(umowa powiernicza)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

 

Strona 2 z 9

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (umowa powiernicza) (20 - 40 z 178)

Aneta Michalak, Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-01-15126-3
 • (cytat, str. 38) "Partnerstwo publiczno-prywatne może przewidywać, że podmiot publiczny i podmiot prywatny zawiążą spółkę kapitałową, zwaną spółką celową lub jednostką specjalnego przeznaczenia (SPV- Special Purpose Vehicle). Cel i przedmiot działalności spółki celowej nie mogą wykraczać poza zakres określony umową o partnerstwie publiczno-prywatnym. Spółka posiada osobowość prawną, własność majątku, uprawnienia administracyjne oraz niezależność finansową, co czyni z niej kompetentną, samodzielną jednostkę."
 • Słowa kluczowe: spółka celowa
 • (cytat, str. 80) "Kolejną formą pozyskania kapitału obcego jest leasing. Zgodnie z umową leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć na określonych warunkach rzecz od oznaczonego zbywcy i oddać ją korzystającemu na określonych warunkach rzecz od oznaczonego zbywcy i oddać ją korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne."
 • Słowa kluczowe: leasing
 • (cytat, str. 98) "Opcja jest umową miedzy nabywcą(posiadaczem) a sprzedawcą(wystawcą), dająca nabywcy prawo, anie obowiązek, do kupna(opcja kupna) lub sprzedaży(opcja sprzedaży) instrumentu bazowego, przed luz w ustalonym dniu w przyszłości, po określonej cenie. Opcja rzeczywista charakteryzuje się:
  -instrumentem bazowym(jest nim np. inwestycja),
  -data wykonania, czyli czasem ważności,
  -ceną wykonania,
  -premią z opcji."
 • Słowa kluczowe: umowa, opcja
 • (cytat, str. 146) "umowa pożyczki daje większą elastyczność niż umowa kredytu, gdyż nie ma tak sformalizowanej procedury. Swoboda w ustalaniu warunków umowy pożyczkowej, w tym form rozliczeń między stronami, sprawia, że są one chętnie zawierane. W odróżnieniu od kredytów bankowych odpłatnością z tytułu korzystania z pożyczki nie muszą być środki pieniężne w postaci odsetek."
 • Słowa kluczowe: pożyczkaAleksandra Duliniec, Finansowanie Przedsiębiorstwa. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-208-1963-8
 • (cytat, str. 34 - 35) Specyficzną formą zewnętrznego finansowania jest leasing, za pomocą którego przedsiębiorstwo zyskuje dostęp nie do środków pieniężnych( jak np. w ramach umowy kredytowej) , lecz do użytkowania rzeczowych środków trwałych będących przedmiotem leasingu. umowa leasingowa jest umową terminową; w okresie jej obowiązywania leasingobiorca użytkuje przedmiot leasingu w zamian za opłaty (raty) leasingowe przekazywane leasingodawcy.
 • Słowa kluczowe: leasingJan Rymarczyk (red.), Handel zagraniczny. Organiacja i technika, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN: 83-208-1568-1
 • (cytat, str. 176) Kontrakt (ang. contract, niem Vertrag, Kontrakt, franc. contrat, ros. dogowor) to umowa kupna sprzedaży zawierana z kontrahentem.
 • Słowa kluczowe: kontaktStefan Forlicz, Informacja w biznesie. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, ISBN: 9788320817645
 • (cytat, str. 172) Ochronie interesów przedsiębiorstwa służą normy prawne przewidujące możliwość objęcia niektórych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Przez pojęcie to rozumie się według art. 11, ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ". nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
  organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą. co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności". Działanie polegające na przekazaniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy uznawane jest za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 11, ust. 1). Tajemnica przedsiębiorstwa obowiązuje osoby, które świadczą pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, a także następnie przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy (art. 11, ust. 3). Przestrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa jest jednym z podstawowych obowiązków pracownika sformułowanych w art. 100, § 2 Kodeksu pracy.
 • Słowa kluczowe: ochrona tajemnicyStanisław Wrycza, Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-208-1863-5
 • (cytat, str. 226) Licencja jest to umowa na korzystanie z aplikacji komputerowej, zawierana pomiędzy podmiotem mającym majątkowe prawa autorskie do aplikacji a jej użytkownikiem.
 • Słowa kluczowe: licencjaPeter Binkowski, Helmut Beeck, Innowacje bankowe. Instrumenty terminowego rynku finansowego, POLTEXT, Warszawa 1998, ISBN: 83-86890-45-2
 • (cytat, str. 77) Cap jest niczym innym, jak tylko umową pomiędzy sprzedającym a kupującym, że w przypadku wzrostu rynkowej stopy procentowej ponad ustalona górną granice sprzedający zobowiązany jest zwrócić kupującemu kwotę różnicy odsetek, przy czym podstawa ich naliczania zostaje wcześniej uzgodniona w umowie cap.
 • Słowa kluczowe: stopa procentowa efektywnaJanusz Kudła, Instrumenty finansowe i ich zastosowania. , Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-87251-56-7
 • (cytat, str. 52 - 53) Konosament jest papierem wartościowym stwierdzającym fakt przyjęcia towaru do przewozu, potwierdzającym warunki umowy o przewóz(ale nie umową o przewóz). Konosamenty mogą być imienne, na okaziciela lub na zlecenie. ()
  Wyróżnia się dwa podstawowe typy konosamentów: konosamenty morskie oraz konosamenty śródlądowe. Konosamenty można tez podzielić z uwagi na ich konstrukcję wewnętrzną na:
  -liniowe- używane na stałych liniach handlowych
  - czarterowe- wydawane na podstawie odrębnej umowy o przewóz wynajętym statkiem
  - zwykłe- w których dostawa towarów następuje jednym statkiem, bez przeładunku w porcie morskim
  - przeładunkowe- jeśli dokonywany jest przeładunek towaru ze statku na statek
  bezpośrednie- wykorzystujące transport kombinowany, obejmujące całą trasę przewozu,()
  - grupowe- obejmujące w jednym instrumencie niewielkie przesyłki do różnych odbiorców;
 • Słowa kluczowe: konosamentWaldemar Tarczyński, Marek Zwolankowski, Inżynieria finansowa. , Placet, Warszawa , ISBN: 83-85428-40-2
 • (cytat, str. 77) Opcja jest to umowa między nabywcą (posiadaczem) a sprzedawcą (wystawcą) dającą nabywcy prawo do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego przed lub w ustalonym dniu w przyszłości po określonej cenie w zamian za opłatę. Pod koniec okresu na jaki wystawiono opcję prawo związane z opcją ończy się w terminie wygaśnięcia. Opcja jest kontraktem terminowym.
 • Słowa kluczowe: opcja
 • (cytat, str. 103) Kontrakt futures jest umową kupna lub sprzedaży określonych aktywów (w szczególności instrumentów finansowych lub towarów) w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie.
 • Słowa kluczowe: kontrakt, kontrakt futures, futures
 • (parafraza, str. 129) Swap to umowa, na podstawie której dwie strony kupują i sprzedają wzajemnie serię strumieni finansowych, które charakteryzują się stałym lub zmiennym oprocentowaniem, w tej samej lub różnych walutach, których wartość ejst dla stron transakcji ekwiwalentem w momencie zawierania umowy.
 • Słowa kluczowe: swapyRobert Mayer, Jak wygrać każde negocjacje. nie podnisząc głosu, nie tracąc zimnej krwi i nie wybuchając gniewem, MT Biznes, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-88970-28-3
 • (cytat, str. 237) Franczyzodawcy przyznają franczyzobiorcom licencje, które pozwalają działać pod znaną marką i w sprawnym systemie operacyjnym, a także uzyskiwać wsparcie organizacyjny ze strony franczyzodawcy przez określony czas po uruchomieniu punktu sprzedaży. Warunki, na jakich to się odbywa, reguluje umowa franczyzy.
 • Słowa kluczowe: umowa franczyzy
  Komentarze i źródła pierwotne: Źródło pierwotne: Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1985. s.294
 • (cytat, str. 292) Główne różnice pomiędzy kredytem i pożyczką: (a) kredytów udzielają tylko banki natomiast pożyczek- banki i inne podmioty, (b) w przypadku kredytu tytuł własności do środków pieniężnych nie przechodzi na kredytobiorcę, pożyczka zaś wiąże się z przeniesieniem prawa własności, (c) kredyt jest udzielany na konkretny cel, cel pożyczki zaś może być nieoznaczony, (d) kredyt jest odpłatny (odsetki, prowizje, opłaty), pożyczka zaś może być nieodpłatna, (e) umowa kredytu jest ważna, jeśli została zawarta w formie pisemnej, umowa pożyczki zaś wymaga formy pisemnej wyłącznie dla celów dowodowych i tylko wtedy, gdy jej kwota przekracza pięćset złotych.
 • Słowa kluczowe: kredyt, pożyczka
  Komentarze i źródła pierwotne: Źródło pierwotne: Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1985 s.325Zygmunt Kruczek (red.), Kompendium pilota wycieczek. , Proksenia, Kraków 2009, ISBN: 978-83-60789-03-2
 • (cytat, str. 281) umowa O UDZIAŁ W IMPREZIE - WARUNKI UCZESTNICTWA
  Jest to umowa zawarta między biurem podróży a klientem, w której biuro zobowiązuje się zapewnić świadczenie usług na określonych w tej umowie warunkach. umowa zawiera również warunki rezygnacji - precyzyjnie określone terminy rezygnacji z imprezy i kwoty potrącone z tego tytułu.
 • Słowa kluczowe: warunki uczestnictwaHenryk Mruk (red.), Komunikowanie się w marketingu. , Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, ISBN: 83-208-1523-1
 • (cytat, str. 149) "Jedną z cech sponsoringu jest brak możliwości dokładnego przewidzenia ostatecznych efektów oraz skuteczności poszczególnych aspektów sponsoringu...
  Bardzo istotne dla końcowego efektu jest miejsce i czas wykonania, podmiot sponsorowany i sposób wykonania przez niego czynności objętych umową."
 • Słowa kluczowe: Cechy sponsoringu
  Komentarze i źródła pierwotne: Lesław H. Haber, "Przedsiębiorczość w zarządzaniu parametrem globalizacji systemów gospodarczych."J. Borkowski, konflikcie i negocjacjach. Wybrane problemy psychologii organizacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Warszawa 2000, ISBN: 8388311131
 • (cytat, str. 60 - 62) Ogólna charakterystyka etapów negocjacji
  Przygotowanie negocjacji
  Etap ten określony umownie mianem prenegocjacyjnego trwa od chwili pojawienia się pomysłu rozmów do momentu ich bezpośredniego rozpoczęcia i polega n uświadamianiu problemu i uznaniu, że negocjacje są drogą do jego rozwiązania. W dalszym postępowaniu należy:
  - Wybrać partnera negocjacji, określić jego zainteresowanie dotyczące zawarcia z nami porozumienia ( jaki ma w tym interes?),
  - Ustalić rodzaj i zakres podstawowych problemów do otwarcia negocjacji,
  - Uzgodnić miejsce, czas i termin spotkania oraz jego ogólne zasady.
  Otwarcie negocjacji
  Jest to głównie rozmowa wstępna. Celem tego etapu jest wzajemna prezentacja stanowisk lub ofert oraz możliwe dokładne zrozumienie interesów partnera (przeciwnika). W trakcie tego etapu ma miejsce:
  - Wzajemne poznanie się negocjatorów,
  - Tworzenie ogólnej atmosfery, w jakiej będą odbywały się dalsze rozmowy,
  - Wstępna prezentacja stanowisk każdej ze stron,
  - Wzajemne ustalenie pełnomocnictw do prowadzenia negocjacji oraz zakresu podejmowanych decyzji.
  Na tym etapie bardzo ważny jest bezpośredni kontakt negocjatorów, sposób prezentacji własnych stanowisk i umiejętności słuchania drugiej strony. Celem tego etapu jest możliwie dokładne zrozumienie interesów partnera, poznanie jego intencji.
  Poszukiwanie rozwiązań.
  To etap właściwych negocjacji. Jego celem jest wyraźne i szczegółowe określenie różnic w stanowiskach stron ora poszukiwanie sposobów do ich niwelowania. Podstawą tworzenia różnych opcji łagodzących rozbieżności jest zazwyczaj:
  ­ Poczucie niemożności samodzielnego rozwiązania problemu,
  ­ Świadomość wspólnoty interesów, popartych doświadczeniem wzajemnie korzystnych relacji w przyszłości,
  ­ Perspektywa kontaktów w przyszłości.
  Przebieg tego etapu zależy przede wszystkim od zakresu swobody podejmowania decyzji przez strony negocjujące. Jest on określony przez granicę ustępstw, zazwyczaj wyznaczoną przez mocodawców albo samodzielnie - przez negocjatorów - jako wyznacznik opłacalności. Ostateczny wynik zależy jednak od umiejętności negocjacyjnych stron.()
  Finalizowanie negocjacji.
  Ostatecznym etapem negocjacji jest przyjęcie wspólnego stanowiska i wprowadzenie w życie przyjętych przez strony postanowień. Najczęściej podstawą wzajemnych zobowiązań jest umowa pisemna, której treść podlega także szczegółowym uzgodnieniom.
 • Słowa kluczowe: negocjacje, negocjowanieRoger Perrotin, Kupić z zyskiem: negocjacje handlowe. , POLTEXT, Warszawa 1994, ISBN: 83-85366-68-7
 • (parafraza, str. 26) Po sklasyfikowaniu zakupów na odpowiednie strefy (A, B, C) należy sporządzić umowy, które cechują się: jasnością, kompletnością, zrównoważeniem. Dobra umowa ma zapobiegać przyszłym sporom.
 • Słowa kluczowe: umowa, zakup
  Komentarze i źródła pierwotne: rozwinięte na rysunku 5.8 str 162Mirosław Chaberek, Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. , Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, ISBN: 83-7326-075-7
 • (cytat, str. 28 - 29) Za najbardziej istotne wskaźniki oceny poziomu obsługi w łańcuchu dostaw przyjmuje się odsetek zrealizowania zamówień zgodnie z umową. W związku z tym decydujące znaczenie mają wysokie poziomy udziału za-mówień, zrealizowanych :
  - terminowo (na czas), np. 95% dostaw zrealizowanych terminowo;
  - kompletnie, np. 93% zamówień zrealizowanych kompletnie;
  - bez uszkodzeń, np. 97%;
  - dokładnie i bez pomyłek, np. 98%.
 • Słowa kluczowe: logistyka towarów

 

Strona 2 z 9

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty