(zasady komunikowania werbalnego)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

 

Strona 3 z 58

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (zasady komunikowania werbalnego) (40 - 60 z 1146)

Michał Flieger, Jan Skalik (red.), Diagnoza poziomu zarządzania w instytucji sektora publicznego. , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ISBN:
 • (parafraza, str. 522 - 523) Autor przytacza obszary i cechy analizy organizacji uczącej się pozwalające ocenić poziom zaawansowania organizacji w drodze do uczenia się.

  Wymienia obszary:
  • organizacyjne uwarunkowania kreatywności - poziom integracji pracowników, sposób formułowania zadań, rozmieszczenie uprawnień, cechy przepisów formalnych
  • komunikacyjnych uwarunkowań kreatywności - uporządkowanie przepływu informacji, uprawnienia decyzyjne, informacja jako narzędzie koordynacji, style komunikowania się, zespołowe rozwiązywanie problemów
  • motywacji do zmian - motywacja zespołów problemowych, szkolenie pracowników, nagradzanie, kształtowanie postaw
  • psychospołecznego klimatu zmian - psychospołeczne przygotowanie zmian, aktywność pracowników, postawy wobec uczenia się, wsparcie społeczne, mobilizacja psychiczna, komunikacja interpersonalna.


 • Słowa kluczowe: organizacja ucząca sięGary Karrass, Dobić targu. , Businessman, Sopot 1985, ISBN: 8300033483
 • (cytat, str. 138) Stosuj argument legalizmu. Druki zawierające listy cen, zasady udzielania kredytów, metody działania twojego przedsiębiorstwa- to twoje bilety wizytowe. Budzą zaufanie. Jeżeli klient zobaczy wydrukowane czarne na białym, że firma, którą reprezentujesz nie udziela kredytu powyżej 30 dni, przyjmie to do wiadomości łatwiej niż twoje słowo. Co więcej: ty osobiście nie stajesz się jego przeciwnikiem. Przeciwnikiem jest dokument.
 • Słowa kluczowe: negocjator, metodaWojciech Haman, Jerzy Gut, Docenić konflikt. od walki i manipulacji do współpracy, Kontrakt, Warszawa 2001, ISBN: 83-85924-05-1
 • (cytat, str. 31) Aby rozmowa była konstruktywna, musimy wejść w kontakt z drugą osobą i dobrze się porozumiewać. Każdy z nas wykorzystuje swoje umiejętności interpersonalne w kontaktach z ludźmi i w negocjacjach. Jednak w sytuacji konfliktowej, gdy rośnie napięcie i wzbudzają się silne emocje - często zapominamy o podstawowych zasadach skutecznego komunikowania się.
 • Słowa kluczowe: komunikacja, porozumiewanie się, kontakt
 • (parafraza, str. 116) Podstawowe zasady negocjacji można przedstawić w formie przekazu:
  - Oddzielaj ludzi od problemów (atakuj problem - nie ludzi).
  - Koncentruj się na interesach, a nie stanowiskach.
  - Formułuj pytania przed odpowiedziami.
  - Doceniaj pozytywy.
 • Słowa kluczowe: negocjacjeRoger Fisher, William Ury, Dochodząc do Tak!. Negocjowanie bez poddawania się, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994, ISBN: 83-208-0955-X
 • (cytat, str. 13) Negocjacje jako dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy niektóre przynajmniej interesy zaangażowanych stron są konfliktowe.
 • Słowa kluczowe: negocjacje, porozumienie
  Komentarze i źródła pierwotne: Nieco więcej w książce.
 • (cytat, str. 132) Trzy podstawowe zasady warte zapamiętania:
  1. Przedstaw każdą kwestię jako problem wspólnego poszukiwania obiektywnych kryteriów.
  2. Uzasadnij i bądź otwarty na uzasadnienia, które kryteria są najbardziej odpowiednie i jak powinny być stosowane.
  3. Nigdy nie poddawaj się presji, a jedynie regułom.
 • Słowa kluczowe: negocjacje
  Komentarze i źródła pierwotne: *Goodal (1987)
 • (parafraza, str. 63 - 66) zasady prowadzenia negocjacji dotyczące emocji:
  - rozpoznaj i zrozum swoje i ich emocje
  - nie ukrywaj emocji i oznajmij ich istnienie jako uzasadnione - ludzie uwolnienie od ciężaru nie wyrażonych emocji są bardziej skłonni zająć się problemem
  - pozwól drugiej stronie "wypuścić parę" - najlepszą strategią jest słuchanie bez odpowiadania na ataki
  - nie reaguj na wybuchy emocjonalnie- nie kontrolowane wybuchy mogą doprowadzić do burzliwej kłótni
  - używaj symbolicznych gestów
 • Słowa kluczowe: emocje, zasady
  Komentarze i źródła pierwotne: T. Mendel, (1993), Badanie wiarygodności partnera gospodarczego. "Przegląd Organizacji", nr 7.
 • (parafraza, str. 66 - 72) zasady związane z dobrym komunikowaniem się:
  - aktywnie słuchaj i potwierdź, co zostało powiedziane
  - mów, aby być zrozumianym
  - mów o sobie, nie o nich- unikniesz prowokowania reakcji
  - mów, aby osiągnąć jakiś cel - "zanim złożysz oświadczenie bądź pewien co chcesz zakomunikować"
 • Słowa kluczowe: komunikacja
  Komentarze i źródła pierwotne: Zostało to szczegółowo opisane na stronach 26-28.Adam Stabryła (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. , Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-255-0237-9
 • (cytat, str. 151) Metody komunikowania się stanowią grupę metod związaną z przekazywaniem, wymianą i rozumieniem znaczeń. Ich transmisja umożliwia wymianę informacji i idei. Wyróżnia się dwa sposoby komunikowania: interpersonalne i społeczne.
 • Słowa kluczowe: komunikacja, metodaMariusz Bednarek, Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa lean, Difin, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-7251-778-4
 • (cytat, str. 30 - 31) Dla efektywnego wykorzystania wszelkich możliwości, jakie oferuje technologia, potrzebny będzie innyc element "brainware". Jest to zindywidualizowany sposób i powód, dla którego przedsiębiorstwo wykorzystuje zdobycze technologiczne, tworzą go:
  - strategia działalności przedsiębiorstwa,
  - metody zarządzania organizacją,
  - ludzie pracujący w organizacji wraz ze swoją wiedzą, kulturą, przygotowaniem zawodowym i swoimi sposobami komunikowania się,
  - prowadzone w przedsiębiorstwie procesy innowacyjne.
 • Słowa kluczowe: wiedza, technologia, elementy, brainwareAdam Stabryła (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Tom 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, ISBN: 83-7252-317-7
 • (cytat, str. 268) (Herdan)
  Nadzór korporacyjny jesto to system obejmujący zasady i procedury gwarantujące prawidłowe zarządzanie spółką, poprzez zatrdunienie właściwych dyrektorów, którym prawidłowo przypisano prawa i obowiązki oraz którzy działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i interesami wszystkich zaitneresowanych stron.
 • Słowa kluczowe: definicja, nadzór korporacyjnyAndrzej Jazdon, Doskonalenie zarządzania jakością. , Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz 2001, ISBN: 83-7291-032-4
 • (cytat, str. 35) Główne zasady zarządzania jakością ustalone w normach ISO 9000 to:
  -ukierunkowanie przedsiębiorstwa na klienta
  -zapobieganie błędom
  -przejrzysta struktura organizacyjna firmy i jednoznacznie ustalone zadania oraz odpowiedzialność
  -udokumentowane procesy
  -stałe doskonalenie
  -jakość jest sprawą wszystkich pracowników, w tworzeniu jakości uczestniczą wszystkie jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa
 • Słowa kluczowe: zasady zarządzania jakością
 • (cytat, str. 110 - 111) -zasady zarządzania jakością (ZZJ) -ogólne prawa (reguły, normy postępowania) rządzące procesami oddziaływania na jakość
  -metoda zarządzania jakością (MZJ)- świadomie i konsekwentnie stosowane sposoby postępowania, lub zespół czynności i środków opartych na naukowych podstawach, wykorzystywane dla osiągnięcia określonego celu przy realizacji zadań związanych z zapewnieniem jakości
  -narzędzia zarządzania jakością (NZJ)- służą do bezpośredniego oddziaływania w różnych procesach zapewnienia jakości czy zarządzania jakością, jak np. przy zbieraniu, porządkowaniu i przedstawianiu danych lub wyników z badań i pomiarów dotyczących jakości
 • Słowa kluczowe: zasady, narzędzia zarządzania jakością
 • (cytat, str. 166 - 167) Kolejność postępowania przy tworzeniu wykresu Ishikawy jest następująca:
  1. określenie objawów dotyczących badanej cechy, zagadnienia, zjawiska
  2. Ustalenie przedmiotu analizy oznaczonego na diagramie jako główna pozioma oś, na której po prawej stronie należy zapisać cel do którego dążymy, badane zjawisko (czyli przedmiot analizy)
  3. Poprzez "burzę mózgów" należy zidentyfikować przyczyny. Na tym etapie należy odpowiedzieć na pytania: co? jak? kiedy? gdzie?
  4. Dokonanie wyboru przyczyn (czynników) podstawowych, oznaczonych liniami, skośnymi skierowanymi do głównej, poziomej osi wykresu, wg zasady, że najbardziej istotne przyczyny umieszcza się od prawej strony
  5. Każdemu czynnikowi głównemu (zazwyczaj ich ilości wynosi od 2 do 6) przyporządkowujemy się przyczyny szczegółowe, które należy uporządkować według ważności
  6. Rozmieszczenie rozproszonych przyczyn szczegółowych (linie poziome skierowane do linii skośnych) według zasady, że najbardziej istotne przyczyny umieszcza się najbliżej głównej osi wykresu
  7. Gdy występuje taka potrzeba, przyczyny szczegółowe mogą być dalej rozbudowywane w celu wykrycia przyczyn uzupełniających. Nanosi się je w formie strzałek skośnych do uprzednio wykreślonych linii poziomych. ilustrują one oddziaływanie dalszych czynników.
 • Słowa kluczowe: wykres IshikawyMariusz Jabłoński, Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, ISBN: 83-229-2244-2
 • (cytat, str. 169) Ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej będą miały dwojaki charakter. Z jednej strony obejmować będą swym zakresem te wszystkie zasady, jakie charakteryzują ograniczenia wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, z drugiej zaś przybierają postać szczególnych ograniczeń ustawowych.
 • Słowa kluczowe: dane
  Komentarze i źródła pierwotne: M. Suwała, Elastyczne formy zatrudnienia, AKAPIT, Lublin 2007, s. 7.Sławomir Wiankowski, Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. , Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2005, ISBN: 83-86929-92-8
 • (cytat, str. 37) W każdym kraju na działalność B+R duży wpływ wywiera historyczny dorobek naukowy, ukształtowane w ciągu wielu lat struktury organizacyjne i zasady wspomagania ze środków budżetowych sfery naukowo-badawczej.
 • Słowa kluczowe: wpływ
  Komentarze i źródła pierwotne: H.W. de Jong, The Structure of Europen Industries, Kluwert Academic Publishers, Dordrecht 1988Tomasz Wachowicz, E-negocjacje. modelowanie, analiza i wspomaganie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, ISBN: 8372468664
 • (cytat, str. 60) Funkcja komunikacyjna SWN polega na zapewnieniu środków do komunikowania podczas całego procesu negocjacyjnego. System spełnia ją udostępniając przede wszystkim kanał komunikacji tekstowej
 • Słowa kluczowe: komunikacja, system wspomagania negocjacjiAndrzej Baborski (red.), Efektywne zarządzanie a sztuczna inteligencja. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994, ISBN: 83-7011-168-8
 • (cytat, str. 20) Wiedza jest to zbiór informacji dający możliwość wyciągania wniosków na podstawie przesłanek.
  Przesłankami mogą być: pewien opis sytuacji, zbiór faktów, warunki początkowe w modelu dynamicznym i inne tego typu zbiory informacji.
  Baza wiedzy to baza danych plus zasady wnioskowania na podstawie danych.
  Pierwszym typem wiedzy z jakimi mamy do czynienia w systemach zarządzania są modele funkcyjne. W modelach tych mamy do czynienia z zależnościami typu y = f(x), spełniającymi własności funkcji. Przy takiej zależności dla każdej wartości "x" z każdej dziedziny możemy jednoznacznie określić wartość "y".
  W systemach zarządzania mamy do czynienia z dwoma typami funkcji: statystycznymi, gdzie zmienna niezależna jest dowolną zmienną charakteryzującą obiekt,i dynamicznymi, gdzie zmienną niezależną jest czas.
  Drugim często spotykanym sposobem modelowania wiedzy są ramy. Pojęcie to po raz pierwszy zostało użyte przez Minsky'ego w 1975 roku. Minsky ramą (ang. frame) nazwał wiedzę o atrybutach pewnego obiektu. Rama jest strukturą, w której można wyróżniać podstruktury zwane atrybutami. Zadaniem atrybutu jest przechowywanie pewnej porcji wiedzy o obiekcie reprezentowanym przez ramę.
 • Słowa kluczowe: wiedza, baza wiedzy
  Komentarze i źródła pierwotne: Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego, Zyta GilowskaHenry Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji. , Znak, Kraków 2004, ISBN: 83-240-0504-8
 • (cytat, str. 135) O pracy myśli się w sposób tak emocjonalny i tak wykrzywiony przez politykę, że w większości dotyczących jej dyskusji lekceważy się najbardziej oczywiste zasady. Ludzie, którzy pierwsi zaprzeczyliby twierdzeniu, że można doprowadzić do koniunktury sztucznie podnosząc ceny, którzy pierwsi podkreślaliby, że ustawowe płace minimalne mogą być najbardziej szkodliwe dla tych właśnie przemysłów, którym miały pomóc, będą jednak opowiadać się za tym ustawodawstwem i bez wahania potępiać jego przeciwników. Tymczasem powinno być jasne, że ustawodawstwo dotyczące płac minimalnych ma w najlepszym wypadku tylko ograniczoną skuteczność w walce ze złem, jakim są niskie płace, i że dobro, które można dzięki niemu osiągnąć, będzie przekraczać szkody tylko wtedy, gdy cele tego ustawodawstwa są umiarkowane. Im bardziej jest ono ambitne, im większą liczbę pracowników usiłuje objąć, im bardziej chce podnieść ich płace, tym bardziej jest pewne, że skutki szkodliwe przeważą nad dobrymi.
 • Słowa kluczowe: ekonomia, wolny rynekCzesław Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-01-15916-0
 • (cytat, str. 123) Drugie prawo Gossena próbuje wyjaśnić zasady zachowania się człowieka przy zakupie większej ilości dóbr. Gossen twierdzi, że nabywca będzie się starał tak rozdzielić swoje środki finansowe, aby każda jednostka pieniężna wydana na ostatnią jednostkę każdego dobra przyniosła mu jednakowy przyrost zadowolenia (użyteczności). Innymi słowy, nabywca będzie tak rozdysponował swoje środki pieniężne, aby użyteczności krańcowe nabytych dóbr zrównały się i były proporcjonalne do cen tych dóbr. Niektórzy ekonomiści, głównie z austriackiej szkoły psychologicznej, podnieśli drugie prawo Gossena do rangi prawa alokacji zasobów.
 • Słowa kluczowe: prawa Gossena
  Komentarze i źródła pierwotne: Więcej w książce.

 

Strona 3 z 58

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty