(Wykres Hijmansa)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

 

Strona 3 z 4

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (Wykres Hijmansa) (40 - 60 z 68)

Mieczysław Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ISBN: 83-01-12368-0
 • (cytat, str. 114) Koszty semistałe są stałe dla określonego poziomu działalności, a skokowo wzrastają przy przekroczeniu granicy wyznaczonego przedziału. Zachowanie tego typu kosztu obrazuje Wykres funkcji skokowej. Wynagrodzenie za wykonanie określonej pracy obliczone nie od liczby jednostek, lecz od grup jednostek może być przykładem kosztu semistałego.
 • Słowa kluczowe: kosztMarcin Klinowski, Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty. , CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7556-231-6
 • (parafraza, str. 99 - 102) Metody kontroli kosztów:
  - metoda tabelaryczna - zestawienie w jednej tabeli kosztów rzeczywiście poniesionych z planowanymi
  - metoda graficzna - np. Wykresy Gantta (harmonogram), krzywe kosztów skumulowanych, Wykres wykorzystania zasobów
  - metoda wartości zrealizowanej - stanowi rozwinięcie krzywych kosztów skumulowanych; bierzemy tu pod uwagę trzy parametry: budżet wyjściowy, rzeczywisty koszt projektu oraz budżet uaktualniony.
 • Słowa kluczowe: kontrola kosztówAdam Engst, Glenn Fleishman, Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik, Helion, Gliwice 2005, ISBN: 978-83-7361-977-1
 • (parafraza, str. 312) Szukanie Wi-Fi
  Większość typów programów klienckich sieci bezprzewodowych automatycznie wykrywa otwarte sieci Wi-Fi i podaje listę możliwości nawiązania połączenia. istnieje jednak kilka programów wbudowanych w systemy operacyjne i udostępnianych przez producentów kart Wi-Fi, które potrafią o wiele więcej. Aby zebrać więcej informacji o sieciach bezprzewodowych w sąsiedztwie, można skorzystać z jednego z programów do detekcji sieci (ang. stumbler). Narzędzia te wyszukują dostępne sieci bezprzewodowe, wyświetlają listę znalezionych sieci i przedstawiają dodatkowe informacje o każdej z nich.
  Do danych, jakie może podać taki program, należą nazwa sieci, kanał, poziom sygnału i status szyfrowania WEP/WPA. Wszystkie programy przydają się do sprawdzenia, jak poziom sygnału danej sieci Wi-Fi zmienia się w zależności od lokalizacji. Niektóre potrafią nawet przedstawić Wykres poziomu sygnału w zależności od czasu, co może przydać się do ustalenia, jak warunki środowiskowe wpływają na długodystansowe bezprzewodowe łącza internetowe.
  Oto lista najpopularniejszych narzędzi do detekcji sieci. Trzeba pamiętać, że zwykle współpracują tylko z konkretnymi kartami Wi-Fi, więc warto sprawdzić zgodność przed pobraniem oprogramowania.
 • Słowa kluczowe: sieciArkadiusz Potocki, Współczesne tendencje w zarządzaniu - teoria i praktyka. , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000, ISBN: 83-907648-3-0
 • (cytat, str. 263) Wykres programowania procesu decyzyjnego (PDPC) - narzędzie graficzne, używane przy wyborze najlepszego wariantu działania dla osiągnięcia założonego celu. Wykres ten pokazuje alternatywne drogi rozwiązania tego samego problemu i sekwencje działań w różnych możliwych do zastosowania wariantach osiągnięcia celu
 • Słowa kluczowe: procesJerzy Kisielnicki, Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-208-1729-4
 • (cytat, str. 72) Wykres Gantta jest graficznym sposobem prezentacji sekwencji działań realizowanych w procesach działań i kontroli.
 • Słowa kluczowe: Wykres GanttaMarek Dylewski, Beata Filipiak, Zarządzanie finansami projektu europejskiego. , C.H. Beck, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-255-0511-0
 • (cytat, str. 75) "Najczęściej sporządza się harmonogramy w formie diagramów belkowych, czyli tzw. harmonogramów Gantta, obrazujących realizowany projekt na dwuwymiarowym Wykresie. Wykres Gantta przedstawia w poziomie os czasu, w jednostkach o odpowiedniej do specyfiki projektu szczegółowości, natomiast w pionie czynności planowane do wykonania w projekcie."
 • Słowa kluczowe: Wykres GanttaWaldemar Prussak, Zarządzanie jakością : wybrane elementy. , Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003, ISBN: 83-7143-541-X
 • (cytat, str. 49) Ciągłe doskonalenie, przebiegające w wielokrotnie powtarzanym cyklu działań zarządczych: planuj- wykonaj- sprawdź- działaj (skoryguj), nazywanym cyklem Deminga, oddziałuje na wyniki organizacji i wymaga od niej wartości i zachowań zogniskowanych na ocenie zadowolenia klienta, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Technikami i narzędziami ciągłego doskonalenia są m.in.: burza mózgów, diagram pokrewieństwa, benchmarking, diagram przyczynowo-skutkowy, schemat blokowy, karta kontrolna, histogram, Wykres Pareta-Lorenza, diagram rozproszenia itd. Tendencje zmian kluczowych wskaźników, przedstawiane w postaci łatwej do zakomunikowania, zrozumienia i wszczęcia działania, wskazują kierunki sterowania procesem ciągłej poprawy.
 • Słowa kluczowe: Cykl DemingaRomuald Zalewski, Zarządzanie jakością w produkcji żywności. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004, ISBN: 83-89224-89-5
 • (parafraza, str. 154) Wykres przyczynowo-skutkowy Ishikawy to technika, która pozwala określić i pogrupować czynniki albo przyczyny wpływające na analizowany skutek. Technika ta polega na wykorzystaniu wiedzy ekspertów, wykonawców i innych pracowników dla sporządzenia diagramu, który porządkuje wiedzę o specyficznym, ściśle sprecyzowanym problemie. Diagram przyczynowo-skutkowy jest często używany w połączeniu z sesjami tzw. burzy mózgów i wywodzi się z pracy w japońskich kołach jakości. Chodzi przede wszystkim o:
  - zestawienie możliwych przyczyn wyjaśniających skutek,
  - analizę ewolucji przyczyn.
 • Słowa kluczowe: Wykres IshikawyJerzy Łańcucki (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. , Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz 1995, ISBN: 83-85731-65-2
 • (cytat, str. 175 - 179) Schematy opisowe- są to narzędzia służące do przedstawiania danych ilościowych w prostej czytelnej formie graficznej. Taka właśnie forma powinna stanowić punkt wyjścia do analizy aktualnego stanu, zmian, tendencji, jak również doskonale nadaje się przy podsumowaniach i przedstawieniu efektów końcowych pracy.
  Schematy opisowe można podzielić na:
  - schematy przekrojowe- dzieli on całość na dwie części, obrazując dane w formie Wykresu. Najbardziej powszechnym jest Wykres kołowy,
  - schemat kolumnowy- Wykresy te znajdują zastosowanie, jako ilustracja porównań, - schemat tendencji- przyjmuje najczęściej formę Wykresu liniowego. Tworzony dla zilustrowania tendencji analizowanych zjawisk, stanowi najpowszechniej stosowaną technikę ilustracji graficznej.
 • Słowa kluczowe: schematy opisoweAdam Hamrol, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. , Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998, ISBN: 83-01-14994-9
 • (cytat, str. 227 - 228) "Diagram strzałkowy (ang. Arrow Diagram) - lub Wykres sieciowy. Wykorzystywany jest do planowania działań oraz ustalania ich kolejności (np. realizacji projektów). Kolejne zastosowanie to planowanie powtarzalnych procesów. Przy definiowaniu procesu ustalane są chronologia działań oraz czas potrzebny na ich wykonanie. Działania wymagające czasu są łączone na schemacie liniami, działania realizowane równocześnie są oznaczane strzałkami. Węzły tak powstającego diagramu oznaczają stany, a łączące je linie - czynności powodujące przejście do kolejnego stanu. Prezentowana technika znajduje zastosowanie jako tzw. analiza ścieżek krytycznych (ang. ĆPA - Critical Path Analysis) lub w rozwiniętej formie - jako wspomagana komputerowo metoda PERT. Należy sobie zdawać sprawę, że w praktyce - poza przykładami omówionymi stosuje się wiele innych narzędzi wspomagających zbieranie i przetwarzanie danych. W przedstawionym tutaj rozumieniu narzędziami są również: weryfikowanie hipotez statystycznych, karty przebiegu dokumentacji i wiele innych. W książce wymieniono i omówiono jedynie narzędzia podstawowe, które w praktyce wykazały już swoją skuteczność. W każdej konkretnej sytuacji należy jednak wybierać narzędzia, które są najlepiej opanowane, do których ma się zaufanie. Wybór nie musi ograniczać się do listy wymienionych powyżej."
 • Słowa kluczowe: diagram strzałkowy
 • (cytat, str. 227) "Wykres programowy procesu decyzji (ang. Process Decision Programme Chart} - lub karta planowania procesu decyzji, diagram planowania procesu decyzyjnego. Umożliwia wybór optymalnej drogi osiągnięcia zamierzonego celu. Jest zbliżony do diagramu systematyki, jednak obok chronologii procedur ukazuje również możliwe, alternatywne rozwiązania. Bazuje na rozwiązaniach zawartych w diagramie systematyki. Formułowane odpowiedzi na pytanie: "Jakie inne kroki można podjąć, aby zrealizować cel?", wskazują na jego dynamiczny charakter. Budowa diagramu polega na tworzeniu "rozgałęzień" pierwotnego schematu. Wykres może zostać rozszerzony o informacje, dotyczące osób odpowiedzialnych oraz terminy realizacji działań, prowadzących do ustalonego celu. Wykres "symuluje" możliwy rozwój wydarzeń. Obok wskazywania możliwych zagrożeń, na Wykresie umieszcza się także zestawienia proponowanych środków i czynności zaradczych. Prezentowane narzędzie stanowi uzupełnienie metody FMEA. Wykres programowy procesu decyzji wykorzystywany jest do rozwiązywania problemów o dużym stopniu niepewności (np. w ocenie niezawodności produktu)."
 • Słowa kluczowe: Wykres programowy
 • (cytat, str. 227) "Macierzowa analiza danych (ang. Matrix Data Analysis) - określana także jako Wykres analizy danych lub tablicowa analiza danych. Celem jej stosowania jest analiza danych zawartych w diagramach macierzowych. Ukazuje zależności między dwoma zbiorami danych nie powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Diagram macierzowy w prosty sposób obrazuje zależności (ich siłę, istotność) w grupach analizowanych czynników. Narzędzie to stanowi sposób prezentacji danych wyjściowych, których otrzymanie muszą poprzedzić wielowariantowe analizy (często wspomagane komputerowo) danych zawartych w diagramach macierzowych. Taki sposób prezentacji danych jest wykorzystywany przede wszystkim w marketingu, np. w trakcie szukania nisz rynkowych. Macierzowa analiza danych stanowi podstawowe narzędzie w metodzie QFD."
 • Słowa kluczowe: macierzowa analiza danych
 • (cytat, str. 226 - 227) "Diagram systematyki (ang. Systems Flow/Tree Diagram) - nazywany także diagramem drzewa, Wykresem typu drzewo lub drzewem decyzyjnym. Wykorzystywany jest w procesach planowania. Stanowi graficzne uporządkowanie czynników powodujących występowanie problemu lub czynności niezbędnych w ramach danego procesu. W pierwszym przypadku przypomina Wykres Ishikawy, w drugim - popularny schemat blokowy. Diagram logicznie i chronologicznie porządkuje przyczyny lub zadania ze względu na zdefiniowany cel, zgodnie z zasadą "od ogółu do szczegółu". Jego weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy zdefiniowane czynności szczegółowe umożliwiają realizację celu głównego i odwrotnie, czy analizując cel główny znajduje się
  np. wskazówkę, jak go zrealizować? Diagram systematyki stanowi dalsze uporządkowanie informacji zawartych w Wykresach pokrewieństwa i współzależności."
 • Słowa kluczowe: diagram systematyki
 • (cytat, str. 226) "Diagram relacji (ang. Interrelationship Digram) - określany także jako Wykres współzależności przyczyn. Został zaprojektowany dla wskazania przyczyn występowania problemu oraz określenia ich wzajemnych powiązań. Jest podobny do diagramu Ishi-kawy, definiuje jednak nie tylko powiązania na linii "przyczyna - skutek", ale określa także powiązania "przyczyna - przyczyna". Elementy diagramu, do lub od których jest skierowana największa liczba powiązań (strzałek) stanowią punkt wyjścia do dalszych analiz. Wykorzystywane są w nich diagramy ukierunkowane lub scentralizowane. Diagram relacji służy jako punkt wyjścia do planowania działań korygujących."
 • Słowa kluczowe: diagram relacji
 • (cytat, str. 225 - 226) "Karty kontrolne Shewharta są podstawowym narzędziem w statystycznym nadzorowaniu i sterowaniu procesów, zwłaszcza w produkcji seryjnej. Prowadzenie karty kontrolnej jest związane z pobieraniem z procesu, * ustalonych, regularnych odstępach czasu, próbek (próbka oznacza np. kilka egzemplarzy wyrobu) o określonej liczebności. Dla każdej próbki obliczane są miary statystyczne, np. średnia arytmetyczna, mediana, rozstęp lub odchylenie standardowe wybranej cechy. Częstotliwość pobierania próbek oraz ich liczebność powinny być tak ustalone, aby Wykres obliczonych wartości wykazywał wszelkie istotne zmiany zachodzące w kontrolowanym procesie. Jeśli wartości mieszczą się w przedziale wyznaczonym na karcie przez tzw. linie kontrolne lub nie tworzą określonej sekwencji(np. trendu) oznacza to, że proces jest stabilny lub inaczej, że nie podlega działaniu czynników, które mogą trwale pogorszyć jego wyniki."
 • Słowa kluczowe: karta kontrolna
 • (cytat, str. 224) "Wykresy korelacji są graficzną ilustracją związku zachodzącego pomiędzy dwiema zmiennymi. Są one stosowane w przypadkach, gdy konieczne jest zbadanie zależności między dwoma czynnikami, np. potwierdzenie zależności przyczynowo-skutkowych wykorzystywanych w sterowaniu jakością.
  W celu sporządzenia diagramu korelacyjnego dane przedstawia się we współrzędnych prostokątnych, poprzez nanoszenie na Wykres wszystkich par wyników, Aby uzyskać wiarygodne wyniki, wskazane jest przeanalizowanie stosunkowo dużej liczby par danych (więcej niż 30). Sposób grupowania się punktów na Wykresie uwidacznia zależności korelacyjne między badanymi zmiennymi. Jeśli punkty układają się w pobliżu pewnej krzywej, oznacza to, że pomiędzy badanymi zmiennymi zachodzi znacząca korelacja. Krzywą tę można aproksymować odpowiednią funkcją regresji ze wskazaniem siły związku między tymi wielkościami w postaci współczynnika korelacji. W najprostszym przypadku, punkty układają się w pobliżu linii prostej o ujemnym lub dodatnim współczynniku pochylenia. Mówi się wówczas o zachodzeniu pomiędzy nimi odpowiednio korelacji dodatniej lub ujemnej.
  Jeśli punkty są na Wykresie rozproszone lub ułożone wzdłuż prostej prostopadłej do jednej z osi układu współrzędnych, oznacza to, że badane wielkości nie są skorelowane, są od siebie niezależne.
  Należy wyraźnie podkreślić, że współczynnik korelacji r = ±1 nie oznacza, że pomiędzy zmiennymi musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy. Najczęściej rzeczywiście tak jest, ale w każdym przypadku powinno to być wykazane dodatkową analizą fizyczną istoty zależności. Jeśli r = ±l, a związek przyczynowo-skutkowy nie zachodzi, oznacza to, że związek statystyczny staje się związkiem funkcyjnym."
 • Słowa kluczowe: Wykres korelacji
 • (cytat, str. 220 - 221) "Diagram Pareto-Lorenza opiera się na stwierdzonej empirycznie prawidłowości, że w przyrodzie, technice, działalności człowieka itp. zazwyczaj 20-30% przyczyn (czynników) decyduje o około 70-80% skutków. Zidentyfikowanie tych przyczyn w przypadku SZJ pozwala na wyznaczenie kierunków działań, które szczególnie efektywnie mogą przyczynić się do doskonalenia procesów i podnoszenia poziomu jakości wyrobów. Budowę diagramu wykonuje się w następujących fazach:
  - kompletowanie informacji o badanym procesie, mających związek z określonym problemem,
  - określenie wielkości, za pomocą której można mierzyć wynik procesu w aspekcie rozpatrywanego problemu,
  - uszeregowanie, na podstawie zebranych informacji oraz wiedzy o procesie przyczyn ze względu na silę ich oddziaływania na wynik procesu,
  - wyznaczenie skumulowanych wartości procentowych każdej przyczyny,
  - połączenie linią punktów odpowiadających wartościom skumulowanym,
  - przeprowadzenie analizy Wykresu w celu wyznaczenia grupy przyczyn, które powinny być zbadane (usunięte, ograniczone itp.) w pierwszym rzędzie. W tablicach 6.5a i 6.5b podano przykład analizy, przeprowadzonej na podstawie ewidencji wad wyrobu produkowanego seryjnie i poddawanego kontroli odbiorczej w dużych partiach. Analiza wstępna wykazała, że występuje 10 przyczyn (tutaj - wad wyrobu), na podstawie których partie wyrobów poddawanych kontroli były kwalifikowane jako nie spełniające wymagań. Na podstawie zebranych danych możliwe jest określenie:
  - częstości występowania danej wady,
  - kosztów kontroli oraz kosztów związanych z naprawą lub złomowaniem niezgodnych jednostek lub całych partii wyrobów.
  Dane z tablicy zostały naniesione na Wykresy Pareto - rysunek 6.7. Wykresy pozwalają odczytać, że z punktu widzenia częstotliwości występowania niezgodności, główna przyczyna związana jest z nieprzestrzeganiem procedur przechowywania wyrobów gotowych (ślady korozji, zabrudzenia). Inny obraz daje Wykres kosztów. Największe koszty są związane z usuwaniem skutków spowodowanych nieprawidłową strukturą metalograficzną lub źle dobranymi parametrami obróbki (przypalenia powierzchni).
  Arkusze kontrolne pomagają w zbieraniu i porządkowaniu informacji dotyczących konkretnego wyrobu lub procesu. Na arkusze nanosi się dane o zdarzeniach związanych z rozpatrywanym wyrobem lub procesem, w szczególności o częstości i miejscu ich występowania. Układ arkusza powinien eksponować cel, dla którego został stworzony. Ilustracją tego jest rysunek 6.8a, na którym pokazano arkusz, obrazujący występowanie pęknięć szyby samochodowej. Arkusz ma w tym przypadku po prostu kształt badanej szyby, a wystąpienie pęknięcia jest odnotowywane w miejscu, w którym ono wystąpiło. Dane opisujące zdarzenia można przedstawić również w postaci diagramu, jak na rysunku 6.8b. Oddaje on lepiej zależności ilościowe, ale nie pozwala na ich opis przestrzenny.
  Należy wyraźnie podkreślić, że mimo swej prostoty, arkusze kontrolne są bardzo skutecznym narzędziem zbierania i porządkowania danych z pomiarów i obserwacji, możliwym do stosowania w różnorodnych warunkach."
 • Słowa kluczowe: diagram Pareto-Lorenza
 • (cytat, str. 218 - 220) "Wykres przyczynowo-skutkowy Ishikawy stanowi graficzne przedstawienie powiązań między czynnikami działającymi na proces i skutkami, które one powodują. Jest
  5 Często jest stosowane dla nich określenie "siedem podstawowych narzędzi jakości". W literaturze mogą zachodzić pewne różnice odnośnie ich zestawu. Niektórzy do "narzędzi podstawowych" zaliczają również "burzę mózgów" lub "techniki rozwiązywania problemów" a nie uwzględniają "schematu blokowego".
  pomocny przy rozwiązywaniu problemów, jakie mogą wystąpić w procesie, Ishikawa opracował go specjalnie dla Kół Jakości działających w przedsiębiorstwach japońskich. Przygotowanie diagramu Iskikawy powinno być realizowane w grupie, na przykład z wykorzystaniem metody "burzy mózgów" (patrz: podrozdział 6.7). Opracowanie diagramu może być realizowane w kilku fazach: . 1. Określenie przyczyn głównych (ogólnych).
  Najczęściej jest stosowane tzw. podejście 5-M, według którego najważniejsze grupy czynników oddziaływających na wynik procesu są związane z: człowiekiem (ang. Mań), maszyną (ang. Machine), metodą (ang. Method), materiałem (ang. Material),
  środowiskiem i zarządzaniem (ang. Management). Często wymienionych pięć grup czynników uzupełnia się o szóstą (6-M): pomiar (ang. Measurement). Rozpatrywanie problemu w kategoriach wymienionych 5 lub 6 grup czynników głównych nie musi być jednak regułą. Grupy czynników powinny być każdorazowo dobierane do problemu, który należy rozwiązać. Czynniki te zapisuje się na osiach dochodzących do osi głównej diagramu.
  2. Określenie czynników drugorzędnych (szczegółowych).
  Czynniki drugorzędne są bezpośrednio związane z czynnikami głównymi i stanowią ich rozwinięcie. W zasadzie, nie ma ograniczeń co do ich liczby, lecz ze względu na przejrzystość diagramu korzystniejsze jest ich ograniczenie i w razie potrzeby, określenie czynników trzeciorzędnych itd.
  3. Wybór czynnika krytycznego.
  Przy wyborze czynników krytycznych, nasilniej odziały wuj ących na wynik rozpatrywanego procesu można zastosować, np. analizę Pareto lub metody eksperymentalne."
 • Słowa kluczowe: Wykres IshikawyHenryk Brandenburg, Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, ISBN: 83-7246-191-0
 • (cytat, str. 61) Najlepiej znanym w praktyce przykładem planowania i zarządzania projektami jest tzw. Wykres Gantta opracowany przez Henry'ego L. Gantta.
  Podstawą sporządzenia Wykresu jest zbiór zadań, który przedstawia całkowity zakres projektu otrzymany np. w wyniku zastosowania struktury podziały pracy (WBS). Struktura podziału pracy (WBS) to narzędzie planowania projektu, którego celem jest zdefiniowanie zakresu pracy poprzez wygenerowanie skończonego (zamkniętego) zbioru zadań składającego się na projekt. Zgodnie z definicją przyjętą przez Project Management Institute, struktura podziału pracy (WBS) to narzędzie grupujące elemnty projektu, które organizują i definiują jego zakres; czynności nie objęte WBS traktowane są jako zadania leżące poza projektem. (...) Bezpośrednim efektem wykonania WBS jest wstępne określenie całego zakresu zadaniowego projektu, który następnie staje się podstawą do szacowania czasów poszczególnych czynności i przypisywania zasobów.
 • Słowa kluczowe: wbs, Wykres GanttaMichał Trocki, Zarządzanie Projektami. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, ISBN: 83-208-1429-4
 • (cytat, str. 163) Planowanie i kontrola realizacji projektów za pomocą techniki CPM obejmuje następujące etapy:
  1. Przedstawienie struktury projektu w postaci Wykresu sieciowego.
  2. Określenie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych czynności składających się na projekt.
  3. Określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia całego projektu.
  4. Obliczenie terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych czynności składających się na projekt.
  5. Obliczenie rezerwy czasu.
  6. Wyznaczanie krytycznego ciągu czynności warunkujących terminową realizację projektu (ścieżki krytycznej).
  7. Kontrola realizacji czynności leżących na ścieżce krytycznej, a także czynności podkrytycznych (o najmniejszym zapasie czasu).
  8. Ewentualna kontrola kosztów projektu i kontrola wykorzystania zasobów (metoda CPM-COST i Wykres Wykorzystania Zasobów).
 • Słowa kluczowe: schemat CPM
  Komentarze i źródła pierwotne: Piotr Chomczyński, Rola organizacyjnych "znaczących innych" w procesie konstruowania obrazu samego siebie w miejscu pracy
  źródło pierwotne: Leymann H. (1996), The Content and Development of Mobbing at Work, "European Journal of Work and Organizational Psychology", 5 (2), s. 165 - 184

 

Strona 3 z 4

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty