(Transport)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

 

Strona 2 z 6

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (Transport) (20 - 40 z 119)

Elżbieta Gołembska (red.), Kompendium wiedzy o logistyce. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ISBN: 83-01-12812-7
 • (cytat, str. 289) Międzynarodowa infrastruktura logistyczna to system otwarty, stanowiący zbiór takich podsystemów, jak: Transport, punkty zatrzymywania się oraz magazynowania towarów i łączność, przy czym system ten charakteryzuje się stałą dążnością do wzrostu stopnia zorganizowania. Międzynarodową infrastrukturę logistyczną jako system, cechuje także duży stopień spójności, co oznacza, iż zmiana w jednym podsystemie pociąga za sobą zmiany w pozostałych podsystemach.
 • Słowa kluczowe: infrastruktura logistyczna
  Komentarze i źródła pierwotne: Durlik I., Inżynieria zarządzania, cz. 1. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995, str.116.
 • (cytat, str. 289) Międzynarodowa infrastruktura logistyczna to system otwarty, stanowiący zbiór takich podsystemów, jak: Transport, punkty zatrzymywania się oraz magazynowania towarów i łączność, przy czym system ten charakteryzuje się stałą dążnością do wzrostu stopnia zorganizowania. Międzynarodową infrastrukturę logistyczną jako system, cechuje także duży stopień spójności, co oznacza, iż zmiana w jednym podsystemie pociąga za sobą zmiany w pozostałych podsystemach.
 • Słowa kluczowe: infrastruktura logistyczna
  Komentarze i źródła pierwotne: Łubniewski R., Wacławek M., Zymonik J., Wybrane zagadnienia organizacji produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1986, str. 72-74.
 • (parafraza, str. 253) Rysunek 9.10. przedstawia zakres przedmiotowy usługi logistycznej.
  Usługa logistyczna obejmuje:
  A. Magazynowanie i obsługa zapasów
  1. Składowanie towarów
  2. Obsługa rampy magazynu
  3. Rozmieszczenie w gniazdach reg.
  4. Lokalizacja baz magazynowych
  5. Dekompletacja ładunków
  6. Tworzenie jednostek ładunków
  7. Pakowanie
  8. Planowanie wielkości powierzchni magazynowych
  9. Obsługa chłodni magazynowych
  10. Obsług magazynów otwartych i półotwartych

  B. Transportowanie i obsługa ładunku
  1. Przewóz ładunków
  2. Transport intermodalny
  3. Transport multimodalny
  4. Transport bimodalny
  5. Zabezpieczenie ładunku w transporcie
  6. Oznakowanie ładunków w transporcie
  7. Obsługa punktów przeładunkowych
  8. Planowanie tras przewozu
  9. Planowanie przestrzenności ładownej taboru
  10. Obsługa Transportu bliskiego, wózki podnośnikowe dźwignice itp.

  C. Badanie rynku i tworzenie marketingowego systemu informacji
  1. Badania rynku, udział w zysku.
  2. Tworzenie MIS
  3. Prognozy popytu
  4. Raporty sprzedaży, kody kreskowe
  5. Planowanie wielkości sprzedaży
  6. Badanie otoczenia konkurencji
  7. Public relations
  8. Promocja
  9. Reklama
  10. Statystyczna kontrola jakości

  D. Finansowanie transakcji i obsługa bankowa ubezpieczenia
  1. Umowy leasingowe
  2. Umowy kredytowe
  3. Kredyt kupiecki
  4. Audyt
  5. Controlling
  6. Księgowość
  7. Realizacja inkasa
  8. Factoring
  9. Ubezpieczenia ładunku w transporcie
  10. Ubezpieczenia przewoźnika i operatora
 • Słowa kluczowe: usługa logistyczna
  Komentarze i źródła pierwotne: Zostało to szerzej opisane na stronach 29-30Jerzy Olędzki, Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 1998, ISBN: 83-908937-1-1
 • (cytat, str. 34) Szybko postępująca modernizacja telekomunikacji, obejmująca coraz to nowsze zdobycze techniki, spowodowała powstanie globalnego systemu komunikowania się ludzi. Przez to pojęcie należy rozumieć ogólnoświatową sieć połączeń przewodowych i bezprzewodowych między nadawcą a odbiorcą, którzy mogą znajdować się w dowolnym miejscu na Ziemi. W globalnym systemie komunikowania działają skomputeryzowane banki danych, Internet, agencje informacyjne, nadawczo-odbiorcze stacje radiowe i telewizyjne, telefony i faksy, stacje satelitarne - słowem, cała techniczna infrastruktura współpracujących ze sobą środków komunikowania. Użytkownikami tego systemu są natomiast: prasa, radio, telewizja, oświata i nauka (jako instytucje twórcze), lotnictwo, Transport morski, meteorologia, rolnictwo, służba zdrowia, poczta, przemysł, organizacje militarne, gospodarcze, handlowe itp. instytucje, a także wszystkie osoby, które indywidualnie np. korzystają z Internetu.
 • Słowa kluczowe:Zbigniew Korzeń, Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Tom 1. Infrastruktura, technika, informacja, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998, ISBN: 83-87344-20-6
 • (cytat, str. 4 - 5) Spośród procesów technicznych można wyróżnić dziewięć ich podstawowych rodzajów, którymi są:
  a) transformacja energii bez zmiany jej postaci,
  b) przemiana energii z jednej postaci w inną, np. przemiana energii elektrycznej w mechaniczną lub mechanicznej w elektryczną itp.,
  c) przesłanie energii,
  d) kształtowanie materiałów (np. obróbka plastyczna, wiórowa, formowanie tworzyw),
  e) przetwarzanie materiałów (procesy zmiany fizycznych i chemicznych własności materiałów),
  f) Transport materiałów i magazynowanie,
  g) zmiana postaci informacji (odbieranie i przekazywanie informacji- informacja zawarta w sygnale nie ulega zmianie, zmienia się tylko sposób jej kodowania lub nośnik informacji),
  h) przetwarzanie informacji (informacja zawarta w pewnych sygnałach zostaje przekształcona za pomocą logicznych operacji, w wyniku czego ulega zmianie charakter informacji),
  i) przesyłanie informacji.
 • Słowa kluczowe: proces techniczny
 • (cytat, str. 17) Całokształt infrastruktury procesów logistycznych tworzą następujące grupy środków technicznych:
  1. środki Transportu i manipulacji, służące przemieszczaniu materiałów między przedsiębiorstwami, a także wewnątrz nich;
  2. budowle i konstrukcje magazynowe, umożliwiające składowanie i ochronę zapasów oraz niezbędne wyposażenie magazynów umożliwiające realizację ich podstawowych funkcji;
  3. opakowanie stanowiące ochronę ładunków, często także ułatwiające Transport i manipulację oraz spełniające funkcję marketingową;
  4. środki przetwarzania informacji (urządzenia i ich systemy oraz programy użytkowe).
 • Słowa kluczowe: infrastruktura logistyczna
 • (cytat, str. 25) Ładunki o naturalnej podatności Transportowej utrudniające normalny Transport dzielą się zasadniczo na dwie grupy:
  ładunki uciążliwe (niebezpieczne) o cechach i właściwościach mogących bezpośrednio lub pośrednio stwarzać niebezpieczeństwo lub szkodliwie wpływać na ludzi bądź przedmioty, z którymi się stykają,
  ładunki wrażliwe na czynniki zewnętrzne i warunki Transportu- np. na wstrząsy, uderzenia itp.
 • Słowa kluczowe: ładunki
 • (cytat, str. 65) Klasyfikacja środków technicznych tworzących infrastrukturę funkcjonalną zintegrowanych przepływów materiałowych może być rozpatrywana w odniesieniu do dwóch płaszczyzn:
  -płaszczyzny klasyfikacji rodzajowej,
  -płaszczyzny klasyfikacji funkcjonalnej.
  Klasyfikacja rodzajowa obejmuje:
  -Transport przewozowy (pojazdowy),
  -działania pomocnicze Transportu i magazynowania,
  -Transport przepływowy (przenośnikowy),
  -składowanie (buforowanie).
  Klasyfikacja funkcjonalna obejmuje :
  -rodzaje powiązań Transportowych,
  -środki Transportu przewozowego,
  -środki Transportu przepływowego,
  -rodzaje ładunków i technologie ich magazynowania.
 • Słowa kluczowe: klasyfikacja środków technicznychHalina Brdulak (red.), Logistyka przyszłości. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-208-2000-3
 • (cytat, str. 53) Transport oceaniczny ze swojej natury jest mało elastyczny i powoli, z dużym opóźnieniem reaguje na zmiany w przepływach towarowych.
 • Słowa kluczowe: Transport ciągły
 • (parafraza, str. 100) Łańcuch logistyczny LNG.
  Wydobycie gazu - dostarczenie do instalacji skraplania gazu - skroplenie gazu - dostarczenie LNG na statek za pomocą zbiornika magazynowego - załadunek LNG za pomocą terminala załadunkowego - Transport morski LNG - wyładunek LNG ze statku za pomocą terminala wyładunkowego - regazyfikacja - dostarczenie gazu do sieci gazociągów - odbiór gazu przez docelowych odbiorców.
 • Słowa kluczowe: łańcuch usługMarek Ciesielski (red.), Logistyka w biznesie. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, ISBN: 83-208-1619-X
 • (cytat, str. 116) Logistyka produkcji obejmuje następujące obszary działalności przedsiębiorstwa:
 • zapasy materiałów, surowców i półproduktów,
 • Transport wewnątrzzakłądowy,
 • ewidencję materiałową,
 • utylizację odpadów.

 • Słowa kluczowe: logistyka towarówCzesław Skowronek, Logistyka w przedsiębiorstwie. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, ISBN: 83-208-1402-2
 • (cytat, str. 86) Transport - jako zespół czynności polegający na przemieszczaniu m.in. dóbr materialnych w czasie i przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków technicznych - jest niewątpliwie składnikiem infrastruktury technicznej logistyki.
 • Słowa kluczowe: Transport
 • (cytat, str. 86) Sprawność przepływu to dostarczenie produktu we właściwym czasie, do odpowiedniego miejsca, zgodnie z dyspozycjami dysponenta, tj. dostawcy lub odbiorcy. Oznacza to, że usługa Transportowa jest podporządkowana decyzjom podejmowanym zwykle przez inny podmiot niż podmiot Transportowy. W tym rozumieniu Transport pełni funkcję usługową w stosunku do pozostałych uczestników procesu logistycznego.
 • Słowa kluczowe: Transport, sprawność przepływu
 • (cytat, str. 88) Infrastrukturę Transportową procesów logistycznych tworzy pięć podstawowych gałęzi Transportu:
  -Transport kolejowy,
  -Transport samochodowy,
  -Transport rurociągowy,
  -żegluga śródlądowa i morska,
  -Transport lotniczy.
 • Słowa kluczowe: infrastruktura Transportowa
 • (cytat, str. 160) Transport ciągły dotyczy branż aparaturowych (np. przemysłu chemicznego, cukrowniczego) i jest zdeterminowany technologią produkcji.
 • Słowa kluczowe: Transport ciągły
 • (cytat, str. 160 - 161) Transport przerywany występuje głównie we wspominanych branżach obróbczo- montażowych i charakteryzuje go nierównomierny dopływ i odpływ ładunków.
 • Słowa kluczowe: Transport przerywany
 • (cytat, str. 220) Procesy rzeczowe obejmują przede wszystkim Transport wewnętrzny surowców, materiałów, półfabrykatów itp., czynności manipulacyjne i tworzenie zapasów produkcji w toku. W procesach informacyjnych do najważniejszych natomiast należą planowanie, sterowanie i regulowanie przepływów produkcji.
 • Słowa kluczowe: proces rzeczowy
 • (cytat, str. 221 - 222) Na zapasy cykliczne składają się zapasy operacyjne, czyli wyroby obrabiane na danym stanowisku, i zapasy międzyoperacyjne. Te ostatnie mogą obejmować:
  -zapasy obrotowe, utrzymywane w celu synchronizacji czasów wykonania kolejnych operacji,
  -zapasy Transportowe, czyli wyroby pozostające w transporcie bądź oczekujące na Transport,
  -zapasy kompensacyjne, tworzone w celu wyrównania sporadycznych różnic w wydajnościach pracy, odbiegających od wydajności normowanej,
  -zapasy awaryjne, gromadzone w przypadku dużej awaryjności danego stanowiska pracy.
 • Słowa kluczowe: zapas cykliczny, zapasy obrotowe
 • (cytat, str. 235) Cechami charakterystycznymi logistycznego podejścia do sfery przepływów produktów są zatem:
  -traktowanie przepływów materialnych i informacyjnych jako systemu obejmującego dowolną liczbę ogniw,
  -komasacja różnych funkcji (magazynowanie, kształtowanie zapasów, polityka zakupów, Transport, obsługa odbiorców itp.) w jeden zintegrowany system zarządzania,
  -uwzględnienie współczesnych procesów rynkowych i ich przeobrażeń.
 • Słowa kluczowe: przepływy produktów
 • (cytat, str. 273) Głównym powodem tworzenia zapasów jest konieczność wyrównywania różnych intensywności strumieni przepływów.
  ...
  Drugim powodem gromadzenia zapasów jest oddziaływanie na procesy logistyczne (zaopatrzenie, zużycie, zbyt, Transport itp.) czynnika losowego.
 • Słowa kluczowe: zapas

 

Strona 2 z 6

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty