski



Alvin J. Silk, Czym jest marketing. , Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008, ISBN: 978-83-7510-063-1
 • (cytat, str. 56) Marża uzyskana przez organizacje pomaga jej pokryć własne koszty stałe i przy odrobinie szczęścia wypracować zysk. Liczba sprzedanych jednostek umożliwiająca pokrycie kosztów stałych to wielkość progu rentowności.
 • Słowa kluczowe: próg rentowności



Halina Henzel, Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, ISBN: 978-83-7246-996-0
 • (parafraza, str. 38) Inwestycje realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego to celowe wydatkowanie kapitału skierowane na powiększenie korzyści materialnych i niematerialnych wspólnoty samorządowej. Skłonność do inwestowania polega na odkładaniu bieżącej konsumpcji, w tym zbiorowej, w celu powiększenia zasobów gminy w przyszłości. Powiększenie przyszłych zasobów będzie zatem korzyścią uzyskaną przez wspólnotę lokalną. Skłonność do inwestowania jest tym większa, im większa jest oczekiwana korzyść wspólnoty z odłożenia lub zaniechania bieżącej konsumpcji. Inwestycje realizowane przez gminę mogą generować jej przyszłe dochody. W przypadku inwestycji publicznych podstawowe znaczenie ma zaspokojenie potrzeb wspólnoty, mniejszą rolę odgrywa motyw rentowności.
 • Słowa kluczowe: inwestycja publiczna
  Komentarze i źródła pierwotne: K.Janasz, Ryzyko w przedsięwzięciach innowacyjnych, Wyd.Adam Marszałek, Toruń 2007, s.52.
 • (parafraza, str. 156 - 157) W celu oszacowania wartości godziwej nieruchomości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metody DRC (metody zamortyzowanego kosztu odtworzenia) można zastosować algorytm postępowania obejmujący następujące etapy:
  -Klasyfikacja aktywów i wyodrębnienie grupy aktywów specjalistycznych
  -Wyodrębnienie z grupy aktywów specjalistycznych nieruchomości niezaliczonych do grupy specjalnego przeznaczenia generujących dochody
  -Oszacowanie odrębnej wartości gruntu najczęściej jako WRU (wartości rynkowej dla aktualnego sposobu użytkowania)
  -Określenie kosztu odtworzenia brutto danego składnika aktywów-zastosowanie podejścia kosztowego w wybranej formule:
  • koszty odtworzenia
  • kosztu zastąpienia


  -Oszacowanie wszystkich rodzajów zużycia, wykorzystanie optymalizacji oraz pojęcia "nowoczesnego środka równoważnego"
  -Obliczenie kosztu odtworzenia netto(uwzględniającego zużycie)
  -Porównanie oszacowanej wartości odtworzeniowej nieruchomości(tj gruntów i części składowych) z wartością rynkową dla alternatywnego sposobu użytkowania
  -Przyjęcie metody DRC jako podstawy do oszacowania wartości godziwej wyspecjalizowanego składnika aktywów w przypadku niezachodzenia przesłanek wyższej WRA
  -Przeprowadzenie testu progu rentowności
  -Dalsze czynności rzeczoznawcy majątkowego po określeniu wartości godziwej:
  • ustalenie długości okresu ekonomicznego użytkowania,
  • oszacowanie wartości rezydualnej,
  • komponowanie i agregowanie aktywów.


  -Obliczenie amortyzacji bilansowej składnika aktywów oszacowanego przy wykorzystaniu metody DRC.
 • Słowa kluczowe: DRC



Wanda Skoczylas (red.), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-208-1723-2
 • (cytat, str. 168) Model ponadprzeciętnej stopy zwrotu z kapitału własnego można także zbudować, wykorzystując przepływy pieniężne. Powiązanie rentowności z przepływami pieniężnymi określa zależność przyczynowo-skutkowa wskaźnika rentowności kapitału własnego.



Zdzisław Gomółka, Doskonalenie funkcjonowania organizacji. , Difin, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-7641-172-9
 • (cytat, str. 26 - 27) Z ekonomicznego punktu widzenia głównym celem funkcjonowania organizacji jest osiąganie efektów ekonomicznych, wyrażanych w wielkościach zysku, dochodów, rentowności, dywidendy dla akcjonariuszy i in. Celem głównym funkcjonowania organizacji jako systemu społecznego jest zaspokajanie rozmaitych potrzeb społecznych, takich jak potrzeby zatrudnienia, bezpieczeństwa socjalnego, ochrony naturalnego środowiska, satysfakcji pracowników, zadowolenia klientów, potrzeb estetycznych, kulturalnych.
 • Słowa kluczowe: organizacja
  Komentarze i źródła pierwotne: P. Waniowski, Strategie cenowe, PWE, Warszawa 2003, str. 229.



Krzysztof Opolski (red.), Doskonalenie jakości w bankach. , CeDeWu, Warszawa 2002, ISBN: 83-87885-28-2
 • (cytat, str. 13) Wiedza o kliencie staje się podstawą strategii firmy, a jej tworzenie powinno się rozpocząć od następujących działań:
  -rozszyfrowania, które preferencje klientów są pomijane w obecnych działaniach,
  -zaprojektowania modelu działań, który odpowiadać będzie tym preferencjom,
  -stworzenia na tej podstawie nowej strefy zysku o wysokiej rentowności.
 • Słowa kluczowe: klient, strategia, wiedza



Anna Czubała, Dystrybucja produktów. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, ISBN: 83-208-1324-7
 • (cytat, str. 175) Efektywność kanału wyraża stosunek osiągniętych efektów do kosztów funkcjonowania kanału. Można ja oceniać, biorąc pod uwagę mierniki absolutne (np. osiągnięty zysk) lub mierniki względne w postaci zyskowności bądź rentowności obrotu.
 • Słowa kluczowe: Efektywność kanału
  Komentarze i źródła pierwotne: Ward,J.LeRoy, Project Management Terms: A Working Glossary, ESI International, Arlington, Va.,2000



Philip Kotler, Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN: 83-208-1569
 • (cytat, str. 111) "Skuteczny szef marketingu pełni trojakie funkcje. Po pierwsze, powinien dobrze kierować działem marketingu, zatrudniając kompetentnych pracowników, ustanawiając wysokie standardy planowania marketingu i wdrażania planów, doskonaląc umiejętności pracowników badania rynku, prognozowania i komunikacji. Po drugie powinien zdobyć zaufanie szefów innych działów - finansowego, zaopatrzeniowego, techniki informacyjnej itd. - i doprowadzić do tego, żeby cała firma działała na rzecz obsługi i zadowolenia klientów. Po trzecie, powinien dobrze współpracować z dyrektorem naczelnym oraz spełniać jego oczekiwania dotyczące wzrostu i rentowności."
 • Słowa kluczowe: szef marketingu

Strona 1 z 11

 

: Następna >>




Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty