(Dyskusja:Rodzaje operacji gospodarczych)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

 

Strona 3 z 61

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (Dyskusja:Rodzaje operacji gospodarczych) (40 - 60 z 1206)

Bogusław Niedbała, Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty. , Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, ISBN: 978-83-7526-646-7
 • (cytat, str. 233) Bardziej zaawansowane informatycznie systemy sprawozdawcze sięgają po rozwiązania wykorzystujące dashboard. Narzędzie dashboard występuje pod nazwami takimi jak kokpit dyrektorski czy konsola menedżerska. Zostało ono opracowane z myślą o udostępnieniu danych dotyczących zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie menedżerom wyższych szczebli zarządzania. Aby uniknąć konieczności przeglądania dużej liczby liczb, aktualny stan przedsiębiorstwa prezentowany jest w postaci obrazkowej.
 • Słowa kluczowe: dashboard
  Komentarze i źródła pierwotne: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN
 • (parafraza, str. 153) W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące rodzaje wynagrodzenia zmiennego:
  - premia indywidualna
  - premia powszechna
  - premia zespołowa
  - premia przyznawana z tytułu podziału oszczędności lub korzyści
  - premia długoterminowa
  - opcje na zakup akcji przedsiębiorstwa
  - premia dla sprzedawców, produkcji
  - nagrody
 • Słowa kluczowe: wynagrodzenie
  Komentarze i źródła pierwotne: P. Sianiewicz: Na przekór stagnacji. Ranking inwestycyjny samorządów 2000-2002. "Wspólnota" 2003, nr 21; Ibidem: Ranking inwestycyjny samorządów 2001-2003. "Wspólnota" 2004, nr 21
 • (parafraza, str. 182 - 183) Sterując wykorzystaniem zasobów w ramach pojedynczego projektu, analizuje się albo koszt możliwych alternatywnych rozwiązań w planie projektu, albo koszt zastosowania w tymże projekcie różnorodnych zasobów. Kierownik projektu ma do dyspozycji dwa rodzaje zasobów:
  1) odnawialne - w znaczeniu takiej samej dostępności w kolejnych odcinkach czasu (np. dniówki robotnika),
  2) nieodnawialne - w znaczeniu istnienia limitu, którego przekroczenie spowoduje brak zasobu (np. środki finansowe w ramach określonego budżetu).
 • Słowa kluczowe: Zarządzanie zasobami
  Komentarze i źródła pierwotne: Tabela 1. Standardowe typy zachowań Rutkowski 2002,s. 38
 • (parafraza, str. 219 - 225) PSC (project scorecard) to koncepcja wykorzystania BSC w zarządzaniu projektami. Metoda ta eliminuje jednostronne preferowanie któregoś z obszarów realizacji projektu (np. dotrzymania kosztów) i umożliwia zbilansowanie wszelkich oczekiwań w stosunku do tego projektu.
  Wyróżniamy następujące rodzaje kart PSC:
  - PSC dla projektu z wykorzystaniem "klasycznych" perspektyw BSC,
  - project balanced scorecard (PBSC),
  - karta PSC M. Seldersa.
 • Słowa kluczowe: PSC
  Komentarze i źródła pierwotne: Ludosław Delichowski
 • (parafraza, str. 267) W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące rodzaje koordynacji:
  - poprzez osobiste wskazówki,
  - poprzez samostanowienie,
  - poprzez procedury,
  - poprzez plany.
 • Słowa kluczowe: koordynacja
  Komentarze i źródła pierwotne: B.F.Kubiak,A.Korowicki, Model organizacji wirtualnej i jej kooperacyjne systemy informacyjne.Idea przyszłości,czy praktyka na dziś.,Computerworld 40/1997.Piotr Majewski, Czas na e-biznes. , Helion, Gliwice 2007, ISBN: 978-83-246-0700-6
 • (cytat, str. 11) Z ang. business to business, to platforma (witryna biznesowa) służąca do szeroko rozumianego kontaktu (wymiana handlowa lub wymiana informacji) podmiotów gospodarczych - producentów, dostawców, hurtowników, odbiorców instytucjonalnych.
 • Słowa kluczowe: witryna, B2B
  Komentarze i źródła pierwotne: autor: Marek Dudek, Zygmunt Mazur, Wiesław Waszkielewicz

  R.W.Griffin, "Podstawy zarządzania organizacjami" Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002Grażyna Bartkowiak, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-208-1823-9
 • (cytat, str. 169) Idea Global Compact opiera się na założeniu, iż przez stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności środowiska biznesowe mogą w znaczącym stopniu uczestniczyć w rozwiązywaniu ważnych problemów gospodarczych współczesnego świata, minimalizować ujemne skutki procesów globalizacji i przyczyniać się do zrównoważonego wzrostu światowej gospodarki.
 • Słowa kluczowe: odpowiedzialność osobista
 • (parafraza, str. 171 - 172) Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności podmiotów gospodarczych obejmuje następujące obszary:
 • Otoczenie rynkowe (dostawcy, odbiorcy, kooperanci, konkurenci). *Otoczenie publiczne (administracja publiczna, instytucje pożytku publicznego, organizacje społeczne, mieszkańcy).
 • Sfera zatrudnienia (zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja, selekcja, system motywacji, wynagrodzenia)
 • Ochrona środowiska (technologia i organizacja wszelkich działań przedsiębiorstwa związanych z użytkowaniem zasobów środowiska)
 • Relacja z inwestorami (z obecnymi lub potencjalnymi akcjonariuszami)

 • Słowa kluczowe: biznesRussell Ackoff, Decyzje optymalne w badaniach stosowanych. , Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, ISBN:
 • (cytat, str. 182) Zgodnie z Bridgmanem: "ogólnie biorąc, przez pojęcie rozumiemy nie co innego, tylko pewien zbiór operacji, pojęcie jest synonimiczne z pewnym odpowieadjacym mu zbiorem operacji"

  Operacjonizm polega na definiowaniu pojęć przez odnoszenie ich do konkretnych operacji, przy pomocy których zdobywamy wiedzę o rzeczach.

  Operacja jest tym, co wykonujemy, aby poznać pewne pojęcie.
 • Słowa kluczowe: definicja, definiowanie, pojęcia, operacjonizm
 • (cytat, str. 204) Definicja operacyjna własności strukturalnej pewnego przedmiotu w pewnej chwili czasowej powinna wymienić:
  1. obserwowany przedmiot lub obserwowaną klasę przedmiotów;
  2. środkowisko, w którym powinno się dokonywać obserwacji,
  3. operacje, które mają być wykonane w powyższym środowisku, jeśli takie operacje istnieją,
  4. przyrządy, których należy użyć, jeżeli są takie, i standardy pomiarowe wymagane do wykonania poszczególnych operacji oraz
  5. obserwacje, których należy dokonać.
 • Słowa kluczowe: definicja, struktura, Definicja operacyjna
 • (cytat, str. 226) Użycie litery lub slowa jest w nie mniejszym stopniu pomiarem niż użycie liczby, pod warunkie, że podamy wyraźnie - a obowiązuje nas to również w przypadku liczb - jakich operacji należy dokonac na symbolach.
 • Słowa kluczowe: definicja, język, pomiar, symbol, znak
 • (cytat, str. 256) Wszyskie rodzaje pomiaru sa obarczone błędem i niezbędna jest ocena wartości tego błędu, aby wiedzieć, czy uzyskane wyniki pomiarów są użyteczne w danej konkretnej sytuacji badania podstawowego lub stosowanego.
 • Słowa kluczowe: błąd, pomiarJerzy Kisielnicki, Jan Turyna, Decyzyjne systemy zarządzania. , Difin, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-7641-622-9
 • (cytat, str. 210) Koszty zapadłe to koszty powstałe w wyniku działań gospodarczych realizowanych w przeszłości i - z uwagi na swój deterministyczny charakter - nie moga być zmienione jakąkolwiek decyzją w przyszłości.
 • Słowa kluczowe: koszty
 • (cytat, str. 333) Możemy wyróżnić dwa zasadnicze elementy OLAP:
  - wielewymiarowy model danych, a to oznacza odpowiednią fizyczną organizację danych w hurtowni danych;
  - zbiór operacji będący analizami i dostarczaniem, prezentacja wiedzy i informacji.
 • Słowa kluczowe: OLAP, elementy
 • (parafraza, str. 223) Można wyróżnić cztery podstawowe typy kosztów standardowych:
  - podstawowe, o charakterze długookresowym, stanowiace podstawę do opracowywania standardów bierzących,
  - idealne, ustalane na podstawie majlepszych możliwych warunków dla działalności operacyjnej,
  - dostępne, najczęściej stosowane w organizacjach gospodarczych, bazujące na efektywnych, nie zaś na doskonałych warunkach dziłalności operacyjnej,
  - łatwo osiągalne, o niskim poziomie motywacyjnym, zwykle powiązane z metodami premiowania za przekroczenie standardu.
 • Słowa kluczowe: kosztyZygmunt Szymla, Determinanty rozwoju regionalnego. , Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000, ISBN: 83-04-04541-9
 • (cytat, str. 59) Rozwój regionu jest kategorią mierzalną, którą jednak trudno wyrazić za pomocą jakiegoś jednego uniwersalnego miernika. Złożony charakter zjawisk społeczno-gospodarczych, występujących w procesach rozwoju poszczególnych regionów, wymaga wykorzystania różnych mierników - symptomów tego zjawiska.
 • Słowa kluczowe: rozwój regionu
 • (cytat, str. 63) M. Opałło wyróżnia dwa rodzaje mierników:
  1) podstawowe, ilustrujące wartości bezwzględne różnych zjawisk i procesów ekonomicznych i społecznych np. liczba ludności, liczba zatrudnionych w przemyśle, itp.
  2) relatywne, wyrażające stosunek wyróżnionych wartości względem innych wybranych wartości ekonomicznych, np. udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności, liczba zatrudnionych w przemyśle na 1000 ludności, itp.
 • Słowa kluczowe: rozwój regionu
 • (cytat, str. 89) W każdym programie bez względu na jego cele i funkcje, wyróżnić można trzy części tj. :
  1) część diagnostyczną obejmującą informacje dotyczące aktualnego stanu oraz prawidłowości rozwoju różnych zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, które chcemy programować,
  2) część prognostyczną zawierającą docelowe, prognozowane rozwiązania (modele) analizowanych zjawisk oraz różne scenariusze ich realizacji,
  3) cześć decyzyjną określającą sposoby, środki oraz podmioty odpowiedzialne za realizację danego programu.
 • Słowa kluczowe: program rozwojuJacek Sroka, Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Raport z badań, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, ISBN: 83-88594-19-2
 • (cytat, str. 8) Autorów opracowania interesuje demokracja jako procedura, w ramach której prowadzona jest dyskusja o polityce oraz korespondujących z nią kwestiach społecznych i ekonomicznych. Należy przy tym pamiętać, że w kontekście proceduralnym pojawiają się określone, czasem bardzo różne, sposoby dochodzenia do rozstrzygnięć. Oznacza to, iż instytucje polityczne, które strukturalizują styl prowadzenia demokratycznej polityki mają istotny wpływ na jej efekt, czyli treść polityki publicznej, stabilność demokratyczną i konstytucyjną systemu politycznego czy wreszcie społeczno-ekonomiczne warunki rozwoju społeczeństwa.
 • Słowa kluczowe: demokracja
 • (cytat, str. 10) Wskazywano, że model demokracji charakterystyczny dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii (tradycja "anglosaska") stanowi uniwersalną formułę konsolidacji porządku demokratycznego. Niekiedy twierdzono wręcz, iż zbudowanie demokracji w społeczeństwach kulturowo sfragmentaryzowanyeh jest niemożliwe, a jeżeli nawet dopuszczano taki scenariusz, to pojawiała się sugestia o "gorszej" demokracji. Lata 60. i 70. XX wieku wniosły jednak udokumentowane u świadectwa, iż istnieją na kontynencie europejskim również "inne" demokracje, wcale nie gorsze od modelu "anglosaskiego". Co więcej, powstały one w społeczeństwach sfragmentaryzowanych kulturowo (np. demokracja holenderska czy austriacka). Wtedy to właśnie rozpoczęła się dyskusja na temat konsensualnego i korporatystycznego stylu decydowania w polityce.
 • Słowa kluczowe: demokracja

 

Strona 3 z 61

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty